Friday, April 13, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

KHÔNG SỬA CHỮA ĐƯỢC!

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tháng Tư 12, 2012

    Có nhiu người thy Miến Đin tiến dn đến dân ch t do, ln hi vt b nh hưởng ca Trung Cng, đâm ra ước mun, ch ǵ Vit Nam chúng ta cũng được như vy! S ước mưốn đó tht chính đáng. Nhưng liu người Vit Nam có th làm được như Miến Đin? Chúng ta ln lượt xét qua nhng ǵ đang xy ra ti Vit Nam nhiên hu mi có th mt ngày nào đó s “ging như Miến Đin”.

Chính Quyn Cách Mng?

Theo tin ca kư gi Ngh Nhân ca VNEconomy, thanh tra Chính ph va công b “báo cáo v vic chp hành quy đnh ca pháp lut v qun lư s dng vn, tài sn Petro Vietnam ti năm 2010 vi khá nhiu sai phm v tài chánh”, mà người đng đu cơ quan này trong thi gian đó là ông Đinh La Thăng, hin là B Trưởng Giao Thông Vn Ti trong chính ph ca Nguyn Tn Dũng. S tin tht thoát lên đến 18 ngàn t đng. Vi chc v là Ch Tch Hi Đng Thành Viên Tp Đoàn Du Khí Vit Nam (Petro Vietnam) th́ ông Đinh La Thăng hoàn toàn chu trách nhim v s tht thoát này. Điu oái oăm là “theo t́m hiu ca VNEconomy, v mt pháp lư, nếu truy t ông Đinh La Thăng th́ phi vin dn cơ chế “hi t trách nhim”, nhưng cơ chế này “không có ǵ rơ ràng“. Nói cách khác, lúc ông Đinh La Thăng điu khin Petro Vietnam làm tht thoát 18 ngàn t đng là trách nhim ca ông Thăng, nhưng nay ông Thăng đă được Th Tướng Nguyn Tn Dũng thăng lên làm B Trưởng Giao Thông do đó, trách nhim ca ông Thăng ti Vietnam Petro đă thuc v quá kh, khó có th “x lư” trước Đng và Nhà Nước trách nhim này. Chưa có lut pháp nước nào li có cái cơ chế quái đn như vy. Cũng trong cuc hp báo ca Thanh Tra Chính Ph, ông Ngô Văn Khánh cho biết, đi vi cá nhân, tp th liên quan ti các khuyết đim, sai phm, Th Tướng yêu cu t chc kim đim, kết lun trách nhim và x lư nghiêm túc đi vi các cá nhân sai phm”. Tóm li: ông Đinh La Thăng phi chu trách nhim trước pháp lut s tin tht thoát 18 ngàn t đng. Tuy nhiên nếu ông ta c̣n Vietnam Petro th́ cũng ch b “x lư” ch không b đưa ra ṭa án. Nhưng v́ ông “đi công tác” lên làm B Trưởng Giao Thông Vn Ti, mt chc v cao hơn, nên ông ta không b “hi t trách nhim”. Coi như hu c làng. Ch có Th Tướng Nguyn Tn Dũng là không hu mà được li, v́ mt người được tín nhim làm th tướng 2 nhim kỳ làm sao mà không biết cng s viên ḿnh làm tht thoát đến gn 20 ngàn t đng, mà không truy t c̣n cho lên chc. Chc chn s tin tht thoát đó, phn ln phi chui vào hu bao ca ông Th Tướng.

Mt s trùng hp kỳ l, khi v tht thoát 18 ngàn t đng thuc cơ quan Vietnam Petro xy ra th́ xe ca ông B Trưởng Giao Thông Vn Ti Đinh La Thăng “gp tai nn” làm cho chiếc xe ch ông ta b hư hi phi sa cha khong 30 triu đng. Điu đc bit là “v́ tài xế xe gây ra ti nn “năn n” nên ông B Trưởng Đinh La Thăng “tha””. Nhân dp này, Dân Làm Báo t́m hiu thêm th́ được biết chiếc xe b tai nn là mt chiếc Toyota Land Cruiser V8, mang s BKS:80A – 914.57 do Công Ty C Phn Du Khí mua tng b GTVT tr giá 2,605 t đng, và mt chiếc khác (đă qua x dng) giá 1,1 t đng. S “hào hip” ca Công ty c phn đu khí tng không cho “B Giao Thông Vn Ti” 2 chiếc xe tr giá gn 4 t đng và s “nhân t” ca ông Đinh La Thăng làm cho người ta nghi ng “tai nn” ca “Đinh Bá Thi năm nào” nay lp li cho ông Đinh La Thăng, cũng như 2 chiếc xe kia ch là vt “hi l ngui”.

