Monday, November 29, 2010                     trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

Đảng Chữa Cháy-Nhà Nước Nói Quanh

                                                                                                                             Phạm Trần


Chỉ c̣n hơn tháng nữa đến ngày đại hội  XI, nhưng  nội bộ  Đảng như nhà có đám ma c̣n  Chính phủ th́ thay nhau vá víu, giải tŕnh cứu nguy dự án khai thác Bauxite và cố vớt lên con tầu đă ch́m Vinashin.


Tất cả những chuyện rối ren này đă thể hiện trong  các bài viết của cán bộ cao cấp trong đảng và tại cuộc chất  vấn trong 3 ngày 22, 23 và 24  tháng 11 (2010) của Quốc hội với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng,  và một số Bộ trưởng là những người có  trách nhiệm trong vụ làm ăn thua lỗ của Tổng công ty  tầu ch́m Vinashin và Dự án khai thác Bauxite.

 

LO XOẮN VÓ LÊN


Nhưng trước hết, hăy nói về "phong trào" phản công các ư kiến chống đảng đă và đang rộn ràng nẩy sinh ngay trong nội bộ đảng.


Nguyên do bắt đầu từ "Dự thảo  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội (bổ sung, phát triển năm 2011)" , sẽ được thông qua tại Đại hội đảng vào tháng 1/2011, theo đó đảng kiên định  lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động của đảng để xây dựng đất nước  và  chủ trương "Kinh tế nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo" của nên kinh tế quốc gia. 


Nhiều cựu Lănh đạo, đảng viên,
sỹ quan cao cấp nghỉ hưu và trí thức  trong nước đă chỉ trích Cương lĩnh vẫn c̣n tiềm ẩn lạc hậu, lạc lơng, mất định hướng, mơ hồ, cũ rích, bảo thủ, lừa dối, không có ư thức thời đại và hăo huyền.


Họ chất vấn hai chữ  "qúa độ" lên xă hội chủ nghĩa cho đến bao giờ và cái xă hội được vẽ vời là "lư tưởng" này ở đâu và như thế nào ?


Những người chỉ trích đảng cũng chê nhóm sọan thảo ra Cương lĩnh đă "ảo tưởng"  khi viết  rằng : " Hiện tại, chủ nghĩa tư bản c̣n tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xă hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xă hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản."


Lối 20 Nhà Trí thức
, cựu lănh đạo Chính phủ c̣n phê b́nh Cương lĩnh có nhiều điểm "lừa dối"  trong cuộc thảo luận của họ vào ngày 7-10 (2010) tại Hà Nội, bởi v́ Cương lĩnh có đọan viết : " Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xă hội và tŕnh độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt v́ lợi ích quốc gia, dân tộc.  Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước v́ hoà b́nh, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xă hội dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xă hội."


Ng̣ai phản ứng bất lợi cho đảng đă tạo được nhiều ảnh hưởng trong nước của giới Trí thức, các văn kiện đảng c̣n bị nhiều người Việt Nam ở nước ng̣ai lên án là "chậm tiến" và chỉ kéo dài đói nghèo, lạc hậu cho dân tộc.


Do đó, lần đầu tiên kể từ khi đảng tổ chức Đại Hội  Đại biểu ṭan quốc  lần thứ I   Đảng Cộng sản Đông Dương từ ngày 27-31/3/1935, đảng đă phải đương đầu với sự chống đối công khai và quyết liệt của chính những cựu Lănh đạo trong đảng, Nhà nước và Quân đội đối với chủ trương và đường lối của đảng.


Nhưng đảng đă chống những người quay lưng lại với quyền lănh đạo bất khả xâm phạm của ḿnh như thế nào ?


Xuyên qua một số bài viết tiêu  biểu được chọn để phổ biến truớc Đại hội đảng th́ vũ khí duy nhất của đảng  sử dụng là 2  chiếc mũ thù địch vô h́nh "những thế lực thù địch" và "diễn biến ḥa b́nh" để đội lên đầu những người chống  ḿnh.


