Saturday, March 23, 2013                 trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Dân tộc Sinh tồn

(phần 1 & 2)

Anh-Huy


Bám chặt vào ḷng dân tộc, tạo thành sức mạnh vạn năng giữ vững nền độc lập, bảo vệ lănh thổ vẹn toàn, xây dựng dân chủ, kiến tạo tự do hạnh phúc cho toàn dân, đưa Tổ quốc Quê hương đến đỉnh vinh quang, thịnh vượng phú cường, đó chính là  mục đích tối hậu của chủ thuyết Dân tộc Sinh tồn !

Mục đích tối hậu đó, bắt nguồn vào năm 968 khi Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh dẹp tan 12 sứ quân, lên ngôi xưng Đế hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô tại Động Hoa Lư và đặt Quốc hiệu là " Đại Cồ Việt " .

Triều đại nhà Đinh chỉ một đời ngắn ngủi chuyển qua nhà Tiền Lê truyền được ba đời đến năm 1009. Ngọa Triều Lê Long Đĩnh mất, quần thần tôn Tả-thân-vệ Điện-tiền Chỉ-huy sứ Lư Công Uẩn lên ngôi  vua, xưng đế hiệu là Lư Thái Tổ.

Năm 1010, Vua Lư Thái Tổ dời Đô về Đại La cải tên là Thăng Long tức là Hà Nội ngày nay.

Năm 1028,Vua Lư Thái Tổ băng hà, Thái tử Phật Mă lên ngôi tức là Vua Lư Thái Tông.

Năm 1054, Vua Lư Thái Tông băng hà, Thái tử Nhật Tôn kế vị lấy Đế hiệu là Lư Thánh Tông.

Vua Lư Thánh Tông phán rằng : Chữ Đại và chữ Cồ đồng nghĩa là to lớn, nên bỏ bớt chữ Cồ, sắc chỉ đổi Quốc hiệu nước ta là " Đại Việt " Từ đó, Chủ Thuyết Đại-Việt Sinh-Tồn  được hun đúc và phát nguồn .

Chủ-Thuyết Đại-Việt Sinh-Tồn phát khởi dựa vào quốc hồn,  quốc túy của dân tộc, ḥa nhập cùng với tinh thần Bi, Trí, Dũng thượng thừa của Phật Giáo du nhập vào đất nước ta từ hơn 10 thế kỷ đă qua .

Thể hiện thiết thực Chủ-Thuyết Đại-Việt Sinh-Tồn nhằm bảo vệ  nền tự chủ và vẹn toàn Tổ Quốc, Đại Tướng Soái, Thái Úy Việt Quốc Công Lư Thường Kiệt đă xuất khẩu thành bài thơ tứ tuyệt và tuyên đọc trong trận chiến chống quân nhà Tống xâm lăng như một bản tuyên ngôn độc lập đầy hùng khí sinh tồn đầu tiên trong lịch sử dân tộc Đại Việt :

" Nam-quốc sơn-hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Như hà nghịch lổ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư "

Bản dịch :

" Núi sông Nam-Việt vua Nam ở,

Vằng vặc sách trời chia xứ sở,

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây ?

Chúng mày nhất định phải tan vỡ . "

Triều đại Nhà Lư với chiến công hiển hách : Bắc phạt Tàu Tống, nam b́nh Chiêm Thành, cương thổ khuếch trương rộng mở, đất nước tự chủ phú cường, dân tộc ấm no hạnh phúc. Đó chính là hành sử Chủ Thuyết Đại Việt Sinh Tồn một cách thiết thực và khéo léo.

" Chủ Thuyết Đại Việt Sinh Tồn " không phải là một thành ngữ suông để tạo hấp dẫn chính trị, tranh dành quyền lực bè phái mà chính là đường hướng đấu tranh chính trị trung thực của dân tộc đứng trước tính trạng bạc nhược suy vong của đất nước .

Sự bạc nhược suy vong  phơi bày khi Triều đ́nh Huế nhà Nguyễn hạ bút kư vào bản văn kiện đầu hàng Pháp và Cường lực quốc tế vào ngày 06.06.1884 tại Huế, chấp nhận nhục nhă sự bảo hộ của nước Đại Pháp lên trên toàn lănh thổ Đại Nam chúng ta.

Bản văn kiện đó thường được gọi là " Ḥa ước năm Giáp Thân 1884 " hay " Ḥa ước Patenôtre ".

Quốc hiệu từ "Đại Cồ Việt" chuyển qua "Đại Việt", đổi thành "Việt Nam", rồi đến" Đại Nam". Vào đầu thế kỷ thứ 19 quyền lực của Triều đ́nh nhà  Nguyễn Phúc chế ngự toàn thể Đông Dương .

Thế mà giữa thế kỷ 19 vào năm 1858, đất nước chúng ta phải thúc thủ dưới lằn đạn thần công đại bác xâm lược của liên quân Pháp và Tây Ban Nha, tấn công vào Đà Nẳng.

Sự yếu hèn của Nguyễn Phúc Ánh chỉ v́ nuôi chí  phục nghiệp Chúa, chống lại Triều Nguyễn Tây-Sơn, đoạn ḷng phụ tử, giao Hoàng Thái Tử Nguyễn Phúc Cảnh mới 4 tuổi cho Giám mục Bá Đa Lộc rửa tội cải theo đạo Thiên Chúa, đóng vai làm con Tin, mang sang Pháp cầu viện, mở đường rước voi Thực dân & Cường lực Quốc tế về dày xéo quê hương đất tổ !

Nhận thức được sự lầm lẫn của phụ hoàng, Hoàng Đế Minh Mạng sáng suốt thay đổi đối trị, chặn đứng hiểm họa xâm lăng của Thực dân và Cường lực Quốc tế  mưu đồ thống trị nước Đại Nam ta qua nhiều h́nh thức.

Vào thời đó, sức mạnh liên hoàn vô địch của Thực dân và Cường lực Quốc tế hầu như thống trị toàn cầu, hai triều vua Thiệu Trị và Tự Đức kế tiếp bất lực đành thúc thủ.

Bản văn đầu hàng mang tên " Ḥa ước Patenôtre 1884 " buộc Triều đ́nh Huế hạ bút kư, chấp nhận Thực dân Pháp bảo hộ. Nước Đại Nam mất quyền tự chủ và dân tộc Việt trở thành " thuộc dân " của nước Pháp!

Thắm nhuần Chủ Thuyết Đại Việt Sinh Tồn, hun đúc tâm nguyện Bi Trí Dũng Phật Giáo từ hơn 2000 năm trôi qua, kết tụ thành Tam giáo quy nguyên, trui luyện tinh thần quốc gia dân tộc vùng lên, nung sôi chí khí quật cường, tác động thành những Phong trào Cần Vương, Phong trào Văn Thân nổi lên khắp nơi từ Nam chí Bắc, đồng loạt tổ chức kháng chiến chống lại thế liên hoàn của Thực dân Pháp và Cường lực Quốc Tế, đang  phân chia lănh vực thực hiện cuộc đô hộ đất nước chúng ta !

Từ cuộc kháng chiến này đến cuộc kháng chiến khác đều bị đốn ngă,làm thế nào giáo mác, búa ŕu, tầm vông vạt nhọn, tay không chống cự nổi với súng đạn đại pháo thần công.

Đằng khác, miếng mồi quyền thế danh lợi đă khiến bọn Việt gian bán rẽ lương tâm, quên đi giống ṇi, cộng tác sống chết với Thực dân và Cường quyền Quốc tế đang bành trướng mưu đồ thống trị thế giới một cách tinh vi theo chiều dọc !

Vào tháng 10.1917, Lénine lèo lái cuộc cách mạng Bolcheviks Nga sô thành công xuyên qua chủ thuyết Quốc tế Cộng sản, tiến tới việc thành lập Cộng ḥa Liên Bang Sô Viết, phát động Cách mạng Quốc tế Vô sản với chiêu bài giải phóng các dân tộc bị trị trên thế giới và những nước nhược tiểu trên toàn cầu đang bị các cường quốc Tây phương xâm chiếm làm thuộc địa.

Thế chiến thứ I kết liểu, tiếp đến cuộc khủng hoảng kinh tế xẩy ra ....mâu thuẩn chính trị, tranh chấp  quyền lợi, các cường quốc thắng và bại trận sắp sửa bị lôi kéo vào một cuộc thế chiến mới quyết liệt và tàn khốc hơn !

Sự liên kết trắng trợn giữa Thực dân Pháp và Cường lực Thần quyền Quốc tế áp đặt nền đô hộ trên quê hương ta trăi dài đến tiền bán thế kỷ 20, chính là nguyên nhân tạo môi trường để Cộng sản Quốc tế cấy sinh trùng " Cách mạng Vô sản " vào phần đất Đông Dương.

Dựa vào Chủ thuyết Quốc tế Cộng sản yêu mị, phóng mắt nh́n sự thành công cuộc cách mạng Bolcheviks Nga sô một cách quá mê muội, tin tưởng thành tŕ Liên sô là hậu phương bền vững cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và dành lại nền độc lập cho quê hương. Hằng loạt thanh niên yêu nước đă dấn thân vào trường tranh đấu qua sự dựt dây của các cán bộ Quốc tế Cộng sản.

Sự bành trướng Chủ thuyết Quốc tế Cộng sản trên toàn bán đảo Đông Dương trong thời gian này không khác chi " Cá gặp Nước, Diều gặp Gió ".

Mặc dù là tà thuyết ngoại lai huyễn hoặc, nhưng lại đúng thời điểm, đánh trúng vào ngay tâm lư " bài Phong, đă Thực " của người dân bị trị. Cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa nổi lên khắp nơi, hầu như đều bị cán bộ Cộng sản Quốc tế len lơi thâm nhập.

Hấp thụ truyền thống Việt Nho và tinh thần Bi Trí Dũng của gia đ́nh, hun đúc bởi Chủ thuyết Đại Việt Sinh Tồn từ thời cường thịnh của Triều đại Nhà Lư khi phát động chiến dịch phạt Tống b́nh Chiêm cách nay gần đúng 1000 năm.

Vào năm 1935, Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh trong những bài tiểu luận viết tại Hà Nội, Ông đă khẳng định :

" Những triết thuyết, những chủ nghĩa đương thời đều không thích hợp với

dân tộc Việt Nam và đều có sai lầm ".

Vào ngày 10.12.1938, Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh công bố một hệ thống tư tưởng về triết học và chính trị, đó là:

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn

(phần 2 )

 Bối cảnh đất nước lúc bấy giờ bị phân chia thành ba Kỳ, gồm ba thể chế khác nhau, do bàn tay Thực dân đồng lơa với Cường lực Thần quyền Quốc tế áp đặt để dễ dàng cai trị dân tộc ta. T́nh trạng đó, tạo trong quần chúng  tinh thần địa phương, Nam Trung Bắc kỳ thị chống đối lẫn nhau như ba quốc gia riêng biệt !

Mặt khác, dưới chế độ Thuộc địa, 95% dân chúng bị ngược đăi, thực chất của sự bất công đó phần lớn là lư do tín ngưỡng Lương-Giáo và chủ trương dùng thiểu số cai trị đa số !

Hệ thống tư tưởng triết học và chính trị trong Chủ nghĩa  Dân tộc Sinh tồn được Nhà Cách-Mạng Trương Tử Anh đúc kết qua đoạn văn nhắn nhủ chân t́nh với quần chúng cả ba miền Nam Trung Bắc như sau :

Mưu sự sinh tồn cho dân tộc tức là cho quốc dân, ai ai cũng được hưởng phần hạnh phúc, mà có quyền lợi tất phải có nghĩa vụ. Toàn thể quốc dân đều phải làm việc để đạt tới mục đích ấy. Vậy công cuộc kiến quốc sau này phải căn cứ vào nguyên tắc căn bản là :"Vận dụng hết thảy nhân tài và các nguồn năng lực tiềm tàng trong dân tộc ta để gây dựng nền hạnh phúc chung cho toàn thể ". Chẳng những phải nâng cao tŕnh độ sinh hoạt vật chất lên mà về phương diện tinh thần và  trí tuệ cũng phải đưa đến một tŕnh độ tuyệt đích phát triển.

Nhưng cứ để rời rạc, mỗi người hoạt động một cách tùy theo sức lực và ư kiến riêng của từng cá nhân một hay từng đoàn thề riêng rẽ th́ lực lượng tranh đấu sẽ giảm đi nhiều, lại không liên tục và nhiều khi cùng một giống ṇi mà quay lại xung đột lẫn nhau.

Muốn tránh điều bất lợi đó, chúng ta phải:

Hợp nhất quốc dân đặt dưới quyền thống xuất duy nhất và cực mạnh .

Cuối thập niên 1930, Thế giới sôi động cực độ, hiểm họa Thế chiến thứ hai không thể nào tránh khỏi giữa phe Trục gồm ba nước :

- Đức với Chủ nghĩa Quốc-xă.

- Ư với Chủ nghĩa Phát-xít.

- Nhật với Chủ nghĩa Quân-phiệt

và phe Đồng-minh gồm năm nước :

- Mỹ với Chủ nghĩa Tư-bản.

- Anh với Chủ nghĩa Đế-quốc.

- Pháp với Chủ nghĩa Thực-dân.

- Liên-sô với Chủ nghĩa Cộng-sản

- Trung-Hoa với Chủ nghĩa Tam-dân

 Vào năm 1937 Đồng minh làm lơ để mặc Nhật tấn công như chẻ tre vào lục địa Trung Hoa, khiến Tưởng Giới Thạch ( Tam dân Chủ nghĩa ) phải chấp nhận liên kết với Mao Trạch Đông ( Cộng sản Chủ nghĩa ) để kháng Nhật quân phiệt.

