Monday, March 12, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Hính Ảnh Các Nhà Sư Tây Tạng bị Trung Cộng Đàn Áp

Những h́nh ảnh dưới đây đang diễn ra hàng ngày ở Tây Tạng và nếu cộng sản Việt nam vẫn tiếp tục nắm quyền cai trị đất nước th́ chỉ một ngày không xa nữa, người dân Việt nam cũng phải chịu những cảnh đàn áp đẫm máu tương tự:

Để thấy sự tàn bạo, dă man, vô nhận đạo của Trung cộng…

Ngay cả với những nhà tu hành Tây Tạng , chúng nó c̣n đối xử như thế… th́ với dân lành, chúng nó c̣n tàn bạo đến mức nào…

Và đó cũng là những sự tàn bạo mà TC đă áp dụng, khi truy sát những ngư phủ vô tội Việt Nam trên những vùng lănh hải của Việt Nam.

Dưới đây là những bằng chứng rỏ ràng không thể chối căi…