Chẳng hạn như Đông Quan  đă viết trong bài "Làm thất bại chiến lược "Diễn biến ḥa b́nh"  trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 14/11/2010 rằng : "Lợi dụng góp ư vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương tŕnh Đại hội XI, có kẻ đă quay lưng với lịch sử dân tộc và của chính ḿnh khi tung lên mạng Internet những ư kiến, những bài viết kể lể những sai lầm, khuyết tật của mô h́nh cũ của CNXH với thứ văn chương và giọng điệu hằn học cũ rích và cuối cùng đi đến phủ nhận luận điểm "Loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xă hội" được ghi trong dự thảo Cương lĩnh bổ sung sửa đổi của Đảng với những lập luận, rằng: "Luận điểm trên chỉ nên xem là một phán đoán để ngỏ... Phán đoán này vốn không có ư nghĩa chính trị thiết thực, chưa đủ cơ sở lư luận và căn cứ thực tiễn… Tốt nhất là nên đưa ra khỏi Cương lĩnh". Mới xem qua, người đọc cảm nhận đây là một ư kiến đáng quan tâm v́ trong đó có sử dụng mấy thuật ngữ triết học. Song nếu đọc kỹ hơn một chút, người ta thấy đó là quan điểm phủ nhận chủ nghĩa xă hội."


Đại tá Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ Nguy
n Xuân Thành, Học viện Quốc pḥng viết bài "65 năm kiên định nguyên tắc bảo đảm sự lănh đạo của Đảng đối với Nhà nước" trên báo diện tử của Trung ương đảng  19/11/2010 đă báo động  rằng : "Hin nay, các thế lc thù địch đang tiếp tục thực hiện "diễn biến hoà b́nh" nhằm thúc đẩy quá tŕnh "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tiến tới xoá bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Trên mặt trận tư tưởng lư luận, chúng tập trung tiến công vào vị trí vai t lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đi với nhà nước và xă hội, đ̣i xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp năm 1992 qui định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lănh đạo nhà nước và xă hội". Điều đo´ không chỉ thể hiện những luận điệu công kích trực diện vào vị trí vai tṛ lănh đạo của Đảng nhằm xóa bỏ nguyên tắc cơ bản trên đây mà c̣n thông qua những luận điệu công kích bản chất, vị trí, vai tṛ, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chia rẽ mối quan hệ giữa các thành tố cơ bản trong hệ thống chính trị XHCN Việt Nam."
Nguyễn Xuân Thành vẽ ra bài bản chống đảng của "các thế lực thù địch"  với nhiều mánh khoé,

nhưng có 2 điểm nổi bật là :


 (1) Công kích
bản chất, vị trí, vai tṛ của Nhà Nước ta: Nội dung chủ yếu la` xuyên tc, phê phán bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tc của nhà nước ta, hạ thấp vị trí, vai tṛ của nhà nước Việt Nam XHCN…Về mặt lư luận, chúng khuyến khích, cổ vũ cho sự h́nh thành"chủ nghĩa chống nhà nước" (anti-étatisme) ở Việt Nam - một trào lưu lư luận chủ trương thực hiện"nhà nước càng ít càng tốt" ở phương Tây TBCN từ nửa cuối thế kỷ XX.


 (2)  " Trên lĩnh vực quốc pḥng - an ninh, chúng triệt để lợi dụng, kích động những mâu thuẫn về dân tộc, tôn giáo, mâu thuẫn vùng, miền, t́m cách hỗ trợ, xúi dục các phần tử phản động trong nước tiến hành các cuộc bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên, gây mất ổn định ở Tây Bắc, Tây Nam Bộ, khuyến khích xu hướng ly khai (thành lập "Nhà nước Đềga độc lập" ở Tây Nguyên, "Nhà nước H'Mông" ở Tây Bắc, "Nhà nước Khơme Crôm" ở Tây Nam Bộ), sử dụng các vấn đề "dân chủ, nhân quyền" làm ng̣i nổ chống phá nhà nước và chế độ XHCN."


Để đối phó, Thành kiến nghị đảng : " Chủ động và tích cực đẩy mạnh cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm thù địch, sai trái về bản chất, vị trí, vai tṛ, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta; vạch trần tính chất phản khoa học và phản động của âm mưu, thủ đoạn chia rẽ mối quan hệ giữa các thành tố cơ bản trong hệ thống chính trị XHCN Việt Nam và nhân dân, đặc biệt là âm mưu, thủ đoạn thực hiện "phi chính trị hoá nhà nước", tách nhà nước khỏi sự lănh đạo của Đảng, chuyển hoá nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo mô h́nh nhà nước pháp quyền Tư Bản Chủ Nghĩa."