Năm 1939,Thế chiến thứ hai bùng nổ, mặc dù Chủ nghĩa đối nghịch nhau như lửa với nước, ấy thế mà khi được lợi nhuận, Đức Quốc xă và Liên-sô Cộng sản vẫn bắt tay để tấn chiếm và câu xé Ba Lan.

Cùng lúc ấy, Nhật Quân Phiệt đảo chánh Pháp Thực Dân tại Đông Dương, quyết tâm thực hiện mộng làm bá chủ  Đại Đông Á .

Khi cuộc chiến đi vào quyết liệt, những mưu sâu diệu kế, những màn bôi mặt phản thùng, những tṛ ngư ông thủ lợi, lần lượt được diễn ra:

Sau khi hạ đo ván Pháp Thực Dân, tóm thâu gần trọn Âu châu. Đức Quốc Xă xé bỏ hiệp ước bất tương xâm, tấn công dữ dội vào lănh thổ Liên-sô Cộng sản.

Đối nghịch nhau về Chủ nghĩa, nhưng khi thấy cần chuyển đổi chiến lược, Mỹ Tư bản xối xả viện trợ cho Liên-sô Cộng sản để chận đứng và đập tan những cuộc tiến công vũ băo của Đức Quốc xă nhằm triệt hạ thành tŕ chỉ đạo Đệ tam Quốc tế Liên-sô.

Ban đầu, Trung Hoa Dân Quốc đứng về phe Trục, nhưng lại bị Nhật Quân Phiệt áp đảo chiếm trọn Măn Châu Loan rồi tấn công vào khắp Hoa lục.

Trung Hoa Quốc Cộng liên hợp chống trả ṃn mỏi măi cho đến ngày 07.12.1941 khi không lực Nhật dùng hằng trăm phi cơ tiêu diệt trọn hạm đội mạnh nhất của Mỹ ở Thái B́nh Dương, đang đậu tại Trân Châu Cảng, quần đảo Hawai. Thế là Mỹ tuyên chiến với phe Trục "Nhật, Đức,Ư "

*Cước chú :

    Theo JJ Servan Schreiber trong cuốn Le Défi Mondial - Paris 1980, th́ Tổng Thống Mỹ Roosevelt đă hy sinh hạm đội đó để nhử Nhật. Nhật diệt  hạm đội đó th́ dân chúng Mỹ mới phẩn uất, cho Ông quyền được tham chiến bên cạnh Đồng Minh. Ngay từ đầu Đệ II thế chiến, dân Mỹ chỉ muốn trung lập và Ông đă hứa với dân sẽ trung lập đứng ngoài cuộc Thế chiến để dân bầu cho Ông tái nhiệm chức Tổng Thống Mỹ nhiệm kỳ 3, từ trước tới nay chưa có ai được làm Tổng Thống Mỹ 3 nhiệm kỳ.  

Khi Tư bản Mỹ thực thi hay thay đổi chiến lược th́ việc tréo cẳng ngổng nào cũng có thể xăy ra !

Đầu năm 1942, Mỹ Tư Bản và Anh Đế Quốc long trọng mời Trung Hoa Dân Quốc vào phe Đồng Minh và xóa bỏ hết các điều ước bất b́nh đẳng kư kết từ đời Thanh triều để xoa dịu và chiêu dụ Trung Hoa.

Bổng nhiên, Trung Hoa Dân Quốc trở thành một trong Tứ Cường  " Mỹ, Nga, Anh, Trung ". Quân viện Mỹ, Nga, Anh ào ạt đổ vào tiếp trợ Trung Hoa để chống Nhật.

Tiên liệu từ năm 1935, chính những dữ kiện trên sẽ  làm xao động cuộc diện đấu tranh dành độc lập cho quê hương, giải phóng dân tộc. Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh đă từng khẳng định một cách sáng suốt :

" Những triết thuyết, những chủ nghĩa đương thời đều không thích hợp với dân tộc Việt Nam và đều có sai lầm ".

Bởi v́, những cường quốc khai sinh ra những chủ nghĩa, hổ trợ cho chính chủ nghĩa đó của ḿnh, xuyên qua những phong trào cường lực, phát động lan rộng khắp toàn cầu, thật sự chỉ muốn chính quốc gia ḿnh cầm đầu giềng mối chỉ đạo chủ nghĩa đó và chỉ có quốc gia ḿnh mà thôi !

Những cường quốc khai sinh ra chủ nghĩa, vào những thời điểm cần thiết, thường hay xếp chủ nghĩa qua một bên để đặt quyền lợi của quốc gia ḿnh trên hết.

Cho nên, những phong trào đấu tranh dành độc lập quê hương, giải phóng dân tộc dựa vào những chủ nghĩa ngoại lai, không thể nào vượt qua được định luật đó để thật sự dành được độc lập cho quê hương và giải phóng dân tộc ḿnh.

Biến chuyển quân sự, chính trị trên thế giới nhất là những chiến thắng thần tốc của Nhật Quân Phiệt  trên toàn vùng Đông Nam Á, khiến Mỹ Tư Bản tham chiến đồng thời, tiếp viện Trung Hoa Dân Quốc ḥng thay đổi vị thế để đối đầu với Nhật Quân Phiệt trên toàn thể bán đảo Đông Dương.

Đảng Cộng Sản Đông Dương phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này bởi lư do thật giản dị :

-Thỏa thuận giữa Mỹ Tư Bản và Liên-Sô Cộng Sản áp lực Trung Hoa Dân Quốc phải bật đèn xanh để T́nh Báo Mỹ OSS (tiền thân CIA ) chi viện quân sự cho Đảng Cộng Sản Đông Dương xuyên qua biên

giới Trung Hoa / Đông Dương, nhờ thế lực lượng Gỉải Phóng Quân ra đời và nhiều tổ chức ngoại vi xuất hiện.

Theo chỉ đạo của Đệ tam quốc tế, thông qua phương sách của đảng Cộng Sản Trung Hoa nên từ năm 1930, cán bộ Cộng Sản Việt Nam được trui luyện từ Komintern Liên-sô bí mật trở về Đông Dương, họ thay h́nh đổi dạng thâm nhập vào các Tổ chức Đảng phái  bản địa, đội lớp Quốc gia, giả mạo tinh thần Dân tộc. Đồng bào cả tin, nên trọn 10 năm dài hoạt động, họ len lỏi sâu vào các tổ chức đấu tranh từ Bắc Trung Nam .

Từ năm 1943 thời cuộc biến chuyển, thế tiến công vũ bảo của Nhật Quân Phiệt yếu dần  biến thành thế thủ, sau những trận hải chiến dữ dội thăm bại trước Quân đội Tư Bản Mỹ ở Thái B́nh Dương.

Cùng lúc, Liên-Sô Cộng Sản phản công đại thắng trận Stalingard, tiêu diệt và loại ra khỏi ṿng chiến nhiều binh đoàn tinh nhuệ Đức Quốc Xă, xoay ngược hẳn thế cờ, đẩy chiến trường mặt Đông của Đức Quốc Xă lui dần về biên giới Đức. Khí thế trận chiến thắng này, chính là lợi khí chính trị mà các cán bộ Cộng Sản Đông Dương dùng làm vũ khí tuyên truyền để chiêu dụ ḷng yêu nước của đồng bào khát khao độc lập vùng lên. Quần chúng mọi giới nức ḷng, ồ ạt tham gia vào các tổ chức đấu tranh chống Nhật Quân Phiệt và Pháp Thực Dân để giải phóng quê hương. Nhưng, những tổ chức đó lại do chính cán bộ Cộng Sản Chủ Nghĩa, tay sai Đệ Tam Quốc Tế dựt giây .

Hào quang của Chủ Nghĩa Cộng Sản xuyên qua sự thành công của cuộc cách mạng Bolcheviks rồi tiếp đến Hồng Quân Liên-Sô phản công đè bẹp Quân đội Đức Quốc Xă trên toàn bộ mặt trận Đông Âu. Chừng đó yếu tố đủ để người dân tin tưởng Chủ Nghĩa Cộng Sản chính là bửu bối cho cuộc đấu tranh giành độc lập.

Vay mượn Thế lực Cường quốc và Chủ Nghĩa Cộng Sản Liên-Sô để đánh đuổi Quân phiệt Nhật và Thực dân Pháp dành độc lập là một lẽ. Nhưng, bảo tồn Độc lập và Sinh tồn Dân tộc lại là một lẽ khác ! 

Nhận định sự kiện nửa vời đó Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh đă quả quyết : 

 - Quốc tế Chủ nghĩa không thể giải quyết được vấn đề Sinh Tồn. Muốn giải quyết vấn đề sinh tồn, chúng ta không thể chủ trương thực hành quốc tế chủ nghĩa được. Chủ trương như thế th́ bao giờ cũng vẫn hoàn toàn là ảo tưởng. Xét về phương diện tâm lư, chủ nghĩa quốc tế không thích hợp với những bản năng cội gốc của loài người, mà về mặt thực tế lại càng không có lư do tồn tại .

 Tay sai Cộng Sản Chủ Nghĩa, bọn lính tiên phuông tiền đạo của Đệ tam Quốc tế, vào thời điểm sắp tàn  Đệ Nhị Thế Chiến thừa nước đục thả câu .

Chẳng khác thành phần Việt gian cấu kết Cường quyền Quốc tế, làm tay sai nối giáo cho Thực dân Pháp và Đế quốc Tây Ban Nha, đánh chiếm nước Đại Nam ta cách 80 năm về trước, khi họ thấu rơ sự yếu hèn của triều đ́nh Huế vào thời Nguyễn mạt.Không thể nào truy t́m được ở họ tinh thần Dân tộc thật sự,cái điều mà họ thường điêu ngoa là đấu tranh cho Sinh tồn Dân tộc, rơ ràng là ngụy biện!
Làm thế nào vừa phục vụ cho Cường quyền  Quốc tế, tay sai Thực dân, cán bộ Quốc tế Cộng Sản mà lại có được tinh thần yêu nước, thương ṇi,thắm nhuần Chủ thuyết Sinh tồn Dân tộc của Tiền nhân !

Bởi v́: Tham vọng của Cường quyền Quốc tế, quyền lợi của Thực Dân và mưu đồ  ngụy đại đồng của Quốc tế Cộng sản đều là khắc tinh đối với 

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn

(phần 3)

 

Mỹ Tư Bản dội hai trái bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima & Nagasaki, sức tàn phá khủng khiếp. Nhật Hoàng Hirohito xin đầu hàng vô điều kiện vào ngày 10. 8. 1945. Đệ II Thế Chiến chấm dứt.

Phe Đồng Minh cầm chắc chiến thắng trong tay, nên trong cuộc họp ngày 04.2.1945 tại Yalta, giữa Tổng Thống Mỹ Roosevelt, Thủ Tướng Anh Churchill và Chủ Tịch Liên-Sô Staline trù liệu việc cắt chia các lănh thổ, thuộc địa trên thế giới mà phe Trục chiếm lănh được trong cuộc chiến để chia phần thụ hưởng.

Chiếu theo quyết định của Đồng Minh trong Hội nghị Postdam từ ngày 17.7. 1945 đến ngày 02.08.1945 :

Đông Dương gồm Việt Nam ( Bắc, Trung, Nam Kỳ ), Ai-Lao, Cao Miên, từ vĩ tuyến 16 trở lên giao cho Trung Hoa Dân Quốc chiếm đóng để giải giới Quân Phiệt Nhật, từ vĩ tuyến 16 trở xuống giao cho Anh Đế Quốc tiếp thu, liên quân Anh Ấn trách nhiệm chiếm đóng và giải giới Quân Phiệt Nhật.

Liên hệ trực tiếp với tổ chức OSS (tiền thân CIA-Mỹ), lại được cả t́nhbáo Liên-Sô thông tin và chỉ đạo. Ngay từ mùa hè 1945, Tư Bản Mỹ cung cấp quân viện cho Việt Minh bằng cách thả xuống chiến khu Tân Trào 5000 khí giới đủ loại gồm:

3000 súng máy và súng Carbines, 1000 súng lục Colt 45 ; 600 súng Thompson và một số Mortiers và Bazokas dùng để trang bị cho lực lượng vũ trang Việt Minh, chuẩn bị vai tṛ phụ trợ trong việc tước khí giới quân Nhật .

Dựa vào Tư bản Mỹ và Cộng sản Liên sô, cộng thêm sự hổ trợ của  Đảng Cộng Sản Trung Hoa đang được phục hồi sinh lực.

Nắm rơ tin tức t́nh báo nhờ phối hợp giữa OSS ( tiền thân CIA ) và KGB, biết trước biến chuyển quân sự chính trị sẽ xăy ra trên khắp bán đảo Đông Dương khi Quân phiệt Nhật đầu hàng Tư bản Mỹ. Đảng Cộng Sản Việt Nam chụp ngay lấy thời cơ, bằng các lớp lang xảo thuật chính trị, dưới dạng h́nh thức Đoàn kết Dân tộc, liên hiệp tất cả các Tổ chức và Đảng phái Quốc gia qua lá bài Mặt Trận Việt Minh, tác động quần chúng khắp ba miền Bắc Trung Nam vùng lên đấu tranh cách mạng .

Đảng Cộng sản VN áp dụng đúng nguyên lư của Lénine và Mao là phải cướp chính quyền bằng súng và bằng bất cứ giá nào phải đoạt ngay chính quyền.

Ngày 13.3.1945 họp hội nghị ở Tân Trào,thành lập Uỷ Ban Khởi NghĩaToàn Quốc và ra Quân Lệnh số 1, đồng thời đưa ra 3 điểm tiên quyết :

1- Tước khí giới Quân Phiệt Nhật trước khi Quân đội Đồng Minh đến VN.

