Thursday, October 28, 2010        trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Phái Đoàn Trung Ương Đại Việt Quốc Dân Đảng

đặt ṿng hoa tưởng niệm Quốc Hận 30-4-2010

tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ

      

     

       

 

QUANG CẢNH CỬ HÀNH LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN