Thursday, September 29, 2011                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Biểu T́nh Chống Công Hàm Việt Cộng

Ngày 14 - 9 - 1958

http://www.youtube.com/watch?v=TkhnpzUn3d8         (Freevn.net)

http://www.youtube.com/watch?v=58eH0zT_eeI&feature=related       (SBTN)

http://www.youtube.com/watch?v=ywNXXgInk8s&feature=related    (Arizona)

http://www.youtube.com/watch?v=aUdK7j4pLqI&feature=player_embedded#!     (Newyork)

http://www.youtube.com/watch?v=g-8bkZLNL8o&feature=player_embedded#!    (WA-DC)

http://www.youtube.com/watch?v=8_IX8a6mnhw&feature=player_embedded#!  (Canada)

http://www.youtube.com/watch?v=NJCTI4C0h0A&feature=player_embedded#!  (Đan Mạch)

http://www.youtube.com/watch?v=TKI3zYykIHQ&feature=player_embedded#!  (Okland)

http://www.youtube.com/watch?v=IP5XtXNcsxQ&feature=player_embedded#!      (Wa-Seattle)

http://www.youtube.com/watch?v=Qv_Mf4wmmpE&feature=player_embedded   (ĐỨC)