2- Cướp chính quyền trong tay Nhật, lật đổ Triều Nhà Nguyễn phong kiến,

    hạ bệ Hoàng đế Bảo Đại và Chính phủ Trần Trọng Kim.

3- Đại diện nhân dân Việt Nam tiếp đón Đồng Minh.

Khởi đầu tại Hà Nội vào ngày 18.8.1945, Mặt Trận Việt Minh, tung các lực lượng chính trị của ḿnh tổ chức biểu t́nh, khích động cướp Chánh quyền ... Từ Bắc chí Nam t́nh h́nh sôi động đến cực độ. Tại Huế, Thủ tướng Trần Trọng Kim thân Nhật từ chức.  Hoàng đế Bảo Đại  thoái vị,  chấm dứt triều đại nhà
Nguyễn Gia Miêu .

Trong t́nh huống này, Lực lượng duy nhất có thể đối đầu với Cộng Sản VN núp dưới bóng Việt Minh là Liên Minh Quốc Dân Đảng. Vào đêm 19.8.45, một buổi họp khẩn cấp được triệu tập tại Tổng Bộ VNQDĐ. Phía VNQDĐ, có Quư vị Chu Bá Phượng, Nguyễn Văn Viễn, Lê Khanh ... Phía Đại Việt QDĐ có nhà Cách Mạng Trương Tử Anh và Ông Phạm Khải Hoàn ...

Liên Minh Quốc Dân Đảng có sẳn 300 súng và hằng trăm cán bộ tập trung ở trường tiểu học Hàng Kèn Hà Nội để chờ lệnh cướp chính quyền. Ở Hà Đông,Quản Dưỡng, VNQDĐ làm chủ t́nh h́nh, chỉ cần Liên Minh QDĐ tại Hà Nội hành động trong đêm 19.8.1945 th́ Việt Minh và Cộng Sản núp bóng trở tay không kịp. Bởi v́, Ủy ban Cách Mạng của Việt Minh không có lực lượng quân sự hổ trợ ; từ chiến khu ở tận miền thượng du, Giải phóng quân Việt Minh chưa kịp về Hà Nội.

Đây chính là một khúc mắc lịch sử măi đến ngày nay vẫn chưa được giải bày .

Tuy nhiên, sự án binh bất động trong thời điểm lịch sử, khi mà cờ đỏ sao vàng được Việt Minh kéo lên trên phủ Khâm Sai (sau đổi thành Bắc Bộ Phủ) đă khiến Thực Thể Chính Trị Quân Sự của Liên Minh QDĐ mất đi thế thượng phong. Có nghĩa là : Thiên thời, Địa lợi và Nhân ḥa không c̣n nắm giử trong tay ḿnh nữa !

Ngày 2.9.1945,tại Hà Nội nơi vườn hoa Ba Đ́nh, thiết lập bàn thờ Tổ Quốc, cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ  Anh, Pháp, Việt treo la liệt khắp mọi nơi. Thiếu tá Archimède  Patti, Trưởng Đoàn T́nh-Báo Mỹ  OSS ( tiền thân CIA ) có mặt trên hàng ghế danh dự, cùng lúc một đoàn phi cơ oanh tạc chiến đấu Hoa Kỳ bay qua không phận Hà Nội, một phân đội hạ cánh lượn thấp, ngang qua Ba Đ́nh rồi bay khuất.  Trong lúc  đó, Nguyễn Ái Quốc cán bộ cốt cán của Komintern Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản Chủ Nghĩa, thay h́nh đổi dạng qua cái tên mới là Hồ Chí Minh, tuyên đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, đồng thời ra mắt thành phần chính phủ, đa số là cán bộ Cộng sản nắm giử các bộ quan trọng
như :

- Hồ Chí Minh, Chủ tịch kiêm Bộ trưởng bộ Ngoại giao.

- Vơ Nguyên Giáp, Bộ trưởng bộ Nội vụ.

- Chu Văn Tấn, Bộ trưởng bộ Quốc pḥng.

- Trần Huy Liệu, Bộ trưởng bộ Thông tin Tuyên truyền.

- Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng bộ Tài chánh.

- Cù Huy Cận, Bộ trưởng không giử bộ nào (Quốc vụ Khanh ).

H́nh ảnh Sĩ quan T́nh báo Mỹ ngồi chễm chệ ở hàng ghế danh dự trên khán đài bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lại thêm một đoàn phi cơ oanh tạc của Mỹ bay qua Hà Nội, lượn ngang Ba Đ́nh ngay lúc Việt Minh cử hành lễ tuyên đọc bản tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa.

Cho dù bảo rằng là dàn cảnh, nhưng sự việc trên đă tạo thêm Thiên thời, Địa lợi và Nhân ḥa cho Việt Minh, giữa lúc những toan tính chính trị quân sự một chiều của Đồng Minh thắng trận sắp sửa áp đặt vào tiền đồ Tổ Quốc Việt Nam !

Trong thời điểm tranh tối tranh sáng vừa chấm dứt Thế Chiến, đa số quần chúng nồng nhiệt ủng hộ VM, chắc hẳn đă nhận thức một cách thật giản dị rằng :

Máy bay và quân sĩ của  Đại Cường Quốc Mỹ, đứng đầu Đồng Minh chiến thắng Đệ II Thế Chiến rơ ràng hậu thuẩn Việt Minh, nên đă  hiện diện trong ngày lễ tuyên cáo độc lập khai sinh nước VNDCCH !

Hoặc giả, v́ lư do bảo tồn lực lượng, tránh đổ máu vô ích trong giai đoạn cẩn trọng. Đằng khác, việc  lượng định sự ủng hộ của quần chúng chính là điều kiện tiên quyết, nên Liên Minh QDĐ án binh bất động ?! 

Hoặc giả, Việt Cách và Việt Quốc phải chờ sự quyết định tối hậu của các lănh tụ Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Tường Tam . Bởi v́, các vị ấy hiện c̣n đang có mặt trên đất Trung Hoa chưa kịp về, nên Liên Minh QDĐ án binh bất động ?!

Hoặc giả, ván cờ chính trị đánh đổ Thực dân Pháp, quyết dành độc lập cho tổ quốc quê hương trước khi Thế Chiến Thứ Hai kết liễu, các đảng phái Quốc gia đă quá mặn nồng với nước cờ "Đại Đông Á", cho nên khi Nhật Quân phiệt đầu hàng Đồng Minh, thế cờ vỡ lở,  Liên Minh QDĐ buộc ḷng án binh bất động ?!

Một tuần sau, từ Hoa lục, do hai ngả Vân Nam và Quảng Tây, tám sư đoàn Quân đội Trung Hoa Dân Quốc, thuộc các quân đoàn 53,93 và 60, gồm lính chính quy trung ương và lính địa phương Lưởng Quảng, trên 80 ngàn bộ binh tác chiến cộng thêm 50 ngàn mă phu và dân công phụ dịch, ồ ạt kéo qua chiếm đóng Bắc Việt .

Dưới quyền thống lĩnh của Thượng tướng Lư Hán thuộc phe Vân Nam, phụ tá có Tướng Chu Phúc Thảnh thuộc phe Trùng Khánh và Tướng Tiêu Văn thuộc phe Quảng Tây, thuộc hạ Tướng Trương Phát Khuê.

Tướng Tiêu Văn chỉ huy cơ quan " VN Cách Mạng Chỉ Đạo Thất" nhiệm vụ chính là giải quyết những vấn đề chính trị nội bộ của VN. Tướng Trương Phát Khuê chỉ thị cho ông phải thành lập một chính phủ thân Trung Hoa Dân Quốc (Tam Dân Chủ Nghĩa) do các đảng viên VN Cách Mệnh Đồng Minh Hội và VN Quốc Dân Đảng tham gia điều khiển.

Tháp tùng theo Quân đội Trung Hoa Dân Quốc ( Tam Dân Chủ Nghĩa ) trở về VN, có các nhà cách mạng VN hoạt động từ lâu  trên Hoa Lục chống lại Thực dân Pháp  như cụ Nguyễn Hải Thần, ông Vũ Hồng Khanh, ông Nhất Linh Nguyễn Tường Tam thuộc các đảng VN Cách Mệnh Đảng (Việt cách) và VN Quốc Dân Đảng  (Việt quốc ) cùng với lực lượng đảng viên vơ trang hậu thuẩn .

Ngày 12.9.1945, Sư đoàn 20 của Liên quân Anh-Ấn dưới quyền chỉ huy của Tướng Graccy cùng Trung đoàn 9 và 11 của Pháp Thực dân vừa được tái vơ trang tại Calcutta được điều động đến SàiG̣n để tước khí giới Quân phiệt Nhật .

Vừa đến phi trường Tân sơn Nhứt, Tư lệnh lực lượng Anh Đế quốc, tướng Douglas. D. Graccy tuyên bố :

" Vấn đề Đông Dương thuộc quyền của nước Đại Pháp. chỉ vài tuần nữa Nước Pháp trở lại cầm quyền Đông Dương về quân sự lẫn dân sự.

Sài G̣n và các vùng phụ cận rơi vào t́nh trạng khẩn trương, nhiều trận đụng độ đă xảy ra, khiến Uỷ Ban Hành Chánh Nam Bộ do Việt Minh lănh đạo phát động phong trào, kêu gọi toàn dân chuẩn bị cuộc kháng chiến chống lại mưu toan chiếm lĩnh lại Nam Kỳ của Thực dân Pháp. 

Đứng trước hiện t́nh Nam Kỳ rối động bởi Uỷ Ban Hành Chánh Nam Bộ do Chủ tịch Trần Văn Giàu cán bộ Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế dựt giây. 

Cảm hóa bởi chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn của Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh, Thủ lănh Tư Thiên thuộc Lực lượng B́nh Xuyên quyết định mang Bộ đội An Điền do Ông Chỉ huy, gia nhập Đại Việt Quốc Dân Đảng,  tạo nên tư thế quân sự độc lập với Việt Minh trong cuộc kháng chiến chống lại  Thực dân Pháp mưu toan tái chiếm Nam Kỳ .

Sau 10 ngày Chính phủ  Hồ Chí Minh ra mắt công chúng tại vườn hoa Ba Đ́nh, ngày 12.9.1945 đội quân tiền phương Trung Hoa Dân Quốc đến Hà Nội .

Ngày 28.9.1945,  tướng Lư Hán ra cáo thị :

"Theo lệnh của Chỉ huy tối cao quân lực Đồng Minh, Thượng tướng Chỉ huy trưởng Đệ nhất Phương diện Quân Trung Hoa nhập Việt để giải giới và hồi hương quân Nhật Bản tại miền Bắc 16 độ vĩ tuyến.Quân Trung Hoa không có mục đích xâm chiếm Việt Nam mà chỉ đến với tư cách bạn để giử trật tự và tái lập ḥa b́nh. Quân đội Trung Hoa tạm kiểm soát các công sở dân sự và quân sự.

Tất cả công chức phải tiếp tục công việc như cũ (...)

Kư tên: Thượng tướng Lư Hán,

             Chỉ huy trưởng các lực lượng Trung Hoa chiếm đóng.

Trên b́nh diện chính trị quốc tế, Trung Hoa Dân Quốc không công nhận Chính phủ Việt Minh do Hồ Chí Minh lănh đạo. Tuy nhiên về mặt chính trị ngoại giao trực diện, tướng Lư Hán và cộng sự vẫn liên lạc với chính phủ Việt Minh, để giải quyết những vấn đề tiếp vận và trật tự an ninh trên toàn lănh thổ trực thuộc quyền chiếm đóng của Quân đội Trung Hoa Dân Quốc.

Đến Hà Nội, Tướng Tiêu Văn bất măn việc chụp thời cơ chiếm chính quyền của Mặt trận Việt Minh. Hồ Chí Minh và phe cánh dựa vào OSS (tiền thân CIA) và T́nh báo KGB Liên Sô, hạ thủ trước làm biến  động t́nh h́nh chính trị cả ba miền VN,  nhất là tại Hà Nội. Hành động qua mặt cơ quan " Việt Nam Cách Mạng Chỉ Đạo Thất " là điều Tướng Tiêu Văn và các lănh tụ Việt Cách, Việt Quốc không chấp nhận được

Dù có chủ đích, Quân đội Trung Hoa Dân Quốc không dám ra tay lật đồ chính phủ Việt Minh v́ ngại Tư bản Mỹ và Cộng Sản Liên sô phản ứng.

Mặt khác, 370 kư lô vàng và 20 triệu bạc Đông Dương mà Chính phủ VM thu được trong Tuần Lễ Vàng từ ngày 11.9.45 dúng để lập Quỹ Độc Lập, Hồ Chí Minh bí mật mang đi hối lộ nhằm mua chuộc Tướng Lư Hán và Tướng Tiêu Văn thay đổi đường lối chính trị có lợi cho Việt Minh .

Tướng Tiêu Văn đề nghị thành lập một Chính phủ Liên hiệp Lâm thời giữa Việt Minh , Việt Quốc, Việt Cách và thành phần nhân sĩ trung lập .

T́nh h́nh Nam Kỳ tồi tệ  kể từ ngày 5.10.1945, khi Đại tướng Leclerc cùng bộ tham mưu đáp phi cơ đến SàiG̣n đảm nhiệm chức Tổng tư lệnh Quân đội Viễn chinh Pháp ở Viễn đông, và tạm kiêm nhiệm quyền Cao ủy Pháp thực dân tại Đông Dương.

Ngày 10.10.1945, Tướng Leclerc bắt đầu mở những cuộc hành quân tảo thanh VM, nới rộng ṿng đai an ninh chung quanh SàiG̣n và khắp miền Lục Tỉnh, tái chiếm gần trọn Nam Kỳ đẫy lực lượng kháng chiến rút lui về miệt bưng biền.

