Thursday, October 28, 2010                                     trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

CƯƠNG LĨNH VIỆT CỘNG 1991: MỚ CHỮ ĐIÊN TRONG ĐẦU KẺ SỐNG
                                                                                                                                                                                       Phạm Trần


Văn kiện quan trọng nhất được Đại hội ṭan quốc đảng Cộng sản Việt Nam XI  thông qua tại kỳ họp tháng 1/2011 sẽ là “
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội  (bổ sung, phát triển năm 2011)”.
Cương lĩnh  này, ra đời năm 1991 dưới thời Đỗ Mười làm Tổng Bí thư đảng vào lúc thế giới Cộng sảng đang vỡ ra từng mảnh, đă được Bộ Chính trị thảo luận 2 lần  bổ sung cho phù hợp với những thay đổi của thế giới và trong nước từ sau Đại hội đảng X năm 2006. Sau đó Ban Chấp hành Trung ương đảng X họp thêm 3 lần trong 2 năm 2009 và 2010 cộng với hàng chục hội nghị của các cấp đảng gây tốn phí không biết bao nhiêu tiền bạc của dân, nhưng  phần nội dung quan trọng nhất vừa được Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tiết  lộ  vẫn chứa nhiều lư luận lạc lơng, phản dân chủ và cực kỳ chậm tiến.  

Dưới tiêu đề Những định hướng bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, bài viết của Trọng được phổ biến rộng răi ở trong nước từ ngày  05-09-2010 nói rằng : “Với những thắng lợi đă giành được trong hơn 80 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đă trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xă hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đă trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xă hội; đất nước ta đă thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng răi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, khó khăn thách thức c̣n nhiều. Trong lănh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ư chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đă nghiêm túc tự phê b́nh và sửa chữa khuyết điểm để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.”

Viết như thế  là cố ư che dấu  những thiếu sót và sai lầm nghiệm trọng như sau:

Thứ nhất, Việt Nam chưa bao giờ được thế giới công nhận là một đất nước có “tự do”.

Thứ hai, người dân sống dưới chế độ Cộng sản chưa hề được “làm chủ đất nước, làm chủ xă hội”, bởi v́ cán bộ, đảng viên chưa thật sự  là “đầy tớ của nhân dân” mà  là ông chủ  cai trị  dân.

Thứ ba, đa số trong 86 triệu người dân vẫn chưa “thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu”. Cách biệt giầu-nghèo giữa thành phố và thôn quê càng ngày càng lan rộng, đào sâu.

Thứ tư, cán bộ, đảng viên Cộng sản, nhất là những kẻ có chức có quyền vẫn ngang nhiên ăn trên ngồi trốc lên đầu nhân dân. Cuộc phê b́nh và tự phê b́nh trong đảng thực hiện từ  khóa VIII dười thời Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư  đảng đến nay vẫn như nước đổ lá khoai. Quốc nạn tham nhũng, lăng phí, ăn bớt, ăn chận, nói nhiều làm ít, gian dối, hống hách đàn áp dân, coi pháp luật như mớ giấy lộn của cán bộ, đảng viên đă hết thuốc chữa.

Về viễn ảnh của một thế giới Chủ nghĩa Xă hội mà đảng CSVN đang  bắt dân phải  “qúa độ”  đến đó nhưng  chưa ai biết nó  sẽ như thế nào th́  Dự thảo Cương lĩnh bổ sung lại viết như mơ  ngủ rằng : “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xă hội và tŕnh độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt v́ lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước v́ ḥa b́nh, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xă hội dù gặp khó khăn, thử thách, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xă hội.”

Lư luận hoang tưởng vô căn cứ này của đảng CSVN  không có ǵ mới, nếu so với Cương lĩnh nguyên thủy năm 1991.  Hồi đó, nhóm sọan thảo do  Nguyễn Phú Trọng, khi ấy là Trưởng ban Tư tường-Văn hóa Trung ương điều hành  dưới quyền  của Nguyễn Đức B́nh, Chủ tịch Hội đồng Lư luận Trung ương  cũng viết :
“Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc gay go, phức tạp của nhân dân các nước v́ hoà b́nh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xă hội. Chủ nghĩa xă hội hiện đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xă hội v́ đó là quy luật tiến hoá của lịch sử.”

Khỏang cách thời gian từ 1991 đến 2010 là 19 năm, nhưng ḷai người vẫn dửng dưng với Chủ nghĩa xă hội trong khi hai nước Cộng sản kiên tŕ nhất là Cuba và Bắc Hàn lại mỗi ngày một kiệt quệ, lạc hậu hơn cả thời thế giới Cộng sản do Liên Xô cầm đầu chưa tan vỡ.

