Monday, March 19, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

NHỮNG CHÚ CUỘI CỘNG SẢN

Mi ln có dp ngm bc nh Ch tch H Chí Minh, ngi bên gc cây đa Tân Trào, ming ph́ phèo điếu thuc, trong b qun áo Đi cán gin d, phong thái ung dung t ti, tôi không khi không liên tưởng đến mt nhân vt mà hu như khi chưa trưởng thành, thm chí khi đă vào tui xưa nay hiếm, không mt cu bé, cô bé Vit Nam nào không biết, nht là khi mi đ trăng tṛn.

Khi c̣n bé, c đến ngày rm, bn tr con chúng tôi thường t tp chơi đùa, va nga c ngm trăng va nghêu ngao hát:

Bóng trăng trng ngà

Có cây đa to

Có thng cui già

Ôm mt mi mơ

Cui ơi ta nói cui nghe…

Ngay đến bn chúng tôi, nhng thng đă tng mài đũng qun trên ging đường ca trường Cao cp chính tr, trường Đng Nguyn Ái Quc mà khi đ cp v Bác H cũng ch ù ù, cc cc v vcha già dân tc” này. Sách v viết sao, biết vy !

Nh́n li cuc đi, thân thế, s nghip ca Bác H, không khi không thy nhng khong trng, nhng du hi to đùng.

Thi đi thông tin, mng méo, bn thân cũng không đến ni dt như nhn xét ca nhà văn Nguyn Quang Lp v “mt b phn không ln” cán b, công chc ngày nay, thôi th́ lên Google. H Chí Minh, t́m hiu vy.

Ch cn vào Google, gơ tên Bác th́ trong ṿng 0,18 se-con là có không dưới 20 triu kết qu v Bác H. C mt rng thông tin, tt có, xu có v Bác. Thôi th́ vào Wikipedia cho nó tương đi trung thc mt tí ???

Nào là thông tin v người v Trung Quc Tăng Tuyết Minh ? thế mi chết không? Thế mà lúc tr ḿnh c ci sng ci chết vi bn bn phn đng, tư tưởng chao đo rng Bác vn c̣n zin cho ti lúc chết, Bác ch v́ dân v́ nước nên hy sinh hnh phúc cá nhân, không nghĩ đến cái món “t khoái th ba” tm thường ???

Thôi th́ c tm cho là v́ s nghip Gi phóng Dân tc, v́ s nghip cách mng nên Đng và nhà nước phi gi ǵn h́nh tượng lănh t sáng ngi ca Bác, cũng tm chp nhn được.

Nào là Bác H vi bút danh Trn Dân Tiên đă viết tác phm “Nhng mu chuyn v đi hot đng ca ch tch H Chí Minh”.

Nào là Bác H vi bút danh T.Lan đă viết tác phm “Va đi đường va k chuyn”.

Đến nước này th́ chú Cui cũng phi bái Bác H làm sư t ch đng nói ǵ đến “Cha già” !!! T ḿnh pha ra nhng bút danh đ pha ra nhng mu chuyn đ “bc thơm”, đánh bóng, PR cho chính ḿnh th́ chú Cui nhà ta, thua Bác H nhà ḿnh là cái chc.

Không biết sau khi chết Bác H có đoàn t vi c Marx, c Le không ? Mc dù thân xác Bác H được ngâm Mc-phin nm trong t lnh ti Ba Đ́nh, b đ ḷng th́ được chôn K59, Sơn Tây, nhưng tôi chc rng chc chn Bác cũng đang ôm mt mi mơ to đoàng, không thua ǵ ca chú Cui. Bác mơ v mt thế gii Đi đng, mt thế gii Cng sn, mt thế gii mà trong đó con người, “mt b phn không nh” cán b, đng viên “thánh thin” toàn tâm, toàn ư, chí công vô tư, như nhng “v thánh sng” đ cùng xây dng mt nước

Cng Ḥa XHCN Vit Nam

Đc lp – T do – Hnh phúc

Cùng nhau xây dng mt xă hi Dân ch – Công bng – Văn minh.

Mt gic mơ vĩ đi, mt công vic gian khó như nhng đa tr hi mượn cái thang ca ông tri đ lên cung trăng thăm chú Cui già !!!

Không biết có phi đúng như các c phán :

Thy nào tṛ ny ?

Ch nào t ny ?

Hay

Cha nào con ny ?

Mà sao sau 37 năm thông nht đt nước, dưới s lănh đo xuyên sut ca Đng CS VN quang vinh, nhà nước CHXHCN VN qun lư, nhân dân làm ch, “mt b phn không nh” nhân dân đă nhn ra rng “tuyt đi đa s” cán b, đng viên Đng CS VN ngày nay, đu có đc tính “cao quư”, đu tha hưởng gene ca … chú Cui ???.

Không cn phi nhc li nhng quá kh đau thương xa xưa mà v đng ca nó s măi măi lưu li trong min kư c ca nhng người đă tng nếm phi nhng cú đánh qu mang du n ca chú Cui mà Chính quyn CS VN qua các thi kỳ đă áp dng.

H s quan quân lc VNCH, chun b hành lư tư trang, lương thc, thuc men đ đi hc tp ci to 3 ngày.

S quan quân lc VNCH, các quan chc trong chính quyn Ngy chun b hành lư, tư trang, lương thc, thuc men đ tp trung hc tp ci to 10 ngày.