Đến phiên Giáo Sư,Tiến Sỹ  Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lư luận Trung ương  được lệnh  tung hô đảng trên cùng trang báo (của đảng)  trong bài  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của dân tộc Việt Nam" ngày 18/11/2010.


Theo Thắng th́  : " Đảng Cộng sản Việt Nam đă biến cái có thể thành hiện thực khi tỏ rơ trách nhiệm và năng lực lănh đạo của ḿnh, nhận lĩnh trách nhiệm là người tiên phong đưa dân tộc phát triển. Vai tṛ lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đó, không tự nhiên mà có và không phải cứ tự nhận mà được. Vai tṛ đó được xác lập trên cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam đă thay mặt giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam lănh đạo sự nghiệp cách mạng, đáp ứng được yêu cầu phát triển của dân tộc."


 Chuyện Thắng khoe đảng đă " thay mặt giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam lănh đạo sự nghiệp cách mạng"  là chuyện "vơ vào" đă qúa  quen thuộc trong lịch sử với người dân Việt Nam  từ khi Việt Minh cướp chính quyền từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945.


V́ vậy, nếu ngày nay vẫn c̣n có người phủ nhận những  "thành tích" được gọi là "cách mạng" của đảng cũng không có ǵ mới lạ, v́ đảng đă "tự biên, tự diễn"  nhiều "thành qủa" từ 65 năm qua rồi.


Điều này đă được chính Thắng xác nhận khi viết : "Song, một số ư kiến không cho rằng như vậy. Bằng nhiều cách lập luận khác nhau, một số ư kiến đó cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không những không có công lao ǵ mà ngược lại c̣n là lực cản cho sự phát triển của xă hội Việt Nam; rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra sức ỳ làm cho đất nước bị tụt hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; rằng, sở dĩ như vậy là v́ Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo một hệ tư tưởng lỗi thời là chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng đó đă làm cho xă hội Việt Nam vận hành theo lối "Đảng trị", mất dân chủ, không tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc để phát triển; và như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam không xứng đáng với vai tṛ tiên phong của dân tộc, v.v.


Một số người có sự biểu hiện của sự thâm thù đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, hằn học với sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lănh đạo. Họ đă có thái độ cực đoan trên các vấn đề liên quan đến Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là phủ nhận những đóng góp của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tiến tŕnh phát triển của dân tộc Việt Nam."

TIẾP TỤC NGHI NGỜ


Nhưng tại sao gần đến ngày đại hội rồi mà trong dân vẫn c̣n có nhiều  người nghi ngờ về đảng, vẫn đang có nhiều người đă từng sống chết với đảng cả cuộc đời mà bây giờ lại quay đầu không muốn nh́n mặt đảng nữa ?


Hăy lắng nghe Tiến Sỹ Đinh Quang Tuấn, Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị ta thán trong bài "Giữ vững và tăng cường vai tṛ lănh đạo của Đảng trong xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay", cũng xuất hiện trong báo Điện tử Trung ương đảng ngày 17/11/2010 : "

Chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI. Đây là dịp mà các thế lực thù địch, chống cộng đẩy mạnh các hoạt động chống Đảng với nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau. Ngoài các nội dung về tư tưởng, lư luận, vấn đề nhân sự, đoàn kết nội bộ, đường lối chủ trương của Đảng sẽ là những vấn đề nhạy cảm nhằm lợi dụng để kích động dư luận, lung lạc tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân gây mất ḷng tin của nhân dân với Đảng, phủ nhận vai tṛ lănh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Do đó, việc giữ vững và tăng cường vai tṛ lănh đạo của Đảng ta trong xây dựng, đổi mới hệ thống chính trị và trong công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xă hội là vấn đề đặc biệt quan trọng hiện nay."


Lạ thật. Đảng CSVN đă độc quyền lănh đạo cả nước 35 năm qua không bị ai tranh dành, muốn làm ǵ th́ làm, muốn nói ngược nói xuôi sao th́ nói, chả ai căi được nửa lời và đảng cũng chẳng thèm nghe lời khuyên can  của ai thế mà dân vẫn nghi ngờ, vẫn đ̣i đảng phải thay đổi để cho dân tộc tiến lên.


