Wednesday, November 17, 2010                                        trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

NHỮNG ĐẠI HỘI ĐẢNG …

                                                                                                                                                Trần Vạn Thắng

***********

 

Năm 1938, quyết không chịu sống cảnh đời nô lệ, Đảng Trưởng Trương Tử Anh đă công bố chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm Chủ Thuyết đấu tranh chống lại ách họa thực dân.

Năm 1939, Ông công bố cùng Quốc Dân thành lập ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG, một chánh đảng cách mạng qui tụ mọi con dân Việt chiến đấu cho hai mục tiêu:

1-    Giải Phóng Dân Tộc

2-    Xây Dựng Một Xă Hội Mới

Là một Đảng cách mạng chống lại bọn Thực dân tất nhiên mọi hoạt động đều được tiến hành trong ṿng bí mật. Nguyên tắc bí mật được xem như một nguyên tắc cơ bản của mọi hoạt động. Đảng Trưởng Trương Tử Anh và các đ/chí của Ông nay phải họp nơi này, mai phải dời nơi khác để tránh mọi bắt bớ, khủng bố giết hại của Thực dân. Tóm lại ở thời điểm bấy giờ đă không có những Đại Hội toàn Đảng mà chỉ có những buổi họp của Trung Ương Đảng để đề ra phương hướng và phương cách hoạt động rồi sau đó truyền đạt đến các Xứ Bộ, Tỉnh Bộ vv…

Năm 1945 – Việt Minh Cướp Chính Quyền

Với chủ trương của Đệ Tam Quốc Tế, Hồ chí Minh một mặt chiêu dụ các đảng không Cộng Sản, mặt khác t́m mọi cách thủ tiêu, triệt hạ. Thấy rơ ư đồ của Cộng Sản, ĐVQDĐ đă không tham gia vào Chính Phủ Liên hiệp, Quốc Hội gian trá.

Năm 1946, chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ và chính thời điểm này Đảng Trưởng Trương Tử Anh đă bị Cộng Sản thủ tiêu.

Năm 1954, Cộng Sản chiếm nửa đất nước, Xứ Bộ ĐVQDĐ miền Bắc đă di cư vào Nam. Tại miền Nam tự do lúc bấy giờ có mặt cả 3 Xứ Bộ cùng hoạt động. Với chủ trương đàn áp của chính quyền lúc bấy giờ ĐVQDĐ đă phải hoạt động bí mật và không thể nào tổ chức đại hội Đảng một cách công khai được.

Năm 1963, Đệ Nhất Cộng Ḥa sụp đổ, Đảng bắt đầu công khai hoạt động, nhưng một sự kiện xảy ra khi một số đảng viên ĐVQDĐ thuộc Xứ Bộ Miền Nam đă tách khỏi ĐVQDĐ thành lập một đảng khác lấy tên là Tân Đại Việt vào ngày 14-11-1964.

Năm 1965, một sự kiện khác nữa xảy đến khi một số đảng viên ĐVQDĐ thuộc Xứ Bộ miền Trung lại cũng tách khỏi hàng ngũ ĐVQDĐ để thành lập một đảng khác lấy tên là Đại Việt Cách Mạng Đảng vào ngày 25-12-1965.

1- ĐẠI HỘI ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG NĂM 1972

Trược thực trạng trên đa số đảng viên ĐVQDĐ không tham gia vào 2 tổ chức TĐV, ĐVCMĐ vẫn tiếp tục hoạt động trong hàng ngũ ĐVQDĐ và một Đại Hội Đảng  đă được triệu tập vào 02 ngày 11 & 12 tháng 10 năm 1972 tại Thủ Đô Saigon nhằm mục đích:

      1-    Minh định trước Quốc Dân rằng ĐVQDĐ vẫn tồn tại và bất diệt.

2-    Tất cả 157 Cán bộ, Đảng viên ĐVQDĐ tái xác định trước Đại Hội đại biểu Đảng ḷng trung thành với Tuyên Ngôn 1939 cũng như tuyệt đối tin tưởng vào Chủ Nghĩa Dân Tôc Sinh Tồn do chính Đảng Trưởng Trương Tử Anh đă lập ra.

Điều đặc biệt trong 157 Đại Biểu về dự Đại Hội này có Thân Phụ Đảng Trưởng Trương Tử Anh là Cụ Trương Bội Hoàng, một nhà cách mạng cùng thời với các Cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và hai em của Đảng Trưởng là bào muội đ/chí Trương Thị Thỉnh và bào đệ là đ/chí Trương Từ Thiên. Qua đại hội các đ/chí này đă được tín nhiệm vào Hội Đồng Lănh Đạo Đảng.

