Tuesday, April 17, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ, CSVN ĐI VỀ ĐÂU ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tháng Tư 14, 2012

ANH C Đ TRUNG HOA MÀ SP TIM
CH NH Đ NÀM TRÔI GIT V ĐÂU ?

Va ri, có tin biu t́nh ln Thành ph Trùng Khánh, Trung quc vi trên mt vn người, b đàn áp d di, vi hai người chết và ít nht 50 người b thương v́ cnh sát bn tht vào người biu t́nh. Phát ngôn nhân TP. Trùng Khánh mau l xác nhn và phân bua: Vic ny không liên quan ǵ đến vic cách chc Bc Hy Lai, cu ch tch thành ph ny.

Ngn ng Vit Nam có câu ch k xo quyt: “ Liếc cng hành, chết cng h.” Nay anh cán b đ Tàu ni tiếng thuc ṇi “cs ch biết tuyên truyn và nói láo “ theo li sư tGorbachev, chưa đánh đă khai: Dz ny hng có dính líu ǵ đến “tng chí” Bc Hy Lai tc là đích th có liên quan đến tên phn đng Lai Hy Bc!

Xin trích dn bn tin:

“Theo tin ca Đài Truyn H́nh NTD “Tân Đường Nhân”, vào lúc 11 gi ti ngày 10 tháng 4 đă có hơn 10 ngàn người dân Trung Quc thuc đa ht Wansheng, tnh Trùng Khánh xung đường biu t́nh phn đi vic kết hp khu vc hành chánh Wansheng và Qijiang mà theo người dân smang nh hưởng kinh tế xu đến cho vùng Wansheng. Sc này đă xy ra ngay sau khi đng CSTQ tuyên b đ́nh ch chc v Trung Ương Chính Tr Cc và Trung Ương y Viên Hi ca Bc Hy Lai, người đng đu chính quyn Trùng Khánh.

Người phát ngôn cho chính quyn Trùng Khánh nói đă có biu t́nh vi s tham gia ca hàng vn người trong thành ph, nhưng không liên quan v Bc Hy Lai.

……………….Tuy gii chc bác b liên quan, mt s b́nh lun gia cho rng nếu như các ông Bc Hy Lai và Vương Lp Quân không vướng ṿng lao lư, th́ người dân Tr̀ung Khánh cũng không có đ dũng khí đ tham gia mt cuc biu t́nh quy mô ln như vy.”

Trướcđây, khi có tin v cuc đăo chánh Bc Kinh, gia các v vua Tàu ng nơi Trung Nam Hi, T Cm Thành, dư lun xôn xao mt do. Nay th́ cuc biu t́nh Trùng Khánh, tuy ch là mt thành ph vi 33 triu dân, đi vi c nước Tàu, dân s 1 T 3 th́ chng thm tháp ǵ, nhưng nó phn chiếu cuc tranh giành quyn lc gia các phe phái Tàu đ c̣n đang tiếp din. Xin trích liđây bn tin v cuc đăo chánh đ nhn xét, lun bàn:

Trongđêm 19 tháng 3 và sáng sm ngày 20 tháng 3, gi Bc Kinh, có ngun tin v mt s lượng ln lc lượng kim soát quân s ( quân cnh) xut hin ti Bc Kinh, tin này lan truyn rng răi trên các blog đi lc Trung Quc.

Nhng nhân vt chính liên quan ti hành đng này được biết là: H CmĐào, ch tch đng CS Trung Quc; Ôn Gia Bo, Thtướng; Chu Vĩnh Khang, ch huy trưởng lc lượng cnh sát ca Cng ḥa Nhân dân Trung Quc; và Bc Hy Lai, người đă b loi b chc v Bí Thư Thành y Thành ph Trùng Khánh ngày 15 -3-2012 bi th tướng Ôn Gia Bo, sau khi xy ra mt v bê bi liên quan đến viên cu cnh sát trưởng (thành ph Trùng Khánh) do Bc Hy Lai đă b nhim chc v.

Li Delin, trong ban biên tp ca t Th trường Chng khoán hàng tun (Securities Market Weekly) và là cư dân qun Dongcheng thuc Bc Kinh, đă viết trên microblog ca ḿnh mt bài báo xác nhn cuc chuyn quân bt thường: “Có rt nhiu xe quân đi, Đường ph Changan đang được tun tra liên tc. Có nhiu cnh sát mc thường phc ti mi ngă tư, và ti mt s đa đim giao thông thm chíđă có dng hàng rào st.”

Theo các tin nhn đă lan truyn khp mng Internet ca Trung Quc, mt lc lượng quân đi vi nhim v không rơ đă nhanh chóng chiếm đóng nhng v trí trng yếu Trung Nam Hi (Zhongnanhai), Tng hành dinh ca lănh đo Trung Quc ti Bc Kinh, và thành ph Bc Kinh trong bui sáng sm ngày 20 tháng Ba, vi s hp tác ca lc lượng vũ trang cnh sát Bc Kinh.
Quân đ
i tiến vào Bc Kinh đ“gi và bo v Bc Hy Lai,” theo ngun tin này.