Ngày 23.10.1945 Tướng Salan sang VN, được cử làm Chỉ huy trưởng các Lực lượng Quân sự Pháp ở Bắc Kỳ và ở Trung Hoa, kiêm Đại Diện chính thức của Đại Tướng Leclerc bên cạnh Thượng Tướng Lư Hán Tư lệnh các Lực lượng Trung Hoa Dân Quốc chiếm đóng miền bắc Đông Dương.

Ngoài ra, nhiệm vụ chính yếu của Tướng Salan là thương nghị với đầu nảo Trung Hoa Dân Quốc ở Trùng Khánh để Thực dân Pháp trở lại Bắc Kỳ thay thế Trung Hoa Dân Quốc.

Thực dân Pháp chủ trương trả Tô giới và nhiều quyền lợi khác cho Trung Hoa Dân Quốc để đổi lấy Đông Dương, nên ngày 19.12.1945 tướng Salan đến Trùng Khánh thương thuyết, kết quả : quân đội Trung Hoa Dân Quốc chấp thuận rút khỏi Đông Dương, quân đội Thực dân Pháp trở lại thay thế.

Quyết định của Thống Chế Tưởng Giới Thạch không làm hài ḷng các Tướng lănh Lưởng Quảng và Vân Nam muốn chiếm đóng miền bắc Đông Dương lâu dài để trục lợi.

Bởi vậy, trong cuộc gặp gỡ Tướng Salan, một Đại tá thuộc bộ Tham mưu Trùng Khánh đă thốt ra câu :

"Thật là khó chịu cho chúng tôi phải trả lại Đông Dương cho quư ngài. Đă từ lâu, trong bao thế hệ, chúng tôi đă coi Đông Dương như một thuộc quốc của Trung Hoa, giống như Mông Cổ, Tây Tạng vậy ! "

Đứng trước cuộc diện Đông Dương manh nha biến đổi,Việt Minh,Việt Cách và Việt Quốc ngưng chống đối bài xích nhau, chấp nhận đề nghị của Tướng Tiêu Văn thành lập Chính phủ Liên hiệp Lâm thời.

Ngày 1.1.1946, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Chính phủ Liên hiệp Lâm thời ra mắt quốc dân với thành phần như sau :

- Hồ Chí Minh ( VM ), Chủ tịch.

- Nguyễn Hải Thần ( VNCMĐMH ), Phó Chủ tịch.

- Huỳnh Thúc Kháng ( Nhân sĩ, Trung lập ), Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Phan Anh ( Nhân sĩ, Trung lập ), Bộ trưởng Bộ Quốc Pḥng.

- Lê Văn Hiến ( VM ), Bộ trưởng Bộ Tài chánh.

- Đặng Thái Mai ( VM ), Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

- Vũ Đ́nh Hoè ( Dân chủ / thân VM ), Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

-Trần Đăng Khoa  ( Dân chủ / thân VM ), Bộ trưởng Bộ Giao thông.

- Nguyễn Tường Tam ( Đại Việt Dân chính ), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Chu Bá Phượng ( VNQDĐ ), Bộ trưởng Bộ Kinh tế.

- Trương Đ́nh Chi ( VNCMĐMH ), Bộ trưởng Bộ Xă hội.

- Bồ Xuân Luật ( VNCMĐMH ), Bộ trưởng Bộ Canh Nông.

Yếu tố cho sự liên hiệp này không phải hoàn toàn do áp lực của Tướng Tiêu Văn. Việt Minh, Việt Cách và Việt Quốc qua tin t́nh báo riêng, đều biết rơ vai tṛ của Trung Hoa Dân Quốc sắp được Thực Dân Pháp thay thế.

Nam kỳ và Nam Trung Kỳ đă lọt vào tay Pháp, không sớm th́ chày Tướng Leclerc sẽ đổ quân ra tái chiếm Bắc kỳ.

Để đối phó t́nh thế chính trị, quân sự do Thực dân Pháp chủ động gây ra, nhằm bóp chết nền độc lập non trẻ mà Hồ Chí Minh vừa nhân danh Chủ Tịch tuyên cáo trước Quốc dân VN. Cho dù biết rơ chân tướng Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc cán bộ Komintern Đệ tam Quốc tế Cộng sản trá h́nh và VM hoàn toàn do Cán bộ Cộng Sản dựt giây.Việt Cách và Việt Quốc vẫn chấp nhận tham gia chính phủ Liên hiệp mặc dù đa số VM nắm giử vai tṛ then chốt.

Đằng khác, sau khi đổi chác bắc Đông Dương cho Thực dân Pháp, Trung Hoa Tam dân Chủ nghĩa thu hoạch những quyền lợi thực tiễn như sau :

- Pháp trả lại các tô giới Thượng Hải, Thiên Tân, Hán Khẩu, Quảng Châu Văn mà Pháp chiếm được theo hiệp ước 1860.

- Pháp nhượng lại chủ quyền đường Hoả xa Vân Nam nằm trong địa phận Trung Hoa thuộc hệ thống đường hoả xa Hà Nội- Vân Nam.

- Pháp thỏa thuận cho Trung Hoa Dân Quốc được sử dụng hải cảng Hải Pḥng để chuyên chở hàng hoá miễn thuế quan xuyên lănh thổ Bắc Kỳ qua Vân Nam.

- Ngoài ra c̣n những quyền lợi khác không công bố.

Cho nên, việc hổ trợ Việt Cách và Việt Quốc được vạch ra khi thành lập cơ quan  "VN Cách Mạng Chỉ Đạo Thất " không c̣n lư do tồn tại nữa !

Để tiếp tục cuộc đấu tranh cho nền độc lập và vẹn toàn lănh thổ VN . Việt Cách và Việt Quốc đă chọn con đường liên hiệp với VM.

Sự liên hiệp chỉ là một bước thoái bộ chẳng đặng đừng của VM, để rồi sau đó họ tiến lên ba bước. Ngày 6.1.1946, VM thúc đẩy Chính phủ Liên hiệp Lâm thời tiến hành cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc.

Đất nước đang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, một cuộc tổng tuyển cử tổ chức khắp Bắc Trung Nam, thời gian chỉ 5 ngày mà kết quả mỹ măn : 333 đại biểu được bầu vào Quốc hội.

Các Đảng phái đă tiên liệu ma thuật bùa phép của VM sẽ tung ra cho kết quả cuộc bầu cử nên tẩy chay không tham dự.

Tuy nhiên, tṛ ma thuật bùa phép ấy rơi ngay vào thời điểm Thiên thời, Địa lợi, Nhân ḥa, vẫn tác động vào bầu nhiệt huyết của quần chúng quyết tâm nắm giử nền độc lập của đất nước vừa tuyên cáo, trước họa tái xâm lăng Đông Dương của Thực dân Pháp !

Buồi đại hội khoáng đại Quốc hội được tổ chức vào ngày 2.3.1946 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội với sự tham dự của 300 đại biểu, vắng mặt 33 đại biểu Nam Bộ v́ trở ngại xa xôi, không kịp ra Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn bộ thành phần chính phủ đều có mặt, chỉ riêng Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần cáo bệnh không đến dự.

Sự cáo bệnh của Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần không tham dự, có thể là thái độ bất măn của Lảnh tụ VNCMĐM trước những đ̣n phép chính trị trí trá của VM trong việc dàn dựng Quốc Hội hiện hành.

Bởi vậy, một sự kiện xem như bất ngờ xảy ra nhưng chắc chắn đă dàn xếp và thỏa thuận trước :

Sau khi tuyên bố khai mạc quốc hội, Hồ Chí Minh đề nghị mở rộng thêm 70 ghế đại biểu dành riêng cho các đảng phái. Đại hội vỗ tay hoan nghênh. Tức th́, 70 vị đại biểu của các đảng phái từ ngoài tiến vào trong hội trường, ngồi vào những hàng ghế dành riêng cho họ.

Hồ Chí Minh tường tŕnh những thành quả của Chính phủ Liên hiệp Lâm thời trong thời gian vừa qua, tiếp đến tuyên bố Chính phủ Liên hiệp Lâm thời từ chức, trao quyền cho Quốc hội cử một chính phủ mới phù hợp với hiện t́nh khẩn trương của đất nước.

Quốc hội chấp thuận sự từ chức của Chính phủ Liên hiệp Lâm thời và suy cử Hồ Chí Minh vào chức Chủ tịch và Nguyễn Hải Thần vào chức Phó Chủ tịch, thành lập Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Ngay sau đó, Hồ Chí Minh giới thiệu nguyên thành phần Chính phủ Lâm Thời vào Chính phủ mới.

Tiếp đến, Hồ Chí Minh công bố  việc thành lập Ủy ban Kháng chiến toàn quốc do Vơ Nguyên Giáp làm chủ tịch và Công dân Vĩnh Thụy (cựu Hoàng Bảo Đại) làm chủ tịch đoàn Cố vấn.

Quốc hội thành lập Ban Thường trực do Nguyễn Văn Tố làm Trưởng ban và đề cử một Uỷ ban soạn thảo Hiến Pháp.

Mặc dù Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội và Việt Nam Quốc Dân Đảng đă liên minh quân sự và chính trị trong Mặt trận Quốc Dân Đảng, được thành lập từ đầu tháng 8 năm 45 khi Nhật quân phiệt đầu hàng Tư bản Mỹ. Sự liên kết chiến lược giữa các đảng phái đượm t́nh dân tộc, xu hướng quốc gia, nhằm chận đứng mọi mưu toan áp đặt chủ nghĩa ngoại lai, phi dân tộc, phản tổ quốc vào cuộc đấu tranh dành lại Tự do Độc lập cho Quê hương .

Được sự tín nhiệm của tất cả thành viên Mặt trận Quốc Dân Đảng, Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh được bầu giữ chức Chủ tịch, lănh tụ Vũ Hồng Khanh giữ chức vụ Tổng Thư Kư và lănh tụ Nguyễn Tường Tam giữ chức Bí Thư Trưởng .

Thế nhưng, trong khi hầu hết các lảnh tụ Việt Cách và Việt Quốc thỏa thuận ḥa hợp với VM trong việc tham gia vào Chính phủ Liên hiệp Lâm thời th́ không có sự tham dự của Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh và các cán bộ ĐVQDĐ !

Ngược lại, trước đó vào tháng 10.1945, Bộ đội An Điền ĐVQDĐ liên minh cùng Lực lượng B́nh Xuyên tạo nhiều tổn thất nặng nề cho Quân đội Pháp trên các trục lộ giao thông SàiG̣n-Vũng Tàu, SàiG̣n-G̣ Công và SàiG̣n-Biên Ḥa -Định Quán. Địa bàn hoạt động của Bộ Đội An Điền trải rộng từ rừng sát Vũng Tàu - G̣ Công  xuyên qua vùng rừng cao su Biên Ḥa tiếp cận đến vùng rừng lá Định Quán, uy hiếp toàn bộ mặt đông bắc SàiG̣n.

Nhận định được địa thế chiến lược, thuận lợi cho việc xây dựng liên chiến khu kháng chiến chống Thực dân Pháp lâu dài. Cũng như kiện toàn hàng ngũ đảng phái Quốc Gia, phát động và triển khai chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn cùng khắp xứ Nam Kỳ. Đối phó lại mọi gian mưu xảo kế của Cộng sản VN, lợi dụng  Mặt Trận Việt Minh trong cuộc đấu tranh dành độc lập nhưng mục tiêu tối hậu là áp đặt Chủ Nghĩa Cộng Sản ngoại lai sắt máu trên toàn thể quê hương. Bởi thế, Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh quyết định điều động một số cộng sự viên cốt cán vào Nam tăng cường ban lănh đạo Xứ ủy Miền Nam.

Dự bị một cuộc chiến chống Thực dân Pháp lẫn Cộng sản VN thế nào cũng sẽ xăy ra.  Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh chỉ thị thành lập Trường Lục Quân Yên Bái-Chapa,  chiến khu Di Linh-Thanh Hóa nhằm mục đích quy tụ các lực lượng quân sự của các đảng phái đượm t́nh Quốc gia Dân tộc thành lập quân đội Quốc Dân Quân.

Qua những dữ kiện trên, chứng tỏ  Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh không chấp nhận sự mặc cả, sang nhượng Tổ quốc Dân tộc VN như một món hàng !

Cái tṛ bỉ ổi đó hiện đang được Cường quyền quốc tế, Thực dân Pháp, Tư bản Mỹ,Trung Hoa Dân quốc,Cộng sản Liên Sô mang ra hành sử.

Thỏa hiệp giữa Đế quốc Anh và Thực dân Pháp mở đường cho Pháp trở lại Đông Dương dưới vĩ tuyến 16, rồi đến Thỏa hiệp Trùng Khánh giữa Thực dân Pháp và Trung Hoa Dân Quốc khai thông cho Pháp đổ bộ vào miền bắc Đông Dương, h́nh bóng Tư bản Mỹ và Cường quyền Quốc tế hiện thực rơ ràng trong cuộc mua bán đổi chác đó !

Được huấn luyện để trở thành cán bộ cốt cán của Komintern Đệ Tam Quốc Tế, Hồ Chí Minh chính là tên tay sai trung thành của Trùm Đỏ khát máu Staline. Cho nên, trước t́nh huống nghiệt ngă đưa đến cho quê hương, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản VN vẫn làm  lơ, chỉ đặt quyền lợi của Chủ Nghĩa Cộng Sản Quốc Tế lên trên hết.

Tư bản Mỹ và Cộng sản Liên Sô điều đặt nặng trọng tâm vào t́nh h́nh Trung Hoa. Chiến sự Quốc Cộng diễn ra trên lục địa Trung Hoa càng lúc càng quyết liệt.

