Wednesday, March 20, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Lănh đạo mới Trung cộng sẽ bóp mũi Việt Nam?

 Phạm Trần - Việt Nam sẽ phải đối phó chật vật với thế hệ lănh đạo mới của Trung Cộng do ông Tập Cận B́nh lănh đạo có chủ trương quân sự mạnh để bảo vệ chủ quyền lănh thổ và biển đảo. Bằng chứng này không viển vông mà căn cứ vào lập trường của Trung Cộng đă phản ảnh tại Đại hội đảng Cộng sản kỳ 18 kết thúc ngày 14/11/2012 và những lời tuyên bố của ông Tập Cận B́nh đă nói với các nhà lănh đạo chính trị và quân sự Việt Nam trong năm 2011 tại Hà Nội và ở Bắc Kinh.

Khoa học đẩy Mác-Mao ra khỏi đảng CSTQ

Trước hết hăy nói về lập trường chính trị của Trung Cộng.

Đại hội quyết định “đẩy mạnh sự nghiệp Chủ nghĩa xă hội đặc sắc Trung Quốc”, nhưng “đặc sắc”, hay khác với các Chủ nghĩa xă hội chỉ thuần túy dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin như của Việt Nam như thế nào?

Trước tiên Tân Hoa Xă (Xinhua News Agency) tường thuật: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đă 18 lần sửa đổi Điều lệ Đảng-cương lĩnh cầm quyền của ḿnh, xác nhận Phát triển quan khoa học cùng chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lư luận Đặng Tiểu B́nh và tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" là tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Đài Phát thanh Quốc tế Trung Hoa (China Radio International, CRI), trong bản tin đưa ra vào ngày bế mạc Đại hội 14/11 (2012) giải thích thêm: “Cốt lơi của quan niệm phát triển khoa học là lấy con người làm gốc. Đứng trước yêu cầu lợi ích chủ thể xă hội đa nguyên, là đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng nâng quan niệm phát triển khoa học lên thành tư tưởng chỉ đạo của Đảng, điều này không những là thành quả sáng tạo lư luận quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà c̣n thể hiện ở việc đă triển khai chiến lược quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lúc lănh đạo nhân dân tiến tới hoàn thành xây dựng xă hội khá giả, là sự đáp lại trang nghiêm đối với sự ngưỡng vọng của nhân dân đối với cuộc sống tốt đẹp.”

Bài viết của CRI c̣n nhấn mạnh: “Các đại biểu cho rằng, việc lấy phát triển quan khoa học và Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lư luận Đặng Tiểu B́nh, tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" là tư tưởng chỉ đạo cần kiên tŕ lâu dài của Đảng, có ư nghĩa hiện thực trọng đại và ư nghĩa lịch sử sâu xa đối với việc kiên tŕ và phát triển Chủ nghĩa xă hội đặc sắc Trung Quốc.

Các đại biểu cho rằng, Báo cáo Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đưa xây dựng văn minh sinh thái vào bố cục chung của sự nghiệp Chủ nghĩa xă hội đặc sắc Trung Quốc, đánh dấu công cuộc xây dựng hiện đại hóa Chủ nghĩa xă hội Trung Quốc bước vào giai đoạn mới.”

Tuy nhiên sau đó, tư tưởng “đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa mác-Lênin và Mao Trạch Đông” không c̣n được Lănh đạo Trung Cộng nhắc đến đến như nền tảng để Trung Hoa dựa vào đó mà xây dựng xă hội phồn thịnh hơn nữa.

Nhiều quan sát viên tự hỏi: Hay là sau khi quyết định đưa “phát triển khoa học vào đảng” th́ những ǵ “phản khoa học của Mác-Lênin và Mao” phải ra đi nên Tân Hoa Xă mới viết: “Các chủ đề cơ bản của đại hội là: “Giương cao ngọn cờ vĩ đại của chủ nghĩa xă hội mang bản sắc Trung Quốc, thực hiện lư luận Đặng Tiểu B́nh, quán triệt tư tưởng Ba đại diện và quan điểm Phát triển Khoa học, thực hiện các chính sách cải cách và mở cửa, tăng cường nội lực, vượt qua tất cả khó khăn, vững bước đi theo con đường xă hội chủ nghĩa gắn với bản sắc Trung Quốc, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng một xă hội thịnh vượng trên mọi phương diện”.

