Thursday, December 16, 2010                                 trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

Quyền lực và quyền người !!!

Xă lun bán nguyt san T do Ngôn lun s 113 (15-12-2010)

            Trong mt đt nước theo th chế văn minh hin đi, các quyn con người ghi trong Tuyên ngôn Quc tế Nhân quyn công b cách đây 62 năm (10-12-1948) và sau đó được chi tiết hóa hơn trong 2 Công ước Quc tế v các Quyn Dân s, Chính tr, Kinh tế, Văn hóa và Xă hi công b ngày 16-12-1966 (tính ra có ti 26 quyn), tt c đu được công nhn và được bo v bng nhiu cơ chế trong xă hi mà ta có th gi là nhng quyn lc, nhng quyn lc phc v quyn người. Theo ư kiến chung th́ có 7: đó là lp pháp, hành pháp, tư pháp, công an, quân đi, báo chí và tôn giáo.

            Nhân dp thế gii va mng Ngày Nhân quyn quc tế ln th 62, chúng ta th xem 7 quyn lc y phc v quyn người như thế nào trong chế đ Cng sn Vit Nam hôm nay, sau đó s xét xem nguyên nhân và hu qu ca s vic này.

            1- Các quyn lc phc v thế nào ?

            a- Ai cũng biết Quyn lp pháp (nm trong tay Quc hi do dân bu) là quyn son tho Hiến pháp ri các lut l phc v nhân qun xă hi. Quc hi c̣n đóng vai tṛ xem xét, cht vn hành pháp, tc là chính ph. Thế nhưng ti Vit Nam, thành viên Quc hi qua 11 khóa đu do đng CS chn la, đu là thành viên hoc cm t́nh viên ca đng, thay v́ làm dân biu th́ làm đng biu (đng biu ǵ làm ny). H đă son ra nhiu bn Hiến pháp dành quyn cai tr tuyt đi và vĩnh vin cho đng, son ra nhng lut l phn ln có li cho đng hay các phe nhóm trong đng. Trong quá kh, h chng bao gi dám cht vn chính ph, càng không dám cht vn đng. Gn đây th́ có hin tượng mt s đi biu xem xét ni các ca Nguyn Tn Dũng, phn đi d án đường st cao tc, hch hi v vic khai thác bauxite, đ̣i điu tra v v n ca Vinashin, đ ngh b phiếu tín nhim th tướng… Nhưng ri chng đi ti đâu. Cơ quan quyn lc ti cao trên danh nghĩa vn là cơ quan bt lc thê thm trên thc tế!

            b- Quyn tư pháp nơi Ti cao Pháp vin là quyn xem xét Hiến pháp và các Lut do Quc hi ban hành. Xem xét Hiến pháp có đúng và đ không, các lut có vi hiến và mâu thun nhau không. Quyn tư pháp nơi các ṭa án là xem xét nhng v vic và nhng con người vi phm lut pháp, bo v công lư, trng tr k gian ác và bênh vc người ngay lành. Thế nhưng ti Vit Nam, cho ti gi này chng h có vin Bo hiến, và các lut chng chéo nhau th́ vô s k, dù đó là t trung ương hay đa phương. Ṭa án th́ tr thành công c đ hp thc hóa các hành đng sai trái hay các quyết đnh bt công ca đng, ca phe phái trong đng, ca thành viên đng ti bn đa. Trong vô s các v án h́nh s, công lư thuc v k có quyn ln hay tin nhiu. Trong mi v án chính tr, quan ṭa luôn có sn bn án trong túi, và k chiến thng cui cùng bao gi cũng là đng.