Tuấn thắc mắc : " Những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hoá, xă hội... của đất nước đạt được trong quá tŕnh đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lănh đạo đă chứng minh sự phát triển và trưởng thành của Đảng. Thành tựu đó rất to lớn và đáng tự hào, chứng minh tính ưu việt của chế độ xă hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Song các lực lượng chống đối vẫn t́m cách phủ nhận những thành tựu đó ở nhiều dạng khác nhau, có người cho rằng cứ để quá tŕnh phát triển lịch sử tự nhiên quyết định việc nhân loại đi lên CNXH hay CNTB, không cần sự lănh đạo của Đảng Cộng sản; hoặc phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng th́ mới nâng cao được vai tṛ lănh đạo của Đảng Cộng sản; nếu chỉ có một đảng lănh đạo là độc đoán, độc tài và thiếu dân chủ.v.v. Thực chất những tư tưởng, quan điểm sai trái đó không có ǵ mới, nhưng các thế lực thù địch vẫn tung hô, kích động đ̣i Đảng ta phải thế này, thế kia theo ư muốn của chúng; đă đi ngược với quy luật khách quan, muốn phủ nhận vai tṛ lănh đạo của Đảng ta trong quá tŕnh lănh đạo cách mạng."


Như thế th́ đảng đă lâm nguy chưa, hay cứ tiếp tục đi theo đường cũ để chũi đầu xuống cát làm khổ dân tộc ?


Vậy mà Tuấn vẫn cố gắng vẽ ra quan điểm cối chầy, cạn kiệt tư tưởng ṿng vo tam quốc của ḿnh rằng : " Hiện nay, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa Mác - Lê nin với các thứ chủ nghĩa cơ hội - xét lại, chủ nghĩa chống cộng và các quan điểm sai trái, phản động vẫn diễn ra gay go, quyết liệt trên nhiều vấn đề cơ bản như: vấn đề thời đại ngày nay là ǵ; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có c̣n không; thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội; vấn đề dân chủ; con đường phát triển của các dân tộc; vai tṛ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế v.v đang đ̣i hỏi Đảng ta phải triển khai mặt trận lư luận rộng răi với chất lượng cao hơn để góp phần đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện mới. "


Nhưng thế nào là "lư luận rộng răi với chất lượng cao hơn"   để nâng cao, đổi mới với thứ chủ nghĩa đă chết như Mác-Lênin ?


Vấn đề bây giờ là tư duy của con người CSVN chứ không phải thứ lư luận cùn, bế tắc lối thoát như Tuấn viết rằng : "Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xă hội chủ nghĩa nói chung và ở Việt Nam nói riêng những năm đầu thế kỷ XXI đang đ̣i hỏi sự lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng phải vươn cao hơn nữa về chất lượng. Đảng phải thật sự có trí tuệ mà cốt lơi là tích cực nâng cao tŕnh độ lư luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để tổng kết thực tiễn, xây dựng đường lối, chính sách đúng đắn."


Nhưng đảng là ai và ai là đảng nếu không phải đó là  tổ chức của những con người đă cạn kiệt lư trí và cằn cỗi tư duy, thoái trào và lạc hậu như Đinh Quang Tuấn ?


NÓI CHUYỆN VỚI ĐẦU GỐI


Đó cũng là hậu qủa của 3  buổi chất vấn của Quốc hội trong 3 ngày 22, 23 và 24/11/2010 với các Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Phạm Khôi Nguyên , Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Vơ Hồng Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo cơ cấu lại Vinashin và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Nguyễn Sinh Hùng nói với Quốc hội rằng : " Nếu chúng ta quản trị tốt và làm ăn có hiệu quả, trước mắt năm nay, Vinashin vẫn tiếp tục lỗ, nhưng nếu thị trường tốt, quản trị tốt, th́ năm 2011 có thể lỗ ít, năm 2012 có thể sẽ đứng vững và từ năm 2013 - 2014 sẽ trở lại lăi. Tính cả nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, cộng với lăi suất do vay nợ gây ra th́ Vinashin đều có khả năng đảm bảo trả nợ."  (VOA, Đài tiếng nói Việt Nam)


Theo Chính phủ th́ tài sản của Vinashin hiện này trị tiá 104.000 tỷ đồng, nhưng nợ  86.000 tỷ đồng. Nhưng thực tế không ai nắm vững v́ ông Lê Quang B́nh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết số tiền Vinashin mắc nợ lên tới 120.000 tỷ đồng.