Mt đc gi Trung Quc đi lc đă nói vi t Epoch Times rng mt cuc đo chính quân s đă din ra ti Bc Kinh. Hin nay vn chưa được biết rơ có ai đă và đang b bt.

Ngun tin này cho rng Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) đă s dng lc lượng cnh sát vũtrang vi toan tính bt gi H Cm Đào và Ôn Gia Bo. Tuy nhiên, trước đó H Cm Đào và Ôn Gia Bo đă chun b sn sàng và (v́ thế) cuc đo chính ca Zhou đă b chn đng, mc có dù tin đn v H CmĐào và Ôn Gia Bo b bt đă được lan truyn trước đó.

Ngun tin này nói rng bây gi c hai phe, HCm Đào và Ôn Gia Bo cùng mt phe, và Giang Trch Dân và Chu Vĩnh Khang phe kia, đang huy đng các lc lượng vũ trang. Tuy nhiên, ch có H Cm Đào có th huy đng quân đi chính quy, mà ông vn kim soát, theo ngun tin này.

Ngun tin này cũng nói rng lc lượng ch huy bi Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) đă nm quyn kim soát đài truyn h́nh CCTV và Tân Hoa Xă Xinhua, nhưng quân đi chính quy dưới s ch huy ca H Cm Đào và Ôn Gia Bo đă giành li được quyn kim soát các cơ quan thông tin này.

Các ct tin tc trên trang web ca Tân Hoa Xă đăng ṭan các tin tc nước ngoài t 11 gi chiu ngày 19 tháng Ba đến ít nht 8 gi sáng ngày 20 tháng 3, không có mt mnh tin tc nào trong nước, tht là điu khá bt thường.

Mt cư dân mngđăng trên blog rng: ” Tht kỳ l! Ngoi tr Đài Truyn h́nh Bc Kinh, không có đài truyn h́nh nào khác Bc Kinh phát h́nh. Điu này là rt kỳ l! Chuyn này chưa tng bao gi xy ra.”

Tuy nhiên, phương tin truyn thông Bc Kinh kim soát bi nhà nước đă quan sát cho rng vic áp đt lnh gii nghiêm trênđường Changan là hoàn toàn b́nh thường, v́ lúc này Phó B trưởng Ngoi giao Bc Hàn Ri Yong-ho đang hi kiến vi ông Wu Dawei, đc s ca Cng ḥa Nhân dân Trung Quc v các vn đ Triu Tiên, và ông ta trước đó cũng đă thc hin mt cuc gp g hiếm hoi vi các phương tin truyn thông đ đc mt bài phát biu bên ngoài li vào phía đông ca Nhà Khách Diaoyutai.

Truyn thông Bc Kinh cũng đă ghi nhn rng Din đàn Phát trin Trung Quc đă bế mc, vi khách t khp nơi trong nước đang ri khi sau cuc hp này. V́ nhng lư do này, gii truyn thông Bc Kinh cho biết có nhiu cnh sát trên đường Trường An, và taxi không được phép dng li bên cnh nhà ga sân bay.”

Hi đu năm nay, nhân đc bài viết ca Gordon Chang, người M gc Hoa, phân tích gia thuc h thng Forbes, tôi da hơi ông, viết bài “ Liu đng csvn có sp đ trong năm 2012 không ?”, ly lun c ca ông Chang làm dn chng. Nay xin trích li đây đ chng gii v s sp đ tt yếu ca Trung Hoa đ:

“ Do đó, chúng ta schng kiến s sp đ hoc, kh dĩ hơn, đà trượt dc trong nhiu thp niên theo kiu Nht. Dù kch bn nào xy ra đi na, nhng khó khăn kinh tế đang xy ra ngay đúng lúc xă hi Trung Quc đang tr nên vô cùng bt măn. Nhng v phn kháng không nhng tăng vt –theo mt thng kê, năm ngoái có 280.000 ”biến c qun chúng” – mà c̣n ngày càng bo lc như làn sóng gnđây ca nhng cuc ni dy, khi nghĩa, bo lon và v đánh bom cho thy. Đng Cng sn do không thḥa gii s bt măn xă hi nên đă chn cách tăng cường trn áp đến mc chưa tng thy trong hai chc năm qua. Ví d, nhà cm quyn đă ph kín các thành ph và làng xă khp nước bng công an và binh lính có vũ trang, và tăng cường theo dơi hu như mi h́nh thc thông tin liên lc và các phương tin truyn thông. Chng có ǵ đáng ngc nhiên khi “kim soát” và ”hn chế” được b́nh chn là nhng t ph biến nht ca năm 2011 trong các cuc kho sát trên mng.