            c- Quyn hành pháp nm nơi b máy nhà nước, b máy hành chính, có mc đích phc v các vn đ, các nhu cu, các quan h ca công dân mà có liên quan ti lut pháp, ti trt t xă hi. Người dân đến các cơ quan công quyn đ gii quyết giy t có liên quan đến vic sinh t, vic làm ăn, vic cư ng, vic s hu… trong tư thế ca mt ch nhân đến vi đy t được ḿnh tr lương và t xưng là công bc. Thế nhưng ti Vit Nam, hành chính đă tr nên “hành là chính”. Nhân viên nhà nước t coi ḿnh như k ban ơn, bt người dân phi đi ch, phi lui ti, phi khúm núm, phi xin x, thm chí phi hi l (th tc “đu tiên”)… Ri “có vn đ” (tc là liên quan ti mt v vic chính tr hoc đơn gin là xung đt vi quan trên) th́ đng ḥng mong xét đơn, cp giy, gii quyết v vic mt cách suôn s

            d- Công an cnh sát, theo đnh nghĩa, là lc lượng có nhim v bo v an ninh, giúp đ dân lành, duy tŕ trt t xă hi. H thường được gi là bn dân. Thế nhưng ngành công an trong các chế đ CS đă khét tiếng vi nhng cái tên không bao gi xóa m trong lch s ti ác ca nhân loi, như KGB (Liên Xô), Securitate (Rumani), Stasi (Đông Đc)… Công an Vit Nam cũng chng kém. Vi châm ngôn “Ch biết c̣n đng c̣n ḿnh” (tc “ch biết có đng có ḿnh”), công an cnh sát thay v́ làm đy t nhân dân (như h thường nói) th́ li làm đy t, chó săn ca đng (CSCĐ), ca nhng đng viên cp cao hay cp thp đang có quyn lc điu đng h. H là lc lượng sách nhiu hăm da các nhà đi kháng, khng b ép cung các b cáo chính tr, đánh đp hành h các dân oan đu tranh, thm chí đôi lúc c̣n gây thương vong cho nhng công dân ch vi phm lut đi đường. H b gi là “xă hi đ”, tàn ác và nham him hơn c “xă hi đen”. Hin nay, vô s công an mang tâm tính ca côn đ cũng như vô s côn đ mang sc phc công an. Bng chng th́ nhiu vô k.

            e- Quân đi là lc lượng bo v quc gia, gi ǵn b cơi, canh gi vùng tri vùng bin ca T quc, chng li mi lc lượng ngoi thù. H là công c ca nhân dân, ca đt nước, không bao gi b chính tr hóa thành công c ca mt giai cp, mt đng phái, mt thế lc nào c. Thế nhưng cái tên gi “Quân đi nhân dân” ti Vit Nam ch là mt t mai ma. Điu này càng thy rơ qua mt bài viết gn đây, “Gi vng và tăng cường s lănh đo ca Đng làm tht bi âm mưu “phi chính tr hoá quân đi” ca các thế lc thù đch trong t́nh h́nh hin nay”, đăng trên www.tuyengiao.vn ngày 29-11-2010. Trong thc tế, quân đi nhân dân VN mt thi nm dưới s điu đng ca CS Quc tế xâm lăng VNCH) và nay th́ nm dưới s khng chế ca CS Trung Hoa và thái thú Trung Hoa, nên bao vùng đt vùng bin đă lt vào tay Đi Hán, bao ngư dân đă sa vào tay Tàu Cng, và bao con dân đang php phng trước nguy cơ xâm lược t phương Bc.

            f- Báo chí, theo mt đnh nghĩa rt tuyt vi, là “tôi t ca S Tht”. Nhà báo là người ghi li trung thc các s kin xă hi, các tâm tư qun chúng, là k dám công b s tht và tŕnh bày l phi. Đó là tiếng nói ca nhân dân, là đi trng ca chính quyn, tn ti nh vào s tín nhim ca qun chúng và s công nhn ca xă hi. Thế nhưng ti Vit Nam, các cơ quan ngôn lun được nuôi bng “bu sa nhà nước” (đa phn), được trơ trn quy chp danh hiu “báo chí cách mng”, b áp đt nhim v “tiếng nói ca đng”. Tiếng nói tuyên truyn chính sách, đường li ca trung ương đng (giúp đng thng tr), tiếng nói bênh vc kế hoch, hành vi ca đng b đa phương (giúp đng viên cướp git), tiếng nói lên án các nhà đi kháng đ̣i dân ch, vu khng các oan dân đ̣i quyn li. Thành th người dân gp bt công chng biết thông tin cho công lun như thế nào (ngoi tr nh các nhà dân báo “l trái” trên mng). Các t báo và nhà báo “l phi” có lương tâm ngay chính, có ư thc đc lp, có tinh thn phc v tht là hiếm hoi.