Trong chiều hướng đó, cả Tư bản Mỹ và Cộng Sản Liên Sô điều muốn Đông Dương tạm thời ổn định trong giải pháp Liên Bang Đông Dương do Thực dân Pháp đề ra .

Chính đó là điều kiện căn bản mà Thỏa ước Sơ bộ ngày 06.03.1946 được kư kết giữa Sainteny Đại diện Chính phủ Pháp và Hồ Chí Minh,Vũ Hồng Khanh Đại diện Chính phủ VNDCCH.

Việc Thực dân Pháp đưa quân đội trở lại VN được hợp thức hóa qua Thỏa ước Sơ bộ có cả chử kư của Lănh tụ Vũ Hồng Khanh, Tổng Thư Kư-Mặt Trận Quốc Dân Đảng là một quả bom oan nghiệt phá vỡ Liên Minh !

Chủ trương quỳ lụy cầu ḥa Thực dân Pháp để triệt hạ đường hướng đấu tranh chính đáng của các đảng phái Quốc gia Dân tộc, mưu đồ áp đặt Chủ nghĩa Cộng sản xuống đầu Dân tộc trong tương lai. Nhưng,Vơ Nguyên Giáp với giọng điệu Cộng sản trơ trẻn đă ngụy biện như sau :

" Chúng ta đă chọn giải pháp điều đ́nh để tạo nên những điều kiện thuận tiện cho cuộc chiến đấu dành Độc Lập hoàn toàn (...) Năm 1918, nước Nga đă kư hiệp ước Brest-Litovsk để chận đường tiến quân của Đức và củng cố quân đội và chính trị trong thời gian ngưng chiến,  chẳng phải do hiệp ước đó mà nước Nga trở thành hùng mạnh đó không ?

Trong bản tuyên ngôn thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng vào năm 1939 xuyên qua Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn đă ghi ấn rơ ràng và được Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh tuyên đọc trước quốc dân như lời nguyện thề son sắt :

" ... Những thành tích vẻ vang trong lịch sử tiến hóa của dân ta đă chứng rằng dân ta có đủ các đức tính và năng lực để trở nên một dân tộc rất mực hùng cường trên thế giới. Nhưng rủi thay trên đường tiến hóa, dân ta c̣n phải trải qua một cảnh điêu tàn nữa.

Vào cuối thế kỷ XIX, làn sóng Tây phương ào ạt tràn sang Đông Á ngày càng dữ dội. Người Tây phương đ̣i thông thương giao dịch, bắt mộ phu; xây, khai hải cảng rồi chiếm đất đai để cướp lấy thị trường cùng nguyên liệu.

Cuộc sống đang yên ổn thái b́nh bỗng biến thành trường tranh đua cướp dựt của quân đi xâm lăng. Hầu hết các nước Đông Phương lần lượt dắt díu nhau ch́m trong ṿng nô lệ, và sức người không địch nổi vũ khí tối tân. Nước ta cũng chung một số phận với các nước xấu số ấy.

Già nửa thế kỷ ở dưới quyền thống trị của Đế quốc Pháp, nước ta bị coi là một kho nguyên liệu, một thị trường tiêu thụ và một ḷ nhân công rẻ tiền. Họ vơ vét sạch nguồn lợi, lại giam hăm dân tộc ta trong ṿng lạc hậu về văn minh, kỹ nghệ.

Đến như nghề nông là căn bản của nền kinh tế quốc gia cũng hết đường phát triển. Tŕnh độ sinh hoạt của dân ta v́ thế mà càng ngày càng thấp kém. Họ lại đầu độc nhân tâm và bại hoại phong hóa, chia rẽ Bắc Nam đề dễ bề cai trị. Dùng lợi lộc để mua chuộc hạng người ti tiện tham lam để đêm ngày ŕnh ṃ săn đón, gây nên trong nước cái phong khí rất đê hèn là do thám và nghi kị lẫn nhau. Các bậc anh tài có khí phách hào hùng chỉ v́ không chịu khuất mà bị tàn sát hay đầy ải điêu linh, c̣n bọn gian tà, bán nước cầu vinh, không c̣n biết liêm sỉ là ǵ, lấy sự chui luồn nịnh hót làm phương kế tiến thân, quay lại giết hại đồng bào, th́ tha hồ múa mép dương oai, ngất ngưởng ở nơi cao qúi nhất trên bậc thang xă hội.

Đế quốc Pháp lại chiếm giữ độc quyền giáo dục và thu vào tay tất cả cơ quan ngôn luận trọng yếu để cầm hăm dân trí và chỉ chuyên luyện nên một hạng trí thức nô lệ dễ bề sai khiến. Óc tự cường đă bị gột sạch, một niềm xu phụ người ngoài, trở lại tự trách ḿnh, coi sự làm tôi mọi cho người là việc dĩ nhiên, không cần biết hổ nhục là ǵ nữa, cúi đầu cam phận nô tỳ, chỉ chực tranh nhau lấy địa vị một tên đầy tớ cao lương.

Cái kết qủa của mấy mươi năm Pháp thuộc là tài nguyên kiệt quệ, kinh tế điêu tàn, phong hóa suy đồi, tinh thần nô lệ hóa.Cứ như t́nh thế đó th́ dù về phương diện dân sinh hay dân trí, dân tộc ta đều lâm vào quăng đường cùng. Nếu ta chẳng sớm tỉnh ngộ t́m lối thoát ra th́ cái họa diệt vong cũng không c̣n xa là mấy. "

Tin tưởng tuyệt đối vào khí phách hào hùng của dân tộc chống ngoại xâm dành độc lập từ thời lập quốc  đến nay, cũng như không thể đi ngược lại tinh thần bản tuyên ngôn nêu cao Chủ nghĩa Sinh tồn Dân tộc được tuyên đọc trước Quốc Dân trong ngày thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Cho nên, Nhà Cách mạng Trương Tử Anh quyết liệt chống đối Thỏa ước Sơ bộ được kư kết giữa một bên là Sainteny Đại diện Thực dân Pháp, một bên là Hồ Chí Minh và Vũ Hồng Khanh đồng Đại diện Chính phủ VNDCCH.

Ở đằng sau hậu trường, chính các Cường quốc Đồng Minh thắng trận áp lực đôi bên, ba phía, buộc phải kư Thỏa ước Sơ bộ kết liểu nền độc lập của VN tuyên cáo vừa tṛn 6 tháng !

Không chấp nhận sự áp đặt chính trị, quân sự trong việc thi hành các điều khoản ấn định trong Thỏa ước Sơ bộ, thủy chung với Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn do Nhà Cách mạng Trương Tử Anh đề xướng, ĐVQDĐ trở thành một thực thể Chính trị, Quân sự :

- Gây chướng ngại cho việc thực thi sách lược của Đồng Minh.

- Làm đổ vỡ tham vọng của Thực dân Pháp.

- Đập tan mưu đồ thâm độc của đảng Cộng sản VN. 

- Chận đứng con đường phản bội của các phần tử Quốc gia đón gió trở cờ.

Tứ phương thọ địch, Nhà Cách mạng Trương Tử Anh vẫn kiên cường lèo lái ĐVQDĐ từ Bắc chí Nam đi đúng vào con đường Sinh tồn Dân tộc mà chính Ông đă sáng suốt vạch ra nhằm xây dựng một tương lai sáng lạn huy hoàng cho Tổ Quốc Việt Nam.

Vào ngày 19.12.1946 khi Quân đội Thực dân Pháp tấn công Hà Nội, toàn dân cả nước vùng lên kháng chiến. Trong cơn bom đạn, dầu sôi, lửa bỏng, chiến tranh Việt Pháp khai mào. Đối phương ra tay hèn hạ ....Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh mất tích giữa lúc cuồng phong băo tố phủ trùm lên quê hương VN,  bởi Chủ nghĩa Thực dân vả Chủ nghĩa Cộng sản quần thảo nhau bằng súng đạn dành quyền thống trị Dân tộc VN ta !

Giữa cơn binh đao loạn đả, Nhà Cách mạng Trương Tử Anh, Đảng trưởng ĐVQDĐ biệt tâm vắng bóng !

Nhưng, Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn vẫn là ngọn đuốc, chực chờ bùng lên soi sáng con đường vinh quang cho Tổ quốc Việt Nam ngàn đời .

       Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn

(phần 4)

Hồ Chí Minh ḥa hoăn với Thực dân Pháp khi thuyết phục lănh tụ QDĐ Vũ Hồng Khanh đồng kư vào Thỏa ước Sơ bộ ngày 06.03.46, chính là một đ̣n chính trị cân năo nhằm đánh phá và triệt hạ Liên Minh QDĐ,  buộc Trung Hoa Dân Quốc thực thi Thỏa hiệp Trùng Khánh rút quân về nước, QDĐ và VNCMĐMH mất hẳn đi thế dựa liên hoàn .

Tiếp đến Hội nghị  Fontainebleau, đặt Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam vào thế kẹt chính trị, phải chối từ tham dự, để Phạm Văn Đồng thay thế, cầm đầu phái đoàn sang Pháp thương nghị.

Mặc dù, Hội nghị Fontainebleau tan vỡ v́ Cao uỷ Pháp, Đô đốc d'Argenlieu giở tṛ ma nớp chính trị, thành lập Cộng Ḥa Nam Kỳ Quốc và Chính phủ Nam Kỳ Tự Trị do Bs Nguyễn Văn Thinh làm Thủ tướng. Nhưng, Hồ Chí Minh vẫn hạ bút kư Tạm ước ( modus vivendi ) vào lúc nửa đêm 14.9.1946

tại Pháp, nhân danh Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp VNDCCH. Hành động nhượng bộ Thực dân Pháp để bám chặt Chính quyền, đặt nước VNDCCH vào tư thế tự trị trong Liên Hiệp Pháp cũng chính là thủ đoạn chính trị thâm độc đối với các vị lănh tụ Đảng phái Quốc gia tham gia vào chính phủ liên hiệp .

Các đảng phái Quốc gia cực lực chống đối Tạm ước ( modus vivendi ) ....

Một số lảnh tụ then chốt như Cựu Hoàng Bảo Đại, Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam v.v... lần lượt rút ra khỏi Chính phủ Liên hiệp thoát ra ngoại quốc, một số khác rút lui vào bóng tối ...

Mặc dù ĐVQDĐ đang trong t́nh thế bất lợi, Nhà Cách mạng Trương Tử Anh vẫn không chấp nhận thái độ và hành vi tiêu cực, hay toa rập cùng Việt Minh ḥa hoăn trước những mưu đồ quyết tái lập chế độ thuộc địa  Thực dân Pháp trên toàn bán đảo Đông Dương.

Không dựa vào một thế lực ngoại lai nào để đấu tranh cho nền độc lập và sự vẹn toàn lănh thổ VN. Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn chủ trương : Tổ quốc Việt Nam, Dân tộc Đại Việt là thế dựa duy nhất và chỉ có một thế dựa đó mà thôi ! 

Tinh thần Bi, Trí, Dũng từ thời Đinh, Lê, Lư, Trần vẫn là kim chỉ nam cho hành tŕnh cứu nước của Nhà Cách mạng Trương Tử Anh. Cũng như chí khí bất khuất của B́nh Định Vương Lê Lợi, Bắc B́nh Vương Nguyễn Huệ đă hun đúc nên đường lối chỉ đạo của ĐVQDĐ, trong cuộc đấu tranh chống Thực dân Pháp và các tà thuyết ngoại lai, dùng b́nh phong dân tộc giả mạo để độc quyền phản dân, bán nước !

Con cờ Mặt trận Việt Minh dưới sự lănh đạo của cán bộ Quốc tế Cộng sản Hồ Chí Minh, đă được Tư bản Mỹ chiếu cố hổ trợ qua sự đảm bảo của Cộng sản Liên sô, trong tư thế Đồng Minh chống lại Quân phiệt Nhật.  Trong khi một số Nhân sĩ và Đảng phái Quốc gia lại mặn nồng thiện cảm đối với chiêu bài " Đại Đông Á " của Quân phiệt Nhật. Trong đó phải kể đến Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, Nhà Cách mạng Phan Bội Châu, cựu Thượng Thư Ngô Đ́nh Diệm, Hộ Pháp Cao Đài Phạm Công Tắc ...

Sự sáng suốt của Nhà Cách mạng Trương Tử Anh khi đề xướng Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn. Ngọn đuốc sáng soi dẫn đường cho cuộc đấu tranh dành độc lập, bởi v́ Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn phát khởi từ cội nguồn Dân tộc

Việt Nam, không thể lỗi thời cho dù cuộc diện thế giới biến đổi. Bởi vậy, sự biệt tâm mất tích của Nhà Cách mạng Trương Tử Anh trong ngay giờ phút đầu cuộc chiến Việt Pháp đă được âm mưu dự liệu trước, do  những  thế lực từ nhiều phía, quyết triệt tiêu cho kỳ được vị nhân tài lảnh đạo thực thể chính trị & quân sự Đại Việt Quốc Dân Đảng .

Sự vắng mặt Nhà Cách mạng Trương Tử Anh ngay trong thời điểm này, đă phá hỏng đi điều kiện tối cần thiết để triển khai Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn, đối đầu Chủ nghĩa Quốc tế Cộng sản và Chủ nghĩa Thần quyền-Thực dân,trong cuộc kháng chiến dành độc lập cho quê hương !

Cho nên sau đó, Mặt trận Việt Minh độc quyền kháng chiến chống Chủ nghĩa Thần quyền-Thực dân Pháp, trong một cuộc chiến kéo dài 9 năm chia làm 2 giai đoạn :

- Giai đoạn I,  từ ngày 19.12.1946 đến ngày 01.10.1949 :

Giai đoạn này,  trên b́nh diện khách quan, không thể bác bỏ lập luận: Đây chính là cuộc kháng chiến của toàn dân VN chống lại Quân đội Viễn chinh Pháp quyết dùng vũ lực tái lập Chủ nghĩa Thần quyền-Thực dân để thống trị quê hương ta.