Nhưng “Ba đại diện” là ǵ?

Cha đẻ của tư tưởng “Ba đại diện” là ông Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Hoa, Chủ tịch Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Hoa nhiệm kỳ 24/06/1989 – 15/11/2002

Họ Giang được lănh tụ tối cao Đặng Tiểu B́nh đưa lên thay Triệu Tử Dương bị thanh trừng v́ quá khoan nhượng với phong trào sinh viên phản kháng ở Quăng trường Thiên An Môn năm 1989.

Theo lời ông Bao Tong, nguyên phụ tá đắc lực của ông Triệu Tử Dương viết trên Tuần báo Far Eastern Economic Review số ra ngày 06/09/2002 th́ chủ trương “Ba đại diện” nhằm: Phát triển tiên tiến nhất với kỹ thuật hiện đại; Văn hóa dân tộc tiên tiến; và Phục vụ cho quyền lợi của đại chúng, thay v́ chỉ tập trung vào hai thành phần nông dân và công nhân lao động như thời kỳ tiền Đặng Tiểu B́nh.

(Following is the English translation of Bao Tong's criticism of Jiang Zemin's Three Represents -- the ideal that the Communist Party should focus on representing "advanced forces of production," or high-tech businesses and the private sector, "advanced culture," as well as "the fundamental interests of all the people," instead of representing the interests of farmers and blue-collar workers. -- Three Represents: Marking the End of an Era-Far Eastern Economic Review-Bao Tong- 5 Sep 2002)

Chủ trương của ông Giang Trạch Dân, tuy bị cánh bảo thủ trong đảng chỉ trích tư bản hóa nước Trung Hoa, đă đưa chính sách mở cửa hội nhập với thế giới bên ng̣ai của Lănh tụ Đặng Tiểu B́nh tiến nhanh hơn, thay đổi toàn diện bộ mặt chậm tiến và lạc hậu của Trung Hoa và đưa nước này lên hàng cường quốc về kinh tế thứ nh́ Thế giới trong ṿng 20 năm.

Đấy là lư do tại sao Đại hội đảng Cộng sản Trung Hoa kỳ 18, kết thúc hôm 14/11/2012, đă liên kết chặt chẽ “lư luận Đặng Tiểu B́nh” với “tư tưởng Ba đại diện của Giang Trạch Dân”.

Quân sự Trung Quốc - Việt Nam

Nhưng trước khi sang chuyện liệu lănh đạo mới của Trung Cộng có bóp mũi Việt Nam để chiếm ưu thể ở biển Đông hay không th́ cũng nên biết chính sách Quốc pḥng mới của Bắc Kinh như thế nào.

Hôm 13/11 (2012) Đài CRI viết báo cáo Quốc pḥng của Tổng Bí thư-Chủ tịch nhà nước Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đă nói rằng: “Thông tin hóa" một lần nữa trở thành một trong những từ then chốt. Báo cáo nêu rơ, phải khẩn trương hoàn thành hai nhiệm vụ lịch sử xây dựng cơ giới hóa và thông tin hóa, nỗ lực giành được tiến triển quan trọng về xây dựng thông tin hóa vào năm 2020.”

Đề cập đến hai vùng biển Hoa Đông (Hoàng Hải) tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền ở đảo Điếu Ngư, hay Senkaku và Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông (Hoa Nam), CRI viết Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào “C̣n đặc biệt nêu ra: "Quan tâm coi trọng cao an ninh biển, khoảng không vũ trụ và mạng In-tơ-nét".”

Vẫn theo CRI: “Nội dung này đă gây tiếng vang rất lớn trong nước và nước ngoài. Dư luận nước ngoài phổ biến cho rằng, hiện Trung Quốc đối mặt với tranh chấp trên biển Hoa Đông và Nam Hải, trong lĩnh vực xây dựng quốc pḥng và quân đội, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt đề ra quan tâm coi trọng "quyền lợi biển" có nghĩa là Trung Quốc sẽ tăng cường xây dựng lực lượng quân sự trên biển, để giữ ǵn hữu hiệu lănh hải và toàn vẹn lănh thổ đất nước.”

Rơ ràng người Trung Hoa đă không giấu diếm ư muốn ḍm ngó biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông trong thời đại cầm quyền của Tập Cận B́nh.

