Friday, November 12, 2010                     trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

 

Anh Hùng Vô Danh

Tặng Những Chiến Sĩ Vô Danh Tranh Đấu cho Tổ Quốc

H là nhng anh hùng không tên tui

Sng âm thm trong bóng ti mông mênh                             

Không bao gi được hưởng ánh quang vinh                             

Nhưng can đm và tn t́nh giúp nước

H là k t ngh́n muôn thu trước

Đă phá rng, x núi, lp đng sâu

Và làm cho nhng đt cát hoang vu

Biến thành mt gii sơn hà gm vóc

 

H là k không nài đường him hóc

Không ngi xa, hăng hái vượt trùng sơn

Đ âm thm chun b gia cô đơn

Cuc Nam Tiến m Giang Sơn ln rng

H là k khi quê hương chuyn đng

Dưới gót giy ca nhng k xâm lăng

Đă xông vào khói la, quyết liu thân

Đ bo v T Do cho T Quc

Trong chiến đu, không nài muôn khó nhc

Cười him nguy bt chp ni gian nan

Người tht cơ đành tht nát xương tan

Nhng k sng ḷng son không biến chuyn

Và đến lúc nước nhà vui thoát him

Quyết khước t li lc vi vinh hoa

H buông gươm quay li chn quê nhà

Đ sng li cuc đi trong bóng ti

 

H là k anh hùng không tên tui

Trong lon ly như gia lúc thanh b́nh

Bn mt ḷng dũng cm, chí hy sinh

Dâng đt nước c cuc đi trong sch

Tuy công nghip không ghi trong s sách

Tuy bng vàng bia đá chng đ tên

Tuy m hoang xiêu lc dưới tri quên

Không ai đến khn nguyn dâng l vt

Nhưng máu h đă len vào mch đt

Tht cùng xương trn ln vi non sông

Và anh hn chung vi tm t́nh chung

Đă ḥa hp làm linh hn ging Vit

Đằng Phương – Nguyễn Ngọc Huy