Phương pháp cng rn đó tính đến nay đă gi an toàn cho chế đ, nhưng s n đnh do phương pháp đó to ra ch th tn ti ngn hn trong xă hi ngày càng hii hóa ca Trung Quc, trong đó hu hết người dân dường như tin rng nhà nước đc đng không c̣n phù hp. Chế đ đó rơ ràng đă thua trn chiến tưtưởng.
Ngày nay, bi
ến đi xă hi Trung Quc đang tăng tc. Vn đ đi vi đng cm quyn ca nước này là mc dù người Trung Quc thường không có ư đnh cách mng, nhng hành đng đo ln xă hi ca h có th có nhng tác đng mang tính cách mng bi v́ chúng din ra vào thi đim hết sc nhy cm. Tóm li, Trung Quc hin nay quá năng đng và đy biến đng đến ni gii lănh đo ca Đng Cng sn không th tiếp tc bám víu. Trong năm đến, mt nơi nào đó, bt k là mt làng nh hay thành phln, s có mt biến c vượt khi tm kim soát và lan nhanh. V́ người dân trên khp đt nước này có cùng suy nghĩ, ta chng nên ngc nhiên khi h s hànhđng ging nhau. Ta đă tng thy người dân Trung Qung tâm nht trí hành đng: Vào tháng 6/1989, khá lâu trước khi xut hin mng xă hi, đă có các v biu t́nh phn kháng khong 370 thành ph trên khp Trung Quc, mà không có ai đng đu trên toàn quc c.

Hin tượng này đă lan nhanh khp Bc Phi và Trung Đông trong năm nay, cho ta thy rng t thân bn cht ca thay đi chính tr trên khp thế gii đang biến chuyn, gây mt n đnh ngay c nhng chính quyn đc tài có v vng chc nht. Trung Quc không th nào tránh khi làn sóng “dân ni can qua” này, như ta thy qua cách Bc Kinh phn ng quá mc đi vi nhng cuc biu t́nh có tên gi “Hoa Nhài” hi mùa xuân năm nay. Đng Cng sn Trung Quc tng là người th hưởng nhng xu thế toàn cu, nay li là nn nhân ca nhng xu thế đó.

Vy liu Trung Quc có sp đ không? Các chính quyn yếu kém có th ti v lâu dài. Gii chính tr hc, vn thích lư gii điu không th gii thích được, cho rng cn phi hi đ nhiu yếu t mi dn đến sp đ chế đ, và Trung Quc hin đang thiếu hai yếu t quan trng nht: mt chính quyn b chia r mt lc lượng đi lp mnh.

Vào lúc mà nhng thách thc h trng đang tăng chng tăng cht, Đng Cng sn Trung Quc sp bt đu s chuyn giao [thế h] chính tr trong nhiu năm, do đó thiếu chun b k càng cho nhng vn đ mà Đng phi đương đu. Hin đă có nhng phân hóa rơ rt trong hàng ngũ chóp bu ca Đng, và phn ng chm chp ca gii lănh đo trong nhng tháng gn đây (khác hn phn ng nhanh như chp hi năm 2008 đi vi nhng khó khăn kinh tế nước ngoài) cho thy tiến tŕnh ra quyết đnh Bc Kinh đang ru ră. Vy ta có thkhng đnh yếu t th nht: chính quyn b chia r.

C̣n v chuyn có mt lc lượng đi lp, Liên Xô suy tàn mà đâu cn có đi lp ǵ cho cam. Trong thi đi biến đng hơn nhiu ca chúng ta, chính quyn Trung Quc có th tan ră ging như nhng chế đ chuyên quyn Tunisia và Ai Cp. Như ta thy rơ qua “cuc ni dy công khai” làng Ô Khm (Wukan, 烏坎) thuc tnh Qung Đông trong tháng 12 này, người dân có th nhanh chóng t t chc – như h tng làm quá nhiu ln k t cui thp niên 1980. Dù sao đi na, nay đâu c̣n cn đến mt c máy vn hành trơn tru đ đánh sp mt chế đ trong thi đi cách mng không có lănh t này.

Miđây thôi, mi th quá thun li cho gii quan li Bc Kinh. Nay, thun chng c̣n, li cũng không. Đúng là tôi đă tiên đoán sai. Thay v́ năm 2011, Đng Cng sn Trung Quc hùng mnh ssp đ vào năm 2012. Cược ǵ tôi cũng cược.”

Vy đó, các biến c biu t́nh và li đn đăi v đăo chánh k trên chng t lun c ca ông Chang có cơ s vng chc.

Vy th́ câu hi đt ra là:

Khi mà anh c đ Trung Hoa sp tim

Chú em csvn đi v đâu ?

Tam thp lc kế, dĩ đào vi thượng: Chy !