Nguyễn Sinh Hùng  cũng cho biết, việc xử lư vi phạm đă và đang được tiến hành và hưá "những người cố ư làm trái, người vi phạm sẽ xử lư theo quy định của pháp luật."


Hùng nói : " Bộ Chính trị cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm một cách nghiêm túc từ người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng liên quan một cách công bằng."


Lời điều trần của Nguyễn Sinh Hùng  chưa thuyết phục được Quốc hội v́ tương lai của Vinashin vẫn c̣n tùy thuộc vào những chữ "nếu" to bằng cái làng của Nguyễn Sinh Hùng.


Vụ Vinashin  cũng đă chiếm mất 2 tiếng đồng hồ chất vấn và trả lời của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ tại Quốc hội hôm 24/11.


Dũng nói : "Việc cố ư làm trái của những người lănh đạo tại tập đoàn, cơ quan chức năng xử lư theo đúng pháp luật, c̣n Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm trong quản lư và quản lư của sở hữu ….Là người đứng đầu, tôi nhận trách nhiệm đó."


Tuy nhiên không ai biết đảng và nhà nước sẽ xét xử trách nhiệm của Dũng như thế nào.
Báo chí Việt Nam trích lời  Dũng  nói với Quốc hội  rằng: "Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ có liên quan đến việc quản lư Nhà nước và quản lư của chủ sở hữu đối với vấn đề này đang kiểm điểm để làm rơ trách nhiệm.  Kết luận kiểm điểm như thế nào, trách nhiệm cụ thể như thế nào chúng tôi sẽ công khai."


Cách nay vài tuần lễ, Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết của Tỉnh Lạng Sơn đă yêu cầu Ban Thường vụ Quốc hội lập Ủy ban điều tra trách nhiệm của Chính phủ trong vụ làm ăn thua lỗ nghiêm trọng của Vinashin và đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm Nguyễn Tấn Dũng và các Bộ trương có trách nhiệm trong vụ đổ vỡ Vinashin.


Tuy nhiên Ban Thường  vụ Quốc hội không tán thành việc lập Ủy ban điều tra với lư do "không cần thiết v́ bên đảng và chính phủ cũng đang điều tra rồi." Tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa quyết định việc có đồng ư bỏ phiếu tín nhiệm Nguyễn Tấn Dũng và một số Bộ trưởng theo yêu cầu của Đại biểu Thuyết hay không.


Tại buổi chất vấn, Nguyễn Tấn Dũng tái xác nhận quyết tâm của Bộ Chính trị về việc "tái cơ cấu  Vinashin" và hy vọng, việc làm này sẽ phục hồi Vinashin trong vài năm. Tuy nhiên, Dũng thừa nhận  việc thực hiện đề án tái cơ cấu  c̣n nhiều  khó khăn và  mong  được Quốc hội  và nhân dân " chia sẻ, ủng hộ, giám sát."


Theo báo cáo của Chính phủ th́ Vinashin hiện  bị thiếu nợ 86,000 Tỷ đồng nhưng nguồn tin Quốc hội cho biết số nợ này là 120,000 tỷ đồng, nên nhiều Đại biểu lo ngại nếu cứ  tiếp tục lấy tiến của dân đổ vào con tầu không đáy này th́ nền kinh tế sẽ lâm nguy.


VỤ BAUXITE


Về dự án khai thác Bauxite và bảo đảm tuyệt đối cho hồ chứa Bùn đỏ, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng chưa làm hài ḷng các Đại biểu Quốc hội, nhưng Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho hay, khác với Hungary, Việt Nam đă nghiên cứu kỹ về thiết kế  an ṭan của hồ chứa bùn đỏ nên  hoàn toàn  bảo  đảm.


