Thursday, January 13, 2011                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

PHÂN ƯU

***

ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

Liên Khu Bộ Âu Châu

                                                       Nhận Hung Tin:

  Đồng Chí Giáo Sư LÊ H̉A

   Bút Hiệu HUYỀN THANH LỮ

  Bí Danh LƯ VƯƠNG ĐẠO

  Chủ Bút Tạp Chí DÂN VĂN

  Nguyên Ủy Viên Trung Ương

  VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

 

Đă Mệnh Chung Ngày 10 Tháng 01 Năm 2011

                                   THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

·      CÙNG QUƯ TANG QUYẾN

·      Tạp Chí DÂN VĂN

·      Đảng Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Âu Châu.

Thành Tâm Cầu Nguyện Hương Linh Đồng Chí Giáo Sư

LÊ H̉A VĂNG SINH PHẬT QUỐC.
 

 LIÊN KHU BỘ ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG - ÂU CHÂU

LIÊN KHU BỘ TRƯỞNG

 

NGUYỆT HƯƠNG