Làm tht thoát đến 18 ngàn t đng mà không nghe nói ṭa án rc rch ǵ, có phi là do lnh ch “x lư” ca Th Tướng?

Cũng như v thua l “vĩ đi” ca Vinashin do đích thân Th Tướng Nguyn Tn Dũng trc tiếp điu khin đă được ph biến rng răi c trong nước và hi ngoi làm thit hi cho ngân sách Nhà Nước đến my t đô la M, nhưng Th Tướng Nguyn Tn Dũng vn “kiên đnh” lp trường, không đưa nhng th phm ra ṭa lănh án, ch gn đây, trước sc ép t nhiu phía, buc ḷng Th tướng phi đưa my b can ra ṭa, nhưng tên đu đàn, sau khi được ṭa pht 20 năm tù, lin treo c t t ngay đêm đu tiên th án!!! Đây là mt “s c” rt l kỳ, v́ thường th́ nhng tên cán b cao cp khi b tù, ch tù ngày, ban đêm v vi v, hoc s có người tù thay, đi đến ngày l là s được khoan hng, ti sao tên đu đàn Vinashin li t t. Mà theo người tù chung pḥng vi tên này th́ khi mi vào tù, hn đă hăm da s khai hết, nói hết, cho chết hết, thế mà hn không sng đ cho “chết hết”? Ai cũng nghĩ hn chết ti cái ming, “ming người chết không bao gi nói được”.

Ngoài ra, theo tường thut trên t Thailand Business News trích dn mt cuc kho sát ca Pḥng Thương Mi Công Nghip Vit Nam th́ gn 50% trong s 270 doanh nghip, hip hi và cán b nhà nước cho biết h phi hi l các quan chc Vit Nam bng tin mt, quà tng v.v… Tt mt li: hi l, tham ô, tham nhũng, ăn cướp ngày giết người không phm pháp, hoc phm ti vi cnh v.v… bao trùm khp đt nước Vit Nam hôm nay.

Thc ra, chuyn Vit Gian Cng Sn ăn hi l, tham nhũng, thanh toán nhau, kim đim ch không đưa ra ṭa án, thanh tra ch không điu tra, x lư ch không trng pht v.v… nó xưa như trái đt, nó b́nh thường như công an đánh chết người dân.

Điu đáng nói đây là ti sao nhng b mt như Nguyn Tn Dũng, Đinh La Thăng, Lê Kh Phiêu v.v… li có th trâng tráo đến như vy? Có phi đó là “ht ging” ca H Chí Minh truyn li? Sau khi cho thi hành “Chiến Dch Ci Cách Rung Đt” giết hơn 200 ngàn người dân vô ti. H Chí Minh đă “khóc” trước mt dân chúng và mếu máo nói rng “Chú Ba (Trường Chinh) t quá, không cho Bác biết ǵ hết”. Và”Bác” lin đưa Trường Chinh đi “Hc tp Ci To” 6 tháng ti… gia. Giết 2 trăm ngàn người ch đi hc tp ti gia có 6 tháng???!!! Làm tht thoát nhng 18 ngàn t đng mà được thăng chc!

Mt “chính quyn” như vy hi c̣n thuc cha hay không? Chưa hết, cái mt trơ trn ca nhng tên trong B Chính Tr, Trung Ương Đng có nhng c ch hèn h trước mt Trung Cng làm cho nhng người thuc ḍng ging Vit Nam quá h thn. Tàu Cng ph nh vào mt mà vn c tâng bc 16 ch vàng và 4 tt!? Ngư dân b Trung Cng bn chết, nhn ch́m xung, bt người đ̣i tin chuc mà ch phn đi ming. Ti sao không cho hi quân bt li ngư dân Tàu, v́ ngày nào bn chúng chng đánh bt cá trên bin Vit Nam? Ti sao hi quân không h tng các tàu đánh cá ca dân ngay trong hi phn ca ḿnh? Bo v h khi h b tàu Trung Cng tn công? Hi quân Vit Nam có nhim v ǵ? Hay ch đ “cu cp và đưa tàu ngư dân Hoa Lc vào b” khi h gp nn?