Trong khi đó th́ Nguyễn Tấn Dũng báo  cáo với Quốc hội rằng : "Riêng về vấn đề an toàn hồ bùn đỏ, Đoàn khảo sát ở Hungari đă có báo cáo đánh giá giải pháp công nghệ và quản lư hồ bùn đỏ Tân Rai là hiện đại, có độ an toàn cao. Tuy vậy, sau khi có kết luận thẩm định lại của tư vấn nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét quyết định và chỉ tiếp tục thực hiện Dự án khi bảo đảm an toàn về môi trường. " 

 
Dũng nói với Quốc hội : " Hiện nay Dự án Tân Rai đă hoàn thành nhiều hạng mục, dự kiến tháng 4 năm 2011 sẽ có alumin thương phẩm. Dự án Nhân Cơ đang hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến đầu năm 2011 sẽ khởi công xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành cuối năm 2012."
Nhằm trả lời cho sự o ngại có bàn tay  của Trung Quốc, Dũng khẳng định : " Hai dự án này đều do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản là doanh nghiệp Nhà nước làm chủ đầu tư, không liên doanh với nước ngoài. Tập đoàn Nhôm Trung Quốc là đơn vị được thuê làm tổng thầu EPC - xây dựng nhà máy theo h́nh thức ch́a khoá trao tay và sẽ bàn giao nhà máy cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sau 2 năm xây dựng."


Cũng nên nhắc lại là sau khi xẩy ra vụ hồ chứa Bùn đỏ ở Hung Gia Lợi bị vỡ ngày 4/10/2010, hang ngàn chuyên viên, trí thức và các nhà khoa học Việt Nam đă yêu cầu Chính phủ Việt Nam đ́nh  chỉ ngay dự án khai  thác Bauxite ở Tây Nguyên  đề tránh hiềm họa về sau, bởi v́ tất cả những bảo đảm về hồ chứa bùn đỏ của Việt Nam chỉ dựa trên lư thuyết ḥan ṭan không an ṭan vĩnh viễn.


Nhiều Đại biểu Quốc hội cũng băn khoăn về những lời cam kết chỉ dựa trên giấy của Chính phủ.
Trong số những người kỳ tên yêu cầu đ́nh chỉ dự án  Bauxite có cả Bà Nguyễn Thị B́nh, nguyên Phó Chủ tịch Nước đa lo ngại  sinh mạng của hàng triệu con người ở Tây Nguyên và lưu vực sống Đồng Nai sẽ không được bảo đảm  nếu đảng Nhà nước chỉ biết  căn cứ vào lư thuyết để tiếp tục dự án  có nhiều  nguy cơ này.


AI CHỈ ĐẠI CHỐNG QUỐC HỘI ?


Trả lời câu hỏi của Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết chất vấn tại sao Chính phủ lại để cho Báo điện tử của nhà nước đăng các bài viết chỉ trích và lên án các Đại biểu  Quốc hội đă phê b́nh chính phủ trong vụ Vinashin , Nguyễn Tấn Dũng nói : " Tôi thường xuyên quan tâm chỉ đạo báo chí, chỉ đạo qua các cơ quan chủ quản, qua các cơ quan có chức năng quản lư Nhà nước về báo chí với tinh thần báo chí VN thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, làm tốt vai tṛ của báo chí cách mạng. .. Phải làm đúng tôn chỉ mục đích, làm đúng pháp luật."
Dũng phân bua tiếp với Quốc hội : "Tôi không có chỉ đạo trực tiếp hay quản lư trực tiếp một tờ báo nào. Website Chính phủ có chức năng là một tờ báo điện tử, thuộc văn pḥng Chính phủ, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ chỉ đạo. Website là tờ báo điện tử Chính phủ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật Nhà nước, đúng chủ trương của Đảng. Cũng như mọi tờ báo khác, nếu đăng tải sai pháp pháp luật, sai chủ trương của Đảng th́ phải chịu trách nhiệm về việc đăng tải của ḿnh.


Việc nói khôn ngoan hay không khôn ngoan tôi không biết nên nói thế nào. Từ tiêu chí yêu cầu, làm đúng pháp luật, tôi cũng đề nghị ĐB Thuyết xem xét theo đúng pháp luật hay không, đúng chủ trương của Đảng hay không."


Nói cách khác th́ Dũng muốn nói với Đại biểu Thuyết  rằng ḿnh không chỉ thị cho Báo chính phủ đăng  các bài chỉ trích một số Đại biểu Quốc hội mà đó là trách nhiệm của Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ .


Phải chăng đây là hành động "đánh bùn sang ao", hay Dũng đă không biết cả những việc  xẩy ran gay tại văn pḥng làm việc của ḿnh?


Phải chăng đó cũng là lư do tại sao cả nước  không c̣n tin vào Đảng và Chính phủ như đă chứng minh trong các ư kiến chống đảng đang được loan truyền rộng răi trước ngày Đại hội Đảng XI ?