Nhưng thc tế thi gian mà h phi “hc tp ci to” gp trăm ln hơn thế. Thm chí có nhiu người c̣n gi li nm xương tàn nơi rng thiêng nước đc. Người thân cũng không biết ngày chính xác đ làm mâm cơm cúng cho linh hn người thân đ ti.

Nào là nhng đt đi tin ri th́ chiến dch X1,X2, ci to công thương nghip.

Nhng cái loa phường ra r trn an dân chúng : s không có đi tin, nhưng sáng hôm sau đă thy cán b ph trách đi tin ch sn và loa phường thông báo đa đim cũng như t l quy đi. Tư sn Dân tc, tư sn mi bn, na đêm xe ti đút đít vào nhà, sáng hôm sau đă có mt ti nhng khu kinh tế mi kh ho c̣ gáy. Mượn nhà ca tư nhân, các t chc Tôn giáo ri …xù đp ???

“Mt b phn không nh dân chúng” đă nhn ra rng “tuyt đi b phn” cán b đng viên đă coi dân chúng như “mt thế lc thù đch” cn phi đánh úp, như đánh M – Ngy. Tt c nhng đường li, chính sách, thông tư, ngh đnh nh hưởng đến hàng chc triu người, được hoch đnh, son tho mt cách bí mt như lên kế hoch cho mt trn chiến, đ khi ra tay bt ng th́ ch có thng Dân – đch thua, Chính ph – cán b – đng viên – Ta thng !!!

Chng nói đâu xa, ngay như vic tăng giá xăng du 08/03/2012 va qua. Ngay t đu tháng 03/2012 đă có hin tượng hàng lot các cây xăng trên c nước, đóng ca gh́m hàng ch giá lên vi đ lư do, lư tru trên đi. Báo chí, các phương tin truyn thông đă lên tiếng trn an. Sáng 07/03/2012 báo Tui tr cũng như hàng lot báo khác c̣n đưa tin bài v vic đ ḱm chế lm phát, Chính ph s dùng ngân sách thu được cũng như chênh lch gia giá xăng nhp khu và giá xăng sn xut trong nước, s dng công c thuế, phí bng cách gim thuế, phí cũng như tiết kim các chi phí vn chuyn, chi phí qun lư đ ḱm giá xăng du (Gim thuế, phí đ ḱm giá xăng du, Tui tr Th Tư 07/03/2012).

Thế nhưng đến chiu B Công thương đă lng l cho áp dng giá mi, tăng có sơ sơ 10%. Ch có nhng người có nhu cu đ xăng chiu hôm đó mi biết vic xăng tăng giá, c̣n “mt b phn không nh” người dân ch được biết qua các phương tin truyn thông ngày hôm sau 08/03/2012. B Công thương, Chính ph VN, đă tng cho ph n VN mt món quà quư hóa nhân ngày 08/03.

Liên h đến v người nông dân Đoàn Văn Vương, Tiên Lăng, Tp Hi Pḥng, sau khi s kin “n súng hoa ci” chng cưỡng chế, liên tiếp t Th Tướng, dến các quan chc B Tài nguyên môi trường như B trưởng B Tài nguyên môi trường, ông Nguyn Minh Quang, ông Đào Trung Chính, phó tng cc trưởng Tng cc Qun lư đt đai, ông Vũ Đc Đam, B trưởng Văn pḥng Chính ph, phát biu trên các phương tin thông tin truyn thông, khng đnh s giao đt n đnh đến 2033. Trong khi đó d tho lut đt đai c̣n đang trong giai đon xin ư kiến các cp trung ương, Quc Hi chưa thông qua, chưa có tính pháp lư, chưa biết mt mũi, tṛn méo ra sao ???. Trong khi thi hn giao đt 2013 sp hết đến đít.

Đă có nhiu người lc quan cho rng tiếng súng hoa ci ca anh Vương đă giúp hng triu nông dân ???

Người kém lc quan th́ cho rng: ri th́ li như chuyn xăng du đó mà ! Ch là đng tác câu gi, rút ci đáy ni t..h..ô..i.

Sáng nói mt đng, chiu làm mt no. Đ ch xem !!!.

Ngay đến như Tiến s, Giáo sư Đng Hùng Vơ c̣n không dám lc quan khi cho rng : “e rng đến mt ngày nào đó, có mt quy đnh nào đó nói rng phi thu hi li đt đ chia li hn đin…”

Đă có không ít người liên tưởng cái cách

Nói mt đng, làm mt no.

Nói zy mà không phi zy.

Sáng quăng lu đn, chiu n kho bom.

ca Chính ph nước CHXHCN VN vi câu nói hơi b ni tiếng ca tay c Tng thng VNCH Nguyn Văn Thiu :

“Đng nghe nhng ǵ Cng sn nói, mà hăy nh́n nhng ǵ Cng sn làm”.

Nghĩ, tay Tng thng này cũng cc c, đến khi nh́n thy nhng ǵ CS làm th́ ch có t chết ti b thương, ch c̣n tr tay, đi phó được ǵ na !!!

Sau 37 năm thc tế sng dưới Chính quyn CS, “mt b phn không nh” dân chúng đă hết dám tin my ông Cng sn.

Toàn my thng Cui.

Sài G̣n 17/03/2012

Oanh Yến Th Phm