Trong giai đoạn này, dù biết chắc Hồ Chí Minh là cán bộ Đệ tam Quốc tế, Trung Hoa Dân Quốc lẫn Tư bản Mỹ đều thúc dục Thực dân Pháp giải Thực t́m cách kết liễu chiến tranh qua giải Pháp " TiTo Hồ Chí Minh " với thể chế chính trị  Đông Dương trung lập hóa, hầu rảnh tay giải quyết vấn đề Quốc Cộng Trung Hoa, trước khi Liên sô Cộng sản thọc tay phá rối .

Riêng Tư Bản Mỹ, từ Tổng thống Roosevelt cho đến Tổng Thống Truman đều chủ trương t́m cách chấm dứt xung đột trong ḥa b́nh, nên bổ nhiệm Thống tướng Marshall thay thế Sứ thần Hurley sang Hoa lục thuyết phục Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông bắt tay ḥa giải. Cho nên việc Tư bản Mỹ áp lực mạnh với Thực dân Pháp được Nữu Ước Thời Báo số phát hành vào tháng 23.06.1947 loan tin :

Những tờ tŕnh từ Paris cho biết rằng Mỹ yêu cầu Pháp t́m cách kết liễu chiến tranh Đông Dương , ngày hôm nay nếu không hành động sáng suốt hơn, nếu không t́m cách thỏa hiệp với Việt Minh để chấm dứt cuộc xung đột này, nước Pháp đă lầm đường.

Tư bản Mỹ đă rơ sự bành trướng cách mạng vô sản của Liên sô, đang thực sự hăm dọa quyền lợi chung của tất cả các Đồng Minh thân cận nằm trong qũy đạo Tư bản Mỹ. Thế nhưng, Đế quốc Anh không tán thành v́ như thế sẻ làm rúng động toàn  bộ thuộc địa Đế quốc Anh trên toàn cầu. Nhất là tiểu lục địa Ấn Độ, phong trào đấu tranh dành lại độc lập bằng chủ trương " Bất bạo động " do Thánh Gandhi khởi xướng sẽ lan rộng khắp mọi nơi ! 

Cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục, càng lúc càng quyết liệt hơn. Phe nhóm Thực dân Pháp ảnh hưởng Chủ  thuyết Thần quyền nghiêng về chủ trương của Đế quốc Anh, cũng như chủ đích của Đảng Cộng sản VN  chỉ đạo Mặt trận Việt Minh là phải áp đặt Chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế trên toàn thể lănh thổ Đông Dương.

Bởi thế, giải pháp " Tito Hồ Chí Minh " không thể nào thực hiện được trong lúc này, v́ ván bài phé " Chiến Lược Đông Dương "  chưa phe nào kéo thêm lá bài thứ 3 !

- Giai đoạn II, từ ngày 01.10.1949 đến ngày 21.07.1954:

Hồng quân Cộng sản Trung Hoa đánh tan Quân đội Trung Hoa Dân Quốc, Tổng Thống, Thống Chế Tưởng Giới Thạch mang khoảng 200 ngàn tàn quân và 2 triệu dân Hoa Lục chạy thoát ra Đài Loan xây dựng lại cuộc cờ !Ngày 01.10.1949, tại Bắc Kinh, nơi  Quảng trường Thiên An Môn , Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa.

Cũng chính vào ngày đó, ván bài phé " Chiến Lược Đông Dương " cả hai phe Việt Minh và Thực dân Pháp đều kéo thêm lá bài thứ 3 nổi  mặt :

* Lá bài  thứ 3 của Việt Minh là Cộng Sản Trung Hoa .

* Lá bài thứ 3 của Thực dân Pháp là Tư bản Mỹ và Cường quyền Quốc tế.

Cuộc đấu tranh dành độc lập chính đáng của Dân Tộc Đại Việt sang trang. Bởi v́, những cường lực chi phối thế giới hiện tại, xuyên qua những chủ nghĩa ngoại  lai, đội lớp bằng nhiều h́nh thức để chiêu dụ. Chủ mưu biến cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lăng , đô hộ của Thần quyền & Thực dân Pháp quyết

dành Độc lập cho Dân Tộc Đại Việt suốt gần một thế kỷ nay, thành cuộc chiến được gọi qua  nhiều danh từ mới lạ :

- Cuộc thư hùng máu lửa giữa khối Thế giới Tự do và Thế giới Cộng sản.

- Cuộc tranh biện từ triết học chuyển sang vũ lực giữa Chủ thuyết Vô thần

   và  Chủ thuyết Hữu thần.

- Cuộc chiến ngăn ngừa làn sóng đỏ CS tràn xuống Đông Dương.

- Cuộc chiến  giải phóng Dân tộc bị thống trị bởi Thực dân & Đế quốc.Vân vân ....và vân vân.

Tựu trung, chỉ là những mánh khóe tuyên truyền, để che dấu sự tàn bạo, bấtnhân của những chủ nghĩa ngoại lai lừa phỉnh quần chúng, triệt tiêu Tinh thần Sinh tồn Dân tộc Đại Việt.

Mặc khác, cũng v́ Trung Hoa Dân Quốc bại trận, Hoa lục rơi vào tay Cộng sản. Tư bản Mỹ thay đổi ngay chiến lược, dời lá chắn chống Quốc tế Cộng sản xuống bán đảo Đông Dương, để ngăn làn sóng Đông Phương Hồng của Mao Trạch Đông chực chờ nhuộm đỏ cả vùng Đông nam Á .Bốn năm trước đây, Thực dân Pháp với sự đồng t́nh cùng với Việt Minh kư các thỏa hiệp Sơ Bộ, Tạm ước (modus vivendi ). 

Các đảng phái Quốc gia bất măn, tạo thành những đối kháng chính trị bạo động . Lợi dụng cơ hội đó,

Việt Minh và Thực dân Pháp  dùng vũ lực loại các đảng phái Quốc gia ra ngoài ṿng đấu tranh, lùi vào bóng tối. Th́ nay, được sự ưng thuận của Tư bản Mỹ, Thực dân Pháp đồng ư trả Độc lập cho VN qua lá bài Bảo Đại.  Nhân danh khối Tự do ân cần mời mọc các đảng phái Quốc gia hưởng ứng chủ trương này và tham gia vào cuộc chiến chống lại khối Cộng sản mà Việt Minh chính là tên lính tiên phuông .

Cũng bốn năm trước đây, Việt Minh thỏa thuận cùng Thực dân Pháp bằng mọi cách trục xuất cho bằng được Quân đội Trung Hoa Dân Quốc về nước để Thực dân Pháp thế chân, đồng thời,  nhân cơ hội chặt đứt thế dựa chiến lược của Việt Quốc và Việt Cách.

Th́ nay, bí mật rước các Tướng lảnh Cố vấn Chỉ đạo và Chí nguyện quân Trung Hoa Cộng Sản vào Bắc Việt, dương nanh múa vuốt nhảy vào tiếp sức cho cuộc chiến mà Việt Minh Cộng Sản tuyên truyền, mạo nhận là giải phóng dân tộc bị thống trị bởi  Đế quốc & Thực dân.                                  

*

*    *

Ngay thời điểm này,  nếu Nhà Cách mạng Trương Tử Anh hiện tiền, Ông sẽ định liệu thế nào về lời mời mọc của Thực dân Pháp và Tư bản Mỹ.

Nhà Cách mạng Trương Tử Anh sẽ phải hành động thế nào trước sự trân tráo của Việt Minh hiện nguyên h́nh là tập đoàn tay sai của Đệ tam Quốc tế và là tôi tớ của Cộng đảng Trung Hoa.

Tham vọng của Cường quyền Quốc tế, quyền lợi của Thực Dân và mưu đồ ngụy đại đồng của Quốc tế Cộng sản đều là khắc tinh đối với  Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn !

Khuất phục Cường quyền Quốc tế, liên kết với Thực dân Pháp, nưong tựa vào Tư bản Mỹ, ủng hộ Phong kiến Bảo Đại như vậy là triển khai Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn ?

Hẳn nhiên là nghịch biến !

Trong bản Tuyên ngôn ĐVQDĐ năm1939, Nhà Cách mạng Trương Tử Anh đă khẳng định :

  " Quốc dân phải hiểu rơ rằng : Lấy lại nền độc lập của non sông Đại-Việt là bổn phận thiêng liêng của người Việt. Chỉ có ta mới thực sự v́ sự sống c̣n, v́ hạnh phúc của ta mà thôi. ỷ lại người, tin

ở người là dắt nhau vào con đường diệt vong. Hiện thời thế lực của thực dân Pháp chưa bị tiêu diệt hẳn. Ta phải gấp gây lấy một thực lực mạnh mẽ diệt trừ những kế hoạch của kẻ c̣n nuôi dă tâm xâm lược, và để làm hậu thuẩn cho mọi chính sách ngoại giao. Thực lực ấy mới chính là then chốt cho công cuộc giải phóng quốc gia và là sự bảo đảm chắc chắn cho nền độc lập của Tổ-quốc. "

Trong phần nhận xét về Chủ nghĩa Cộng sản, Nhà Cách mạng Trương Tử Anh đă quả quyết :

" Muốn giải quyết vấn đề sinh tồn, chúng ta không thể chủ trương thực hành quốc tế chủ nghĩa được. Chủ trương như thế th́ bao giờ cũng vẫn hoàn toàn là ảo tưởng. xét về phương diện tâm lư, chủ nghĩa quốc tế không thích hợp với những bản năng cội gốc của loài người, mà về mặt thực tế lại càng không có lư do tồn tại. "

Áp lực của Tư bản Mỹ, Thực dân Pháp thực hiện giải pháp Bảo Đại, trả độc lập cho Quốc Gia Việt Nam và thành lập chính phủ Quốc gia VN bằng sự kư kết Thỏa hiệp Élysées giửa Tổng Thống Pháp, Vincent Auriol và Quốc trưởng VN, Cựu Hoàng Bảo Đại. Tuy nhiên, đối với Thực dân Pháp,  khống chế bởi phe cánh Tướng De Gaulle, giải pháp Bảo Đại chỉ là một chiến thuật uyển chuyển làm hài ḷng Tư bản Mỹ để được chi viện quân sự. Kinh tế Pháp kiệt quệ chưa phục hồi, Thực dân Pháp tối cần sự hổ trợ của Tư bản Mỹ, không phải chỉ để bảo vệ quyền lợi thuộc địa Đông Dương mà luôn cả các thuộc địa Ả Rập-Phi Châu. Lúc đầu, giải pháp Bảo Đại quy tụ được các nhân sĩ Quốc gia thuộc nhiều xu hướng chính trị như :

Nguyễn Hải Thần, Trần Trọng Kim, Nguyễn tường Tam, Nguyễn văn Sâm,

Nguyễn Tường Long, Ngô Đ́nh Diệm, Nguyễn Tôn Hoàn, Trần Văn Lư,

Trần Văn Tuyên, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Phan Long, Vũ Hồng Khanh,

Ngô Thúc Địch, Hoàng Nam Hùng, Giám Mục Lê Hữu Từ ....

Nhưng, Thực dân Pháp dựt dây chủ động mọi sự, nên vai tṛ Thủ tướng

Chính phủ Quốc gia như: Bảo Đại, Nguyễn Phan Long, Trần Văn Hữu,

Nguyễn Văn Tâm, Hoàng thân Bửu Lộc chỉ là tay sai thừa hành.

Bởi thế,  nhiều nhân sĩ lỡ bộ âm thầm rút  lui  ngưng hoạt động hoặc xuất dương ra ngoại quốc chờ đợi thời cơ. Chiến tranh càng khốc liệt, Bộ đội Việt Minh Cộng Sản càng lớn mạnh nhờ sự trợ giúp hữu hiệu của Trung Hoa Cộng Sản láng giềng, dành được thắng lợi trong những trận địa chiến quy mô. Cũng như thành công khi áp dụng chiến thuật " Lấy nông thôn bao vây thành thị "của Mao Trạch Đông. Nhiều danh tướng Pháp chuốc thăm bại, rút lui về nước như trường hợp:Thống tướng De Lattre de Tassigny...

Địa Vơng do Quân đội Viễn chinh Pháp được bày ra trên ḷng chảo Điện Biên Phủ, quyết diệt trọn ổ Bộ Đội Việt Minh Cộng Sản, với lời hứa chắc chắn của Tư bản Mỹ là sẽ dùng Thiên La của Không lực Hạm đội 7, dội bom ào ạt có thể cả bom nguyên tử nếu cần xuống Địa Vơng Điện Biên Phủ, để cuối cùng Thực dân Pháp thắng lợi Trận chiến Đông Dương.

Cùng lúc, Tư bản Mỹ và Ṭa thánh Vatican chọn lọc Cựu Thượng Thư Ngô Đ́nh Diệm thay thế giải pháp Bảo Đại vào chức vụ Thủ tướng Toàn quyền thành lập chính phủ lèo lái Quốc gia Việt Nam.

V́ đây là quân bài lư tưởng, Tư bản Mỹ và Toà Thánh Vatican tin cậy, hoàn toàn thích ứng hơn cho thế chiến lược toàn cầu giữa Thế giới Tự do và Thế giới Cộng sản trong thời gian sắp tới. Hay nói đúng hơn là sẽ phù hợp cho cuộc chiến cục bộ giữa Chủ nghĩa Cộng sản Vô thần  và Chủ nghĩa Tư bản Hữu thần .