Nhưng ư của ông Tập Cận B́nh về quan hệ tổng quát và tranh chấp lănh thổ với Việt Nam ra sao?

Trong cuộc họp với Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội ngày 21/12/2011, Ông Tập Cận B́nh nói rằng: “Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai bên; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam không ngừng phát triển tốt đẹp, bền vững theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, v́ lợi ích căn bản và nguyện vọng của nhân dân hai nước, v́ sự nghiệp chủ nghĩa xă hội, v́ ḥa b́nh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.”

Tuy nhiên, Trung Quốc đă không làm như đă nói mà ngược lại họ đă thường xuyên có những hành động đàn áp, bắn phá và bắt ngư dân Việt Nam đánh bắt quanh khu vực Hoàng Sa và Trường Sa trong nhiều năm qua.

Thêm vào đó và nghiêm trọng hơn là việc Trung Quốc đă thiết lập “chính quyền” ở thành phố Tam Sa vào ngày 24 tháng 7 năm 2012 nhằm kiểm soát các quần đảo và vùng biển tranh chấp với một số nước trong vùng Đông Nam Á, kể cả Việt Nam và Phi Luật Tân.

Vùng mà Trung Quốc gọi là Tam Sa, theo Bách Khoa Toàn Thư mở, bao gồm: Quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa), Quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Nam Sa), băi Macclesfield và băi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là quần đảo Trung Sa) cùng vùng biển xung quanh.

Theo phân cấp hành chính của Trung Quốc th́ Tam Sa là một khu hành chính thuộc tỉnh Hải Nam và có chính quyền nhân dân đặt tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng) ở Hoàng Sa.

Về phần ḿnh, phía nhà nước Việt Nam chỉ biết phản đối suông mà không có bất cứ hành động nào khả dĩ làm chận kế hoạch xâm lăng của Bắc Kinh. Ngay cả việc kiện Trung Quốc ra ṭa án Quốc tế hay gửi Công hàm phản đối đến Liên Hiệp Quốc, như Chính phủ Phi Luật Tân đă làm, cũng không có!

Riêng ông Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng th́ đă nói với họ Tập trong cuộc họp ở Hà Nội ngày 21/12/2011 rằng: “Đối với những vấn đề tồn tại hay mới nảy sinh, trong đó có vấn đề trên biển, hai bên tuân thủ nhận thức chung giữa Lănh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đă đạt được và nghiêm chỉnh thực hiện “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển” đă kư giữa hai nước, cùng nỗ lực xử lư, giải quyết thỏa đáng, có lư, có t́nh, không để ảnh hưởng xấu đến đại cục quan hệ, đi tới giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được...”

“…Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Trung Quốc và đây là chủ trương nhất quán, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.”

Không những thế, Ông Trọng c̣n hồ hởi: “Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đi vào chiều sâu; đặc biệt coi trọng việc giáo dục nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về t́nh cảm và tinh thần láng giềng hữu nghị, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau phát triển.”

Họ Tập đă đến thăm Việt Nam trong tư cách Phó Chủ tịch nước Trung Hoa từ 20 đến 22/12 (2011) theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Ngoài ông Trọng, họ Tập c̣n họp bàn về tranh chấp trên biển với Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trước đó vào ngày 13/04/2012, trong cuộc tiếp kiến ở Bắc Kinh Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc pḥng, ông Tập Cận B́nh đă “nhắc khéo”: “Quan hệ láng giềng là rất quan trọng, v́ đă là láng giềng th́ không thể thay đổi, phải ứng xử, quan hệ tốt với nhau mới sống chung ổn định lâu dài được. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng rất thành công, kết quả chuyến thăm là cơ sở để hai nước triển khai thực hiện. Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ Trung-Việt, luôn quan tâm thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, giao lưu cấp cao, coi trọng hợp tác thực chất và tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai quân đội.”

Khi nói như thế phải chăng họ Tập muốn nhắc phía Việt Nam hăy nhớ đến cam kết của Thủ tướng Phạm Văn Đồng với Thủ tướng Chu Ân Lai năm 1958?

Trong Công hàm kư ngày 14 tháng 9 năm 1958, ông Phạm Văn Đồng đă nh́n nhận chủ quyền lănh thổ của Trung Hoa bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Chu Ân Lai công bố ngày 04/09/1958.