(đính kèm biên bản Đại hội- do sự an toàn của nhiều đ/chí c̣n ở quốc nội, biên bản đă được mă hóa một số tên … một số đ/chí đă quá văng hay cao tuổi vẫn giữ nguyên tên)

Ngoài ra, một điểm son đặc biệt giúp những thế hệ tiếp nối nhận ra rằng: Tất cả những đ/chí Tiên Khởi cùng thời với Đảng Trưởng Trương Tử Anh như đ/chí Đặng Đ́nh Nhạ, Nguyễn Tiến Hỷ, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Sĩ Dinh, Đặng Văn Sung, Lê Thăng, Nguyễn Tôn Hoàn, Đoàn Thái, Phạm Đăng Cảnh, Trương Thị Thỉnh, Vũ Văn Hải, Phạm Thu Cảnh vv… vẫn  đứng dưới lá cờ ĐVQDĐ, vẫn luôn đoàn kết, không rời bỏ hàng ngũ, vẫn một ḷng sắt son giữ đúng lời thề khi gia nhập Đảng.

Hậu thế kính ngưỡng phục và trân trọng quư đ/chí Đại Biểu tham dự Đại Hội trên. Đến hôm nay thuận theo lẽ vô thường một số đ/chí đă ra người thiên cổ, một số đ/chí sống âm thầm ở Quốc  nội và ở Hải ngoại c̣n lại một ít đ/chí của thế hệ đầu tiên này. Đây là những v́ sao Bắc Đẩu, những đại thụ mà mỗi khi lớp hậu thế được tiếp xúc có thể cảm nhận được khí phách, tinh hoa, hành trạng kiêu hùng của các Cha Anh trong đại nguyện chiến đấu v́ lẽ Sinh Tồn của Dân Tộc.

Dưới đây là một vài chân dung, biểu tượng đẹp ngời khí tiết trung chính, ngay lành có mặt trong danh sách 157 Đại Biểu tham dự Đại Hội Đại Việt Quốc Dân Đảng năm 1972:

 

                

 

            

 

Đại Hội ĐVQDĐ Ngày 11, 12 tháng 10, năm 1972 đă bầu ra một Hội Đồng Lănh Đạo Trung Ương như sau:

CỐ VẤN ĐOÀN

 1. Cố Vấn Tối Cao:       Cụ Trương Bội Hoàng (Thân sinh Đảng Trưởng Trương Tử Anh)
 2.                                     Đỗ An
 3.                                     Nguyễn Tiến Hỷ
 4.                                     Bảy Thắng     
 5.                                     Trần Văn Chiêu
 6.                                     Chị Cả Tề
 7.                                     Phan Văn Xướng
 8.                                     Nguyễn Văn Lộc
 9.                                     Vơ Sùng Huấn
 10.                                     Nguyễn Đ́nh Cổn
 11.                                     Nguyễn Văn Mẫn
 12.                                     Lại Năng Tường
 13.                                     Vũ Quư Măo
 14.                                     Cụ Nguyễn Văn Hướng
 15.                                     Khiếu Hữu Kiều
 16.                                     Dương Văn Thịnh
 17.                                     Bác Sĩ Nguyễn Sĩ Dzinh
 18.                                     Bà Già Vơ Ngọc Anh
 19.                                     Đặng Văn Sung
 20.                                     Lê Thăng
 21.                                     Luật Sư Phạm Thu Cảnh (Tuấn Kiệt)
 22.                                     Nguyễn Tôn Hoàn

CHƯỞNG NHIỆM ĐOÀN

Chưởng Nhiệm:                 Giáo Sư Phạm Đăng Cảnh

Đê I Phó Chưởng Nhiệm:   Trương Thị Thỉnh (Bào muội Đảng Trưởng Trương Tử Anh)

Đê II Phó Chưởng Nhiệm:  Đặng Văn Đệ

 

CHẤP HÀNH ĐOÀN

Đặng Đ́nh Nhă

Đoàn Thái

Trần Văn Trí

 

Đại Hội ĐVQDĐ được mở ra trong bối cảnh chiến tranh cao độ năm 1972. Bối cảnh chiến đấu để sống c̣n của Quân Dân Việt Nam Cộng Ḥa và Quân Dân Việt Nam Cộng Ḥa đă toàn thắng mặc dù đă hy sinh không biết bao là xương trắng, máu đào. 157 Đại biểu của ĐVQDĐ đă mở Đại Hội Đảng để:

 1. Minh xác trước  Quốc Dân, Công Luận trong và ngoài nước rằng:

ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG BẤT DIỆT

 1. Cán bộ, Đảng viên ĐVQDĐ vẫn luôn trung thành với Đảng, trung kiên với lập trường và tin tưởng tuyệt đối vào CHỦ NGHĨA DÂN TỘC SINH TỒN.

 Một Trăm Năm Mươi Bảy Ṿng Hoa Tươi Thắm, Ngát Hương trân trọng kính ngưỡng mộ và biết ơn kính gởi đến những Bậc Tiên Liệt Cách Mạng, Các Đồng Chí Tiên Khởi trong Đại Hội Đại Việt Quốc Dân Đảng Năm 1972.

(Đính kèm biên bản Đại Hội năm 1972, tại Saigon)