Trận Điện Biên Phủ mở màn, đồng thời Hội nghị Genève khai mạc. Sự nhịp nhàng này không phải là một sự trùng hợp ngẩu nhiên. Các Cường quốc liên hệ cuộc chiến tranh Triều Tiên và Đông Dương đă trù liệu cho cuộc Hội nghị tại Genève 1954 lần này, là tu chỉnh lại quyết định của Đồng Minh tại Hội nghị Yalta 1945, phân chia lại Đông Dương và Triều Tiên phù hợp với bối cảnh Thế giới hiện tại.

Sự cứu nguy Điện Biên Phủ bằng cách sử dụng 60 pháo đài bay B.29 mỗi chuyến mang 450 tấn bom từ căn cứ Mỹ ở Phi Luật Tân và 150  phi cơ chiến đấu của Hạm đội 7 ở ngoài khơi vùng Vịnh Bắc Việt, dội bom vào vị trí Bộ đội Việt Minh chung quanh Điện Biên Phủ quả thật là lời hứa ăo huyền.!

Bởi v́ vào ngày 5.4.1954, Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles chính thức trả lời Thủ tướng Pháp Laniel là:" Mỹ không can thiệp bằng quân sự trong chiến cuộc Đông Dương theo h́nh thức hiện tại. "

Chừng đó dữ kiện, chứng tỏ cuộc đấu tranh dành Độc lập Quê hương, vấn đề Sinh tồn Dân tộc Đại Việt, sự vẹn toàn Tổ quốc Việt Nam qua giải pháp Bảo Đại không thành tựu.

*

*    *

Cuộc chiến dành độc lập từ từ chuyển biến thành cuộc chiến tranh giữa những Chủ nghĩa ngoại lai. Các cường quốc liên hệ manh tâm tạo tác thăm cảnh máu lửa dài dẵng trên quê hương Việt Nam thân yêu . Rơ ràng như thế, th́ sự quy tụ tham gia vào giải pháp Bảo Đại, hoàn toàn đi ngược lại Chủ Nghĩa Dân tộc Sinh tồn,  mà Nhà Cách mạng Trương Tử Anh đă công bố trong bản Tuyên Ngôn được chính thức tuyên đọc trong ngày chào đời Đại Việt Quốc Dân Đảng vào năm 1939 :

"Mục đích của Đại Việt Quốc Dân Đảng là tập hợp tất cả các phần tử ưu tú khắp các giới trong nước, lập nên một sức mạnh hùng hậu.Sức mạnh ấy sằn sàng đánh đổ thế lực của bất cứ cường quốc nào manh tâm xâm chiếm đất đai Đại Việt, để thực hiện nền độc lập hoàn toàn và v́ hạnh phúc chung của toàn dân mà xây dựng nên một quốc gia giầu mạnh. Về phương diện bang giao, Đại Việt Quốc Dân Đảng thành tâm giao hảo với nước nào giúp đở đảng thực hiện mục đích trên và sẽ coi là kẻ thù bất cộng đái thiên nước nào có hành động trái ngược lại."

Thực dân Pháp đề xướng giải pháp Bảo Đại là một chiêu bài chính trị rất ngoạn mục để yễm trợ cho Quân đội Viễn chinh Pháp. Tư bản Mỹ kinh viện và quân viện hổ trợ Pháp qua giải pháp Bảo Đại, ban đầu là thực hiện chính sách giải Thực và thay thế giải pháp Hồ Chí Minh. Nhưng khi, Trung Hoa lục địa rơi vào tay Cộng Sản, rồi tiếp đến cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ.

Trong chiều hướng thực hiện chíến lược chống lại Quốc tế Cộng Sản của Tổng Thống Mỹ Truman qua sách lược Domino, th́ vai tṛ của Cựu Hoàng Bảo Đại  không thể nào đắc ư bằng vai tṛ của Tổng Thống Nam Triều Tiên Lư Thừa Văn !

Bởi thế, giải pháp Bảo Đại chỉ là quân bài lót đường và Quốc Gia Việt Nam trở thành lổi thời. V́, để thực hiện sách lược Domino, Tư bản Mỹ tối cần một lá bài nhân sự lư tưởng, được hổ trợ nhiệt t́nh của Toà Thánh Vatican và chỉ cần phân nửa nước Việt Nam, thừa đủ để thiết lập Tiền đồn chống Thế giới Cộng Sản hữu hiệu hơn. Lá bài đó chính là Thủ-Tướng Toàn-Quyền Ngô Đ́nh Diệm !

Nhà Cách mạng Trương Tử Anh đă từng hùng tâm cất tiếng hô hào :

"Quốc Dân Đại-Việt ! Hăy đánh đổ bất cứ cường quốc nào chủ trương xâm chiếm đất đai Tổ-quốc."

Tất nhiên, việc đành đổ các Cường quốc Chủ nghĩa, các Cường quốc Tư bản và Cường quyền Quốc tế, thực hiện việc chia cắt Tổ quốc Đại Việt, biến quê hương Việt Nam thân yêu thành băi chiến trường và Dân tộcViệt Nam thành con cờ thí. Điều đó, hoàn toàn phù hợp với hùng tâm đại khí của Nhà cách mạng Trương Tử Anh lúc hiện tiền !

Cho nên, việc bắt tay với Việt Minh Cộng Sản trong Chính phủ Liên hiệp Hồ Chí Minh, cũng như tham gia vào giải pháp Cựu Hoàng Bảo Đại trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam, cả hai hành vi đều đối nghịch với Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn và Tinh thần bản Tuyên Ngôn Đại Việt Quốc Dân Đảng  mà Nhà Cách mạng Trương Tử Anh đă từng dơng dạc công bố !

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn

(phần 5)

Thế rồi...Điện Biên Phủ thất thủ ...

Sự thất bại của Thực dân Pháp để Tư bản Mỹ tạo dựng lại một chiến lược mới, linh động, thuận lợi  và phù hợp với t́nh thế Á Châu hiện tại. Cho nên, vào ngày 21.07.1954 các Cường quốc liên hệ, thỏa thuận nhau ngưng cuộc chiến Đông Dương bằng việc kư kết hiệp định Đ́nh chiến Genève, tạm thời chia hai đất nước Việt Nam  lấy vĩ tuyến thứ 17 dọc theo gịng sông Bến Hải làm ranh giới, chờ thống nhất bằng kết quả của một cuộc tổng tuyển cử dân chủ được Quốc tế giám sát, dự liệu thực hiện trong ṿng 2 năm tới.

Chính thức hổ trợ cho Thực dân Pháp kể từ năm 1950 cho đến ngày kư hiệp định Genève 21.7.1954. Tư bản Mỹ đă bỏ vốn vào chiến cuộc Đông Dương về quân viện và kinh viện gần 3 Tỷ Đôla gồm:

554 phi cơ chiến đấu và vận tải, 347 tàu chiến, 182 xe tăng, 1498 quân xa, 20593 xe chuyên chở,

44.360.000 băng đạn, 8.212.000 đạn đại bác.

Số lượng quân cụ, đạn dược, chiến xa, phi cơ, tàu chiến chỉ là một phần tồn kho sau Đệ II Thế chiến, được đem ra viện trợ cho Thực dân Pháp tiêu thụ trên chiến trường Đông Dương.

Số vốn đó, tạo thành phần lời mà Tư bản Mỹ buộc Thực dân Pháp phải hủy bỏ lá bài Bảo Đại, hoàn giao vào tay Tư bản Mỹ : Một Chính phủ Quốc Gia Việt Nam dưới sự lănh đạo của Thủ tướng Toàn quyền Ngô Đ́nh Diệm, với phân nửa nước Việt Nam, sẽ được kiến tạo thành tiền đồn chống Cộng cho Thế giới Tự do, tài trợ và chỉ huy bởi Tư bản Mỹ.

Ngược lại, từ năm 1949 sau khi chiếm Hoa lục, Cộng Sản Trung Hoa đă huấn luyện và chi viện rất lớn lao về quân sự , trang bị toàn bộ vũ khí cho Bộ đội Việt Minh Cộng Sản.  Riêng từ năm 1951 đến trước ngày Điện Biên Phủ thất thủ, VNDCCH của Hồ Chí Minh nhận được khoảng 82.000 tấn hàng mà Cộng Sản Trung Hoa yểm trợ đổ vào cuộc chiến, trợ lực người đồng chí láng giềng anh em. Thực tế đó cũng là một h́nh thức đầu tư, che dấu bằng những danh từ hoa mỹ nực mùi Quốc tế Cộng Sản.

Cái lời của Bắc Kinh là hưởng lại được phần quà của Đồng Minh hiến tặng cho Trung Hoa Dân Quốc sau Đệ II Thế Chiến. Dù rằng, không chiếm đóng miền Bắc Việt Nam bằng quân đội. Nhưng Chính thể của VNDCCH đi lần vào quỹ đạo chư hầu  phiên thuộc Cộng Sản Trung Hoa. Tự động, trở thành tên lính tay sai của Quốc tế Cộng sản, tiến công vào tiền đồn Thế giới Tự do, phá rối chiến lược be bờ!

Được sự ủng hộ tối đa của Hồng Y Spellnan thông qua Ṭa thánh Vatican.Thủ tướng Toàn quyền Ngô Đ́nh Diệm được Chính quyền và Tư bản Mỹ chọn lựa như là một quân bài lư tưởng cho nước bài chống Cộng sáng giá  tại Miền Nam Việt Nam .

Tư bản Mỹ tổ chức đại quy mô cầu không hải vận  trong ṿng 10 tháng,  di chuyển gần 1 triệu đồng bào miền Bắc, đa số là thành phần Thiên Chúa giáo La Mă vào Nam định cư. Trên phương diện truyền thông là Đồng bào Miền Bắc di cư vào Nam lánh nạn Cộng Sản. Thực chất là một cuộc tái phối trí tại Miền
Nam một thực thể chống Cộng trong tương lai, tạo dựng thành một lực lượng chính trị chiếm 7% dân số Miền Nam, triệt để ủng hộ Thủ tướng Toàn quyền Ngô Đ́nh Diệm vô điều kiện.

Giải pháp Bảo Đại và Quốc Gia Việt Nam chỉ là quân bài  chính trị vớt vát lót đường do Pháp Thực Dân chủ trương, buộc ḷng Tư Bản Mỹ ủng hộ vào thời điểm quyết liệt  trong cuộc Chiến Tranh Đông Dương lần thứ I.Lật đổ Quốc Trưởng Bảo Đại, triệt tiêu Quốc Gia Việt Nam qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ư, khai sanh đệ nhất " Việt Nam Cộng Ḥa " và đặt Thủ tướng Toàn quyền Ngô Đ́nh Diệm vào chức vị Tổng Thống, hoàn toàn nằm trong kế sách của Tư Bản Mỹ với sự ủng hộ nhiệt t́nh của Ṭa thánh Vatican.

Nhằm thực hiện kế hoạch be bờ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh lạnh với Đệ Tam Quốc Tế,  Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm không cần thiết đến thực lực của các Đảng Phái Quốc Gia, hổ trợ trong tư thế liên hợp để xây dựng nền tảng cho một chế độ Dân chủ Tự do thật sự tại Miền Nam Việt Nam, nhằm đối đầu với chế độ Cộng Sản Bắc Việt độc tài đảng trị.

Cố Vấn Chính Trị Ngô Đ́nh Nhu thành lập Đảng Cần Lao Nhân Vị, phát triển mạnh mẻ các tổ chức ngoại vi chỉ nhằm vô hiệu hóa sinh hoạt chính thức của các Giáo phái Dân tộc, Đảng phái Quốc gia, tóm thâu quyền lực cai trị Miền Nam Việt Nam  quy về Phủ Tổng Thống - Dinh Độc Lập.

Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa của Chính quyền Ngô Đ́nh Diệm chỉ trong ṿng hai năm 1955-1956 đă xây dựng thành công tại Miền Nam Việt Nam một Chế độ độc   tài gia đ́nh trị, mạnh dạn từ chối hiệp thương Nam Bắc chiếu theo điều khoản ghi trong hiệp định Genève 1954,  thẳng thừng đối đầu với chế độ Cộng sản độc tài đảng trị Miền Bắc.

S vắng mặt Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh, Đảng Trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng thắm thoát đă 10 năm !

Trong khoảng thời gian 10 năm dài ấy, Đại Việt Quốc Dân Đảng đối đầu với cuộc diện chính trị hoàn toàn bất lợi.Chủ Nghĩa Dân tộc Sinh Tồn mai một trước những chủ trương nhất thời dựa vào những cường lực vong bản ngoại lai, quyết chia đôi Việt Nam, đưa Tổ Quốc thân yêu của chúng ta vào băi chiến trường tranh chấp giữa Thế giới Tự do và Thế giới Cộng sản.Đất nước qua phân, Miền Bắc rơi vào tay Việt Minh Cộng Sản tay sai Liên sô và Trung Cộng. Đảng phái Quốc gia từng liên hiệp, từng đối đầu với Việt Minh Cộng Sản buộc phải di chuyển toàn lực vào Nam.

Tại Miền Nam Việt Nam, chủ trương chính trị độc đảng, gia đ́nh trị  của chính quyền Ngô Đ́nh Diệm, hoàn toàn dựa vào sự hổ trợ của Tư bản Hoa Kỳ và Vatican tạo thành ngơ cụt cho tất cả sinh hoạt của các Giáo phái Dân tộc và các Đảng phái Quốc gia.

Đó cũng chính là yếu tố phân hóa ra thành nhiều hệ phái  Nam, Trung, Bắc. Gây đổ vỡ sự nghiệp của  Đại Việt Quốc Dân Đảng, mai một đi Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn mà Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh cả một đời  đem công sức và trí tuệ ra gầy dựng.

Các cộng sự viên thân tín một thời cùng Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh từng đấu tranh dành Độc Lập và vẹn toàn lănh thổ quê hương Việt Nam cũng như toàn thể đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng đứng trước một trong 4 quyết định :

- Cải đảng, tùng phục chính quyền Ngô Đ́nh Diệm.
- Lưu vong hải ngoại ...
- Lui vào bóng tối ...
- Thành lập chiến khu, bảo toàn lực lượng...