            g- Quyn lc cui cùng phc v quyn người chính là tôn giáo. Vi nhim v hướng tín đ đến Đng Chân Thin M và giúp tín đ sng theo chân thin m, tôn giáo là tiếng nói ca lương tâm, mui men ca xă hi, ngôn s ca s tht và chiến sĩ ca l phi. Ngoài ra, vi tính cách là mt t chc đc lp, các giáo hi là lc lượng ni kết tín đ đ bênh vc dân lành b áp bc, t cáo cường quyn hành x bt công, lên án các sai lm và ti ác ca chế đ, góp phn xây dng mt xă hi t do dân ch. Thế nhưng ti VN, các tôn giáo đang b phân hóa và lũng đon: có nhng giáo hi quc doanh bên cnh nhng giáo hi chính truyn và có nhng thành phn quc doanh trong ḷng mt giáo hi. Rt nhiu chc sc giáo hi tr thành cán b tôn giáo và rt nhiu lănh đo tinh thn đ tinh thn cho CS lănh đo. Im lng trước, tha hip vi hay bênh vc cho chính quyn; tr thành con chó câm, vt trang trí hay ng h viên ca chế đ là điu không th chi căi nơi các tôn giáo hin nay. Tín đ ln phi tín đ mong mi li bênh vc hay vic h tr t cá nhân hay tp th lănh đo, t mt phn hay t toàn phn giáo hi, rt nhiu phen đă phi tht vng. Các tôn giáo ti VN hin nay l ra phi đóng vai tṛ như các tôn giáo ti Đông Âu thp niên 80-90 ca thế k trước.

            2- Nguyên nhân s yếu kém ca các quyn lc.

            Nguyên nhân chính là đng CS đang nm quyn đc tài và toàn tr ti VN. Đc tài là mt ḿnh thng lĩnh và toàn tr là qun lư mi thc th trong xă hi, t mi cá nhân đến mi tp th, t mi t chc đến mi sinh hot, nht là by quyn lc phc v quyn người nói trên. Tt c phi tr thành công c cho đng, phc v cho quyn và li ca đng, hay đúng hơn cho các nhóm li ích trong đng. Hnh phúc ca nhân dân, tiến b ca quc gia, phú cường ca đt nước, tn ti ca ging ṇi; phát trin ca kinh tế, thăng hoa ca văn hóa, trong lành ca môi trường, thành công ca giáo dc đu tr thành bt kh, đu không th nh vào 7 quyn lc phc v nói trên, v́ như thế có nghĩa là cái đng vô tôn giáo và vô t quc, vô đi thoi và vô đi lp không th tn ti trên ghế quyn lc.

            3- Hu qu thê thm cho quyn người:

            Mt khi 7 quyn lc phc v quyn người trên kia ch c̣n phc v quyn đng, th́ ai ai cũng nhn thy : Người dân không c̣n được Quc hi đi din và không c̣n được lut pháp bo v; không c̣n được bênh vc công lư và quyn li trước ṭa án, cũng như phi gánh chu nhng lut l chng chéo, mâu thun nhau; không c̣n được h thng hành chánh phc v trong mi vn đ cuc sng như cư trú, hành ngh, s hu, quan h; không c̣n được công an bo v tính mng và tài sn; không c̣n được cùng đng bào sng trong an ninh ca đt nước nh lc lượng quân đi; không c̣n được nghe tiếng nói ca s tht hay không c̣n có th ct lên tiếng nói ca l phi qua báo chí và mi phương tin truyn thông; cui cùng là không c̣n được t do din t nim tin và thc hin nhng đ̣i hi ca nim tin qua tôn giáo, qua giáo hi ca ḿnh na.

            Vic mt mi quyn con người như thế là thc trng ti Vit Nam hôm nay. T đó đi đến ch mt quyn dân tc là chuyn cn k.