Tài liệu chính thức của Hà Nội chứng minh nguyên văn Công hàm Phạm Văn Đồng như sau:

"Thưa Đồng chí Tổng lư,

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lư rơ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lư của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lư lời chào rất trân trọng”.

Phía Nhà nước CSVN cho rằng ông Phạm Văn Đồng không hề nói đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi gửi Công hàm này cho ông Chu Ân Lai, và rằng phía Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa lúc đó không có trách nhiệm chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa v́ khi đó là phần lănh thồ của Việt Nam Cộng Ḥa (Chính quyền miền Nam) nên không thể coi miền Bắc đă thừa nhận chủ quyền của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, trong tất cả các cuộc thương thảo giữa hai bên để giải quyết tranh chấp, phía Trung Cộng luôn luôn trưng ra Công Hàm của ông Đồng để làm áp lực với Việt Nam.

Do đó, với chức vụ và quyền hành mới, giờ đây Chính phủ Việt Nam sẽ phải đối phó với ông Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Hoa Tập Cận B́nh kiên quyết và cứng rắn hơn trong việc bảo vệ chủ nghĩa dân tộc của người Trung Hoa theo “lư luận Đặng Tiểu B́nh”, người từng chủ trương “hăy gác tranh chấp để cùng khai thác” ở Biển Đông.

Cũng ư nghĩa như thế, nhóm chữ “hợp tác cùng phát triển” đă được sử dụng trong nội dung 6 điểm của thỏa hiệp “Những nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển” mà ông Nguyễn Phú Trọng đă kư ở Bắc Kinh ngày 11/10/2011 với Chủ tịch Nhà nước Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.

Ba điểm quan trọng của Thỏa hiệp là:

Điểm 2: “Trên tinh thần tôn trọng đầy đủ chứng cứ pháp lư và xem xét các yếu tố liên quan khác như lịch sử…, đồng thời chiếu cố đến quan ngại hợp lư của nhau, với thái độ xây dựng, cố gắng mở rộng nhận thức chung, thu hẹp bất đồng, không ngừng thúc đẩy tiến tŕnh đàm phán. Căn cứ chế độ pháp lư và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nỗ lực t́m kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được cho các vấn đề tranh chấp trên Biển.”

Điều 4: “Trong tiến tŕnh t́m kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đề trên biển, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đối xử b́nh đẳng, cùng có lợi, tích cực bàn bạc thảo luận về những giải pháp mang tính quá độ, tạm thời mà không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của hai bên, bao gồm việc tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển theo những nguyên tắc đă nêu tại điều 2 của Thỏa thuận này.”

Điểm 5: “Giải quyết các vấn đề trên biển theo tinh thần tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau. Vững bước thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tích cực bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. Tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm như bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, t́m kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển, pḥng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Nỗ lực tăng cường tin cậy lẫn nhau để tạo điều kiện cho việc giải quyết các vấn đề khó khăn hơn.”

Cha đẻ của thuyết “gác tranh chấp để cùng khai thác”, ông Đặng Tiểu B́nh cũng chính là người đă xua quân vượt biên giới đánh sang 6 tỉnh cực bắc của Việt Nam hồi tháng 2/1979 mà ông ta bảo là “dạy cho Việt Nam một bài học”!

Trên 40.000 quân-dân Việt Nam đă hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới dài 28 ngày từ 17/02/1979 đến 16/03/1979.

Người dân Việt Nam làm sao mà quên được thảm cảnh ấy, nhất là bây giờ quân Trung cộng vẫn c̣n chiếm đóng nhiều phần đất của Việt Nam mà nhà nước Việt Nam th́ không sao lấy lại được, tiêu biểu nhất là Thác Bản Giốc và Ải Nam Quan!

V́ vậy, nếu không muốn bị họ Tập bóp mũi, những người cầm đầu đảng và nhà nước Việt Nam cũng phải nghĩ đến chủ nghĩa dân tộc của người Việt Nam chứ không thể cứ yếu mềm và nhút nhát như bây giờ.

Lỡ ra lại “xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn ŕnh rập mọi sơ hở để chống đối, để "chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cơng rắn cắn gà nhà” như Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đă cảnh báo vào dịp 2/9 (2012) th́ sao?