Nhng s hà hiếp dân chúng không bút mc nào t hết. Mi đây, v Đoàn Văn Vươn, Nguyn Tn Dũng đă làm mt chuyn đu voi đuôi chut hay là qu núi đ ra con chut. Khế ước cho thuê chưa đáo hn mà li “cưỡng chế” nghĩa là phá nhà, cướp ca mà cướp luôn bt đng sn! Ch có bn ăn cướp “siêu sao” mi có nhng hành đng quái đn như vy. Nguyn Tn Dũng đă n ào tuyên b s x lư, đă tuyên b đa phương làm bt hp pháp, thế nhưng “không dám” ra lnh tr t do cho Đoàn Văn Vươn, đ ri mt tháng sau, nhng tên đng viên đa phương, dùng hoa ngôn xo ng nhn ch́m s vic, không đếm xa ǵ đến tài sn ca Đoàn Văn Vươn, không nói ai đă phá nhà ca Đoàn Văn Vươn và che ch cho nhng tên ti phm, vn giam gi và kết ti Đoàn Văn Vươn “giết người”. Có mt đc gi khi theo dơi v này đă bc tc cho rng “bn chúng … lên đu Th Tướng mà cũng chu được?

Người dân dưới thi Xă Hi Ch Nghĩa.

Chưa có dân nước nào b đi x như dân Vit Nam. Ch có my tháng mà gn 30 người dân b công an giết chết mt cách đau đn. Nhng ti danh b giết ch là không đi nón an toàn, đi đường không đúng lut, t́nh nghi ăn cp vt, căi li công an, v.v… nghĩa là ch nhng cái không phi là ti. Hàng triu gia đ́nh có nhà đt b “qui hoch”, b đui ra khi nhà, khi rung vườn.. đt đai đ cán b bán cho nhng nhà đu tư ngoi quc. Phn bi thường không bng mt phn trăm, mt phn ngàn tr giá mà cán b bán cho nhà đu tư! Đó không gi là cướp ngày th́ c̣n gi là ǵ? Ti sao không làm trung gian đ các nhà đu tư trc tiếp thương tho vi dân chúng? Ti sao không hi ư kiến dân xem h có chp thun không? Đui ra khi nhà mà không ch đnh cho h mt ch khác? Nhng ngun tin trong nước my ngày qua cho biết, Vit Cng đang lo st vó v́ s dân oan biu t́nh ngày càng đông. Đó là triu chng s có ngày tng biu t́nh?

Các lănh đo tôn giáo thi Xă Hi Ch Nghĩa.

Mt v lănh đo “hu thn” mà đng trước nhà th Thánh Phao L Roma tuyên b thân thin vi Cng Sn trước gn 30 v lănh đo khác, như Đc Cha Nguyn Văn Đc đă làm. Mt giám mc viết v Cánh Chung Lun Công Giáo mà ngang nhiên cho rng “Chúa không x ta theo công bng, ngài x ta theo t́nh thương”. Phân chia k lành riêng, k d riêng ri Chúa tuyên b k lành lên thiên đàng, d sa ha ngc, thế mà Đc Cha Nguyn Văn Khm có can đm cho rng đó là “x theo t́nh thương”. Mô Pht. Mt đa con nít va “tt nghip” giáo lư đ xưng ti rước l ln đu cũng c̣n biết đó là Chúa thưởng k lành, Chúa pht k d theo phép công bng. Nhưng mt Đc Cha li nói khác. Tin va mi xy ra, VC đă lp trm “kim dch” ct ư ngăn cn Giám Mc Kontum không được đi c hành thánh l cho bn đo, thế mà c Hi Đng Giám Mc im re, coi như đó là vic ca riêng v Giám mc đó. Ti sao không đng ḷng lên tiếng?

Nhng con rn trên ḿnh con heo.

Vit Cng đă đ cho người Tàu vào ra Vit Nam t do, đ cho người Tàu lp làng, lp p mà chính cán b Vit Cng cũng không dám vào, bin Đông th́ b Tàu khng chế mà Hi quân Vit Nam chưa bao gi dám bo v ngư dân ca ḿnh. Hành đng ca “nhà cm quyn Vit Nam” gn đây nht được coi như “can đm cùng ḿnh” là lên tiếng đ̣i Trung Cng tr t do cho ngư dân Vit Nam b Trung Cng bt. Nhưng cũng ch “nói l ming” ch không có hành đng c th nào. Nghĩa là nói cho qua chuyn, cho có l mà thôi. Trong khi đó, ai nói đng đến s xâm lăng, s cướp bóc ca quân Tàu th́ công an bt b giam cm và b ghép vào ti “âm mưu lt đ chính quyn nhân dân”. Nước Vit Nam, như nhc sĩ Vit Khang đă than, s không c̣n. Thế mà mi người không đng lên đu tranh trước khi quá mun. Chúng ta không là nhng con rn trên lưng con heo đang tiến dn v ḷ sát sinh. Chúng ta c̣n có th cu văn đt nước được. Dân oan đă đng lên. trí thc hăy nhân đó mà đng lên… Tuy v h́nh thc chúng ta không th “rp khuôn” Miến Đin, v́ như Borris Yeltsin nói: “Cng Sn ch thay thế ch không sa cha được”.

Lê Văn n