Do đó khi nói về điều được gọi là “đặc trưng của chủ nghĩa xă hội ở Việt Nam”, Trọng cho biết Dự thảo Cương lĩnh bổ sung  đă vẽ ra rằng : “Xă hội  chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xă hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam b́nh đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, v́ nhân dân do Đảng Cộng sản lănh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.”

Nếu Việt Nam có được một xă hội tốt như thế th́ mấy hồi mà dân ta chẳng vượt lên đứng ngang tầm thời đại với các dân tộc trên thế giới ?  Nhưng nếu lấy qúa khứ và hiện tại để đo lường th́ xă hội và nhà nước tương lai của Việt Nam do Cương lĩnh bổ sung của đảng phô trương  chẳng qua cũng chỉ là chiếc bánh  vẽ ra để nh́n mà thôi.

KINH TẾ ĂN VAY

Trong lĩnh vực  Kinh tế,  Trọng  cho biết Cương lĩnh bổ sung tiếp tục chủ trương: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

Trọng giải thích : “ Khẳng định sự cần thiết phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa. Đó là nền kinh tế có nhiều h́nh thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, nhiều h́nh thức tổ chức sản xuất kinh doanh và h́nh thức phân phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, b́nh đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.”

Nhưng  Cương lĩnh mới cũng  khẳngh định rằng nền kinh tế lư tưởng này lại vẫn do nhà nước “qủan lư” và  “chủ đạo”.

Bằng chứng sau 24 năm thi hành chủ trương “Đổi mới”, quyền b́nh đẳng giữa các công ty của nhà nước và  tư nhân trong và  ng̣ai nước đă không được nhà nước Việt Nam tôn trọng như đă viết trong hằng hà sa số văn bản Luật pháp. Đây là một trong những lư do khiến cho các nhà đầu tư nước ng̣ai chán nản bỏ đi nơi  khác làm ăn.

Bằng chứng đă được Tạp chí kinh doanh nổi tiếng Forbes trưng ra (8-9-2010) và được tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam đăng  lại  vào ngày 9-9 (2010) như sau:
“Trong báo cáo về môi trường kinh doanh toàn cầu “Best countries for business” năm nay của tạp chí Forbes, Việt Nam đă tụt 5 bậc, xuống vị trí 118 trong tổng số 128 quốc gia và vùng lănh thổ được xếp hạng.

Với sự tụt hạng này, Việt Nam thiếu chút nữa th́ rơi vào top 10 đứng từ dưới lên, theo đánh giá của Forbes.

Năm ngoái, Việt Nam c̣n được tạp chí chuyên xếp hạng của Mỹ Forbes xếp ở vị trí 113 trong báo cáo thường niên “Best countries for business”, không thay đổi so với vị trí của năm 2008.

Báo cáo năm nay của Forbes đánh giá cao nền kinh tế Việt Nam ở nhiều điểm như những nỗ lực của Chính phủ trong việc phát triển nền kinh tế theo hướng thị trường và hội nhập quốc tế, tỷ lệ đóng góp của lĩnh vực nông nghiệp vào GDP giảm từ 25% vào năm 2000 xuống c̣n 21% vào năm 2009, tỷ lệ đói nghèo cũng giảm xuống, các biện pháp kích thích tăng trưởng được áp dụng tích cực trong thời gian diễn ra suy thoái toàn cầu…

Tuy nhiên, Forbes cũng chỉ ra rằng, suy thoái toàn cầu đă khiến nền kinh tế hướng ra xuất khẩu của Việt Nam yếu đi. Bên cạnh đó, thâm hụt cán cân văng lai và môi trường đầu tư nước ngoài c̣n hạn chế là những điểm yếu của kinh tế Việt Nam, có khả năng gây áp lực mất giá thêm đối với tiền đồng. Cán cân thương mại của Việt Nam được Forbes ghi nhận ở mức âm 6,4%, GDP/đầu người là 2.900 USD/năm, tỷ lệ nợ công so với GDP là 53,7%.

Xếp hạng môi trường kinh doanh của Forbes được thực hiện dựa trên việc đánh giá các tiêu chí gồm mức độ tự do hóa thương mại, tự do tiền tệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, năng lực sáng tạo, tŕnh độ công nghệ, t́nh trạng quan liêu, mức độ bảo vệ nhà đầu tư, t́nh trạng tham nhũng, tự do cá nhân, gánh nặng thuế má…

Yếu tố đánh giá khiến Việt Nam giảm điểm trong báo cáo năm nay là yếu tố bảo vệ nhà đầu tư. Ở hạng mục này, Việt Nam xếp hạng 125, tụt so với năm ngoái. C̣n lại, ở các tiêu chí khác, xếp hạng của Việt Nam không có sự thay đổi.