Đồng thời bỏ mất đi cơ hội bằng vàng xây dựng Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa trở thành một Quốc Gia Dân Chủ Tự Do, một chính thể Cộng Ḥa Pháp Trị và một Chế Độ Đa Nguyên Đa Đảng .Hội đủ những điều kiện trên, chính quyền Ngô Đ́nh Diệm có được chính nghĩa mà những chính quyền tiền nhiệm được dựng lên chỉ là bù nh́n tay sai, nhằm thực hiện những chiêu bài chính trị ma nớp của Cường quyền Quốc tế và Thực dân Pháp trong suốt 9 năm chiến tranh Đông Dương lần thứ I

Chính quyền Ngô Đ́nh Diệm trói buộc các Giáo phái Dân tộc và Đảng phái Quốc Gia vào thế đối lập để triệt hạ. Nguyện vọng của 93% quần chúng Miền Nam bị khước từ và cấm đoán bằng bạo lực. Giai đoạn đen tối đó được
Cố Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng, Kỹ Sư Hà Thúc Kư ghi lại trong Hồi kư Chính trị " Sống C̣n Với Dân Tộc " như sau :

"Chế độ chuyên chính và độc tôn của nhà Ngô ngày càng thấy rơ và đối lập không c̣n đất đứng. Ngày 4-3-1956, chính quyền tổ chức Quốc Hội Lập Hiến để soạn thảo Hiến Pháp.  Thành phần Dân Biểu Lập Hiến gồm 123 người. Tất cả các giai đoạn của tiến tŕnh h́nh thành Hiến Pháp, từ công việc biên soạn đến thảo luận, biểu quyết và ban hành, nhất nhất đều phải thông qua sự chỉ đạo của Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu. Ngày 20-10-1956, Hiến Pháp được ban hành. Việt Nam Cộng Ḥa được khai sinh với Tổng Thống
Chế, mọi quyền hành được tập trung hoàn toàn vào tay Tổng Thống. Ngày ban hành Hiến Pháp được chọn làm ngày Quốc Khánh. Song hành với cơ cấu chính quyền, các ông họ Ngô c̣n tổ chức Đảng Cần Lao Nhân Vị . Từ quân, cán, chính đến dân sự, mọi người ào ạt gia nhập đảng cầm quyền để mưu cầu địa vị, áo cơm.

Có người chất vấn cán bộ chủ chốt của Đảng Cần Lao Nhân Vị về chủ trương của đảng th́ được trả lời một cách thản nhiên:

“Chủ trương nằm trọn trong Hiến Pháp 26-10-1956 ".

Như vậy, Đảng Cần Lao Nhân Vị và chính quyền Ngô Đ́nh Diệm tuy hai mà một: Đảng Cần Lao bao trùm lên mọi cơ cấu quốc gia, kể cả quân đội.

Vào lúc bấy giờ ở Việt Nam chỉ c̣n có hai đảng: Đảng Cộng Sản ở Miền Bắc, và Đảng Cần Lao ở  Miền Nam. Ở cả hai miền, tiếng nói đối lập bị bịtmiệng bằng nhà tù." (trang 218 )

Cố Giáo-Sư  Nguyễn Ngọc Huy, Thủ-lănh Đảng Tân Đại-Việt  trong quyển II  "Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn "  chương luận về Chế-Độ Độc-Tài đă nhận định và phân tích như sau :

" Cứ theo tên nó, chế-độ độc-tài là chế-độ trong đó một người nắm hết tất cả quyền-thế trong tay và một ḿnh quyết định về mọi việc quan-trọng có dính dáng đến vận-mạng dân-tộc. Nhà độc-tài có thể nhờ sự phụ-tá của một hoặc nhiều cố-vấn, hay tự ḿnh suy xét và định đoạt không cần ư-kiến ai. Ông ta có thể tỏ ra rộng-răi với người khác hay hết sức tàn bạo. Nhưng bất cứ trong trường hợp nào, sự đối-lập không được dung-tha, và mọi người trong nước dầu muốn dầu không, đều phải cúi đầu tuân lịnh trên.

..............................................................................................................
Nhà độc-tài của chế-độ này thường phải dựa vào một tổ-chức vơ-trang quân đội hay chánh đảng, và nhờ sự tổ chức ấy mà cai-trị dân-chúng. Tuy thế, họ vẫn tuyên-truyền rằng ḿnh tranh-đấu cho dân-chúng và hoạt-động theo ư dân-chúng. Do đó, về nguyên-tắc, họ vẫn chấp-nhận cho quốc-gia có mộtQuốc-hội do dân-chúng  cử ra và được quyền bàn căi về quốc-sự. Nhưng thật sự, những nhơn-viên Quốc-hội được chánh quyền chọn lựa sẵn và luônluôn làm theo ư chánh quyền. Việc tuyển-cử cũng như việc thảo-luận và biểu quyết của Quốc-hội chỉ là tṛ dàn cảnh để gạt dân-chúng mà thôi.

...............................................................................................................
Nhưng chế-độ tài không phải là không có hại. Một cá-nhơn dầu tài giỏi đến đâu cũng không thể nào đủ sự sáng suốt để phán-đoán t́nh-thế một cách đúng đắn măi được. Nhà độc-tài có thể lầm lạc, càng có thể lầm lạc là v́ trong chế-độ độc-tài, tất cả những nhơn-viên hạ-cấp đều quá sợ người trên.
Chẳng những không dám chỉ-trích những chổ bậy của người trên, họ lại càng sẳn sàng ca ngợi mọi hành-động của người trên, bất cần hay dở. Điều này làm cho nhà độc-tài chủ-quan và mù quáng. Họ không c̣n thấy rơ được sự thật và sự phán-đoán của họ cũng không thể nào đúng đắn đắn được.

Mỗi sự lầm lạc của nhà độc-tài có thể đưa đến những kết-quả tai-hại cho toàn thể dân-chúng. Như vậy, dầu cho nhà độc-tài có thực tâm muốn phụng sự dân-tộc, ông ta cũng có thể đưa dân-chúng đến sự thất-bại thảm-thương.Phương chi những nhà độc-tài thật tâm phụng-sự dân-tộc vốn có ít, c̣n những kẻ muốn lợi-dụng quyền-thế lại nhiều hơn.Trong lịch-sử các dân-tộc, những nhà vua sáng suốt biết thương dân có thể đếm trên đầu ngón tay, trong khi bọn hôn-quân bạo-chúa không thể kể xiết được.

Thêm nữa, chính những nhà độc-tài bản tâm tốt lại có thể bị sự phú-quí làm cho sa ngă. "Chánh-quyền làm hư hỏng con người ". Đó là điều nhận xét rất đúng. Một nhơn-vật nắm giữ quyền-bính một nước trong tay tự-nhiên có tâm-trạng và quan-điểm khác với một nhà cách-mạng hay một nhà chánh-khách đứng ngoài chánh-phủ.

..............................................................................................................
Ngoài ra, chế-độ độc-tài c̣n có cái tai hại rất to là làm khổ dân. Trong một nước theo chế-độ độc-tài, pháp-lịnh luôn luôn truyền từ trên xuống dưới và người đại-diện thấp nhứt của chánh-quyền cũng đă có một oai-thế rất lớn đối với dân-chúng rồi. Vả lại, kẻ dưới rất sợ người trên, thành ra nhiều khi quá cẩn-thận trong sự thi-hành pháp-luật, và do đó mà nhũng-nhiễu dân chúng. Đó là chưa kể trường-hợp họ lạm-dụng oai-thế mà bóc lột hiếp đáp thường-dân. Trong trương-hợp này, dân-chúng có thể phẫn-uất quá, đứng lên chống-chọi lại chánh-quyền, và cuộc nội-loạn gây ra tự-nhiên làm yếu sức dân-tộc trước các dân-tộc khác.

Một mặt khác, chế-độ độc-tài muốn đứng vững được, phải uốn nắn tư-tưởng mọi người theo một khuôn khổ. Mọi học-thuyết có thể hại đến học-thuyết được tôn sùng đều bị cấm nhặt ...................... (trang 340 ; 344 -> 346 )

Chương " Chế-độ Độc-tài " trong quyển II luận thuyết về Chủ-Nghĩa Dân-Tộc Sinh-Tồn của Cố Giáo Sư Hùng-Nguyên Nguyễn Ngọc Huy phản ảnh về Chế-độ Độc-tài Gia-đ́nh trị Ngô Đ́nh Diệm thật rơ ràng và chín chắn.Phản ứng của lực- lượng Đại-Việt vơ trang ly khai ở Ba Ḷng là một trong những thể hiện sự bất măn cùng tột của 93% nhân dân Miền Nam Việt Nam chống đối lại Chế độ Độc tài Gia-đ́nh trị Ngô Đ́nh Diệm.Triệt hạ hết Giáo phái Quốc Gia này đến Giáo phái Quốc Gia khác. Đốn ngă hết Đảng phái Quốc Gia này đến Đảng phái Quốc Gia khác. Chính quyền Ngô Đ́nh Diệm làm mất hết ḷng dân đưa Miền Nam xuống dần bờ vực thẳm. 

 Vào năm 1960, Cộng sản Bắc Việt chụp ngay cơ hội thuận lợi tập hợp một số xu hướng chính trị đối lập thành lập " Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam ".Đ̣n chính trị cân năo này khiến thế thượng phong của chính quyền Ngô Đ́nh Diệm gầy dựng được từ 5 năm qua bị lung lay sứt mẽ.

Tiếp đến, cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960 của Lữ đoàn Nhảy Dù do Đại Tá Nguyễn Chánh Thi và Trung Tá Vương Văn Đông chỉ huy với sự tham gia của vài Đảng phái Quốc Gia cùng một số đông chính khách tên tuổi cơ hồ  làm sụp đồ cả Chế độ Độc tài.

Tuy nhiên, ván cờ Đông Dương đă được trù tính từ đầu thập niên 50, Hoa Kỳ vẫn c̣n cần thiết chính quyền Ngô Đ́nh Diệm tiếp tục cai trị Miền Nam VN, lư do thật giản dị : Vatican vẫn c̣n triệt để ủng hộ Chế độ Ngô Đ́nh Diệm ! Cho nên Chính quyền Kennedy chỉ  khẩn yếu đề nghị thay đổi vài sự thất sách nghiêm trọng, đồng thời gửi Phó Tổng Thống Johnson đến SàiG̣n để tạo lại uy tín cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

Cuộc công du  3 ngày tại  Miền Nam VN của nhân vật thứ 2 ṭa Bạch Ốc, cũng không ngoài mục đích chứng tỏ cho Hà Nội biết rằng: sự quyết tâm nhúng tay của Hoa Kỳ vào VN, cùng lúc nhắn nhủ cho 93 % dân chúng Miền Nam hiểu rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục trợ lực mạnh mẽ cho VNCH .

Liền sau đó,  Hoa Kỳ tiếp tục đỗ quân viện và kinh viện cho chính quyền Ngô Đ́nh Diệm tăng thêm 20.000 ngàn quân, ngơ hầu lèo lái Việt Nam Cộng Ḥa vào trận chiến Đông Dương lần thứ II, theo đúng chiến lược của Tư bản Hoa Kỳ đă trù liệu trước khi buộc Thực dân Pháp kư kết hiệp định Genève1954.

Khi đề xướng Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn vào cuối thập niên 30, Nhà Cách Mạng Trương Tử Anh hoạch định và thành lập Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng để:

 "Hợp nhất quốc dân đặt dưới quyền thống xuất duy nhất và cực mạnh"

nhằm tranh đấu cho độc lập tự do và sự vẹn toàn lănh thổ Việt Nam ! Trong t́nh thế đất nước tạm thời bị phân chia bởi sự toa rập của cường quyền ngoại bang v́ quyền lợi riêng tư cho chính họ.

Giai đoạn 1945-1946, thời điểm mà các Đảng phái Quốc Gia có cơ hội giương cao ngọn cờ chính nghĩa dân chủ, tự do dành lại độc lập cho quê hương th́ cũng chính là thời điểm các Cường Quốc Đồng Minh thắng trận mang tổ quốc chúng ta ra làm vật tế thần, đổi chác quyền lợi với nhau. Bởi thế,  Miền Bắc rơi vào tay Cộng Sản độc tài đảng trị,  công cụ của Đệ Tam Quốc Tế.

 C̣n lại Miền Nam, căn cứ địa để các Đảng phái Quốc Gia chỉnh đốn lại hàng ngũ, kiện toàn lại lực lượng ngơ hầu tiếp tục cuộc đấu tranh xây dựng dân chủ tự do và thống nhất đất nước.

Nhưng, Hoa Kỳ và Vatican chọn lựa Ngô Đ́nh Diệm làm Tổng Thống VNCH.

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm chọn lựa Gia Đ́nh và 7 % quần chúng kết tụ thành  đảng Cần Lao Nhân Vị một tổ chức quyền lực chính trị độc tôn cai trị toàn thể Miền Nam Việt Nam.

Trong t́nh thế đó, Đại Việt Quốc Dân Đảng không thể nào thực hiện được lời tâm nguyện của Đảng Trưởng Trương Tử Anh : " Hợp nhất quốc dân đặt dưới quyền thống xuất duy nhất và cực mạnh "
Trái lại, qua những đột biến chính trị tác động, Đại Việt Quốc Dân Đảng phân hóa ra nhiều Hệ phái và ẩn vào bí mật hoạt động trong suốt 9 năm Chế độ Độc tài Gia Đ́nh trị Ngô Đ́nh Diệm cầm quyền tại Miền Nam.