Thursday, March 26, 2015                             trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

HỘI ĐỒNG LĂNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG
ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

----------

                     ĐỒNG CHÍ:        Ô. TRẦN TRỌNG ĐẠT    CHỦ TỊCH ĐẢNG

                                               BS   PHẠM QUANG THÙY           PHÓ CHỦ TỊCH

                                               LS    LÊ PHONG                                   PCT

                                               JP     VƠ THIÊN QUÂN                        PCT

                                               TRƯƠNG QUỐC HƯNG                TỔNG THƯ KƯ

                                               TỐ NGA                                       THỦ QUỸ

 

                                                                 CỐ VẤN ĐOÀN

                                                  QUƯ ĐỒNG CHÍ:                                          Cựu Tr Tg TRIỆU HẢI

                                                                                                                      TRIỆU THANH SƠN

                                                                                          Ls    HUỆ VŨ

                                                                      Gs    NGUYỄN ĐẠI CHÍNH 

 

                                                                                    ỦY BAN GIÁM SÁT   

               

                     ĐỒNG CHÍ:                 TRẦN TUẤN KHANH                  CHỦ TỊCH

                                                                                     MẪN THẾ                                       PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                     NGUYỄN CƯỜNG                                      ỦY VIÊN

                                                                                     TRẦN TẤN                                               ỦY VIÊN