Có 128 quốc gia và vùng lănh thổ được Forbes xếp hạng năm nay, từ chỗ có 127 quốc gia và vùng lănh thổ được tạp chí này đưa vào báo cáo năm ngoái.”


Mâu thuẫn của chính sách kinh tế của đảng CSVN là ở chỗ làm kinh tế thị trường theo sách vở của Tư bản nhưng vẫn tḥng vào cái đuôi vô nghĩa theo “định hướng xă hội chủ nghĩa” cho đỡ ngượng, chẳng khác ǵ lấy râu ông nọ cắm vào cằm bà kia.

Việc làm không giống ai này đă được Nhà văn cựu đảng viên Phạm Đ́nh Trọng,  viết  trong bài “Lời Cuối Với Đảng” của ông ngày ngày 27 tháng 4 năm 2010.

Ông nói :
“Nếu thẳng thắn công khai thừa nhận sự giă từ chủ nghĩa Mác Lê nin th́ đảng Cộng sản, con đẻ của chủ nghĩa Mác Lê nin, không c̣n chỗ đứng, không c̣n vị thế độc tôn trong xă hội phi Mác xít. V́ thế, trong thực tế đời sống, đảng Cộng sản Việt Nam đă hoàn toàn giă từ chủ nghĩa Mác Lê nin nhưng vẫn duy tŕ một xă hội Mác xít để duy tŕ chỗ đứng, duy tŕ vị thế độc tôn cho đảng Cộng sản, trong khẩu khí vẫn phải hùng hồn tuyên bố tiếp tục đi theo chủ nghĩa Mác Lê nin và trong đường lối kinh tế phải tḥng thêm cái đuôi xă hội chủ nghĩa: Kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa! Thế là sự ngụy trang đă hoàn hảo! Cả hệ thống tuyên truyền đông đảo, hùng hậu cứ việc tấu lên bài ca: Chủ nghĩa Mác Lê nin măi măi là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta! Chủ nghĩa xă hội tươi đẹp là ước mơ ngàn đời của dân tộc ta! Kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa là sáng tạo vĩ đại của đảng ta!”

Ông Trọng là một trong số đảng viên kỳ cựu đă tự ư trả thẻ đảng để công khai vạch ra những sai lầm cố hữu và  phản dân tộc của đảng.  

Ông chỉ ra những mâu thuẫn của nền kinh tế “giở giăng giở đèn” của đảng :
“Vậy kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa đă chọn lọc những ǵ từ h́nh thái kinh tế và h́nh thái xă hội trên? Kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa nên không thể chấp nhận tinh hoa của nền dân chủ tư sản. Cũng không có giáo dục, y tế miễn phí. Đi học từ mẫu giáo đă phải đóng tiền. Những năm học tiếp theo số tiền cha mẹ phải chi cho con đi học càng ngày càng chồng chất. Kinh tế thị trường hoang dă ngang nhiên hoành hành trong giáo dục và y tế. Ngành giáo dục làm tiền học tṛ đă trở thành vấn nạn xă hội nhức nhối từ nhiều năm nay. Ốm đau vào bệnh viện phải trả đủ các loại tiền! Từ quyển sổ khám bệnh mỏng tang cũng phải mua giá cao. Nhiều người bệnh nghèo đành nằm nhà đợi chết v́ không có tiền vào bệnh viện! Thế là kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa chỉ c̣n là sự kết hợp của “lạnh lùng trả tiền ngay” với bạo lực chuyên chính vô sản mà thôi!

Chủ nghĩa xă hội đến bước đường cùng phải cầu cứu đến kinh tế thị trường để t́m lối thoát. Nhưng kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa chỉ là lối thoát cho đảng Cộng sản mà thôi!”


KIÊN TR̀ CỘNG SẢN

Điểm sau cùng nhưng đóng vai then chốt trong Dự thảo Cương lĩnh bổ sung 2011 tiếp tục khẳng định:
“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.”

Cương lĩnh nguyên thủy 1991 cũng đă viết  viết : “
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.”


Như vậy th́ bổ sung hay không bổ sung  có khác  ǵ đâu mà tại sao những người làm công tác tư tưởng  của đảng phải làm ồn lên như ong vỡ tổ ?

Chẳng lẽ  những đảng viên này  là những người không b́nh thường hay những chữ điên đă chui vào đầu họ nên người dân mới ra nông nỗi này ? -/-

Phạm Trần
(09/010)

__._,_.___