Wednesday, December 07, 2011            trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG NĂM 2002
                                                                             
HUY KHANG

 

 

Trong Đại Hội Đảng năm 1998, Đại Hội đă tái tín nhiệm Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn trong chức vụ Chủ Tịch Đảng, đồng chí  Quốc Vinh, Chủ Tịch Ban Giám Sát, và Bác sĩ Lư Ngọc Dưỡng, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương. Ngày 19/9/01, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn từ trần và sau đó Bác sĩ Lư Ngọc Dưỡng xin nghỉ 3 tháng v́ lư do bệnh. Trước sự kiện này chiếu theo Đảng Quy phải tổ chức một Đại Hội Đảng để bầu lại Hội Đồng Lănh Đạo. Đại hội Đảng lần này được gọi là Đại Hội Đảng năm 2002.

 

Để tổ chức Đại Hội Đảng được thành công tốt đẹp, trước đó Hội Đồng Chỉ Đạo đă triệu tập một buổi họp đặc biệt  và bầu đồng chí Bùi Anh Ca thay thế Bác sĩ Lư Ngọc Dưỡng trong chức vụ Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương điều hành đảng vụ và tổ chức Đại Hội Toàn Đảng.

 

Đồng chí Bùi Anh Ca đă xuất sắc thành lập Ban Chấp Hành Trung Ương  Đảng và một mặt chuẩn bị tổ chức Đại Hội. Địa điểm tổ chức là Nam California, thời gian đại hội 3 ngày 30, 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 năm 2002. Chiều thứ Sáu  ngày 30/8/2002 các phái đoàn đại biểu Đảng thuộc các cơ sở Đảng đă có mặt trong phiên họp Tiền Đại Hội. Nội dung buổi họp đă được tŕnh bày, thảo luận, góp ư, xây dựng nhiệt t́nh, sôi nổi.

 

Ngày Đại Hội 31 tháng 08 năm 2002, 9 giờ sáng Đại Hội chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Đăng Cảnh thay mặt đại hội tuyên bố khai mạc đại hội, đồng chí kêu gọi toàn đảng quyết tâm “Hưng Đảng để cứu nước”, Đại Hội đă hân hoan đón nhận trong tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao độ.

 

Trong suốt hai ngày Đại Hội đă có những đóng góp, thảo luận, biểu quyết, bầu cử để giải quyết các công tác sinh hoạt nội bộ đảng, thành quả tốt đẹp, mọi vấn đề quan trọng đă được giải quyết, gồm:

-       Cương Lĩnh Đảng

-       Thành phần Ủy Viên Trung Ương Đảng

-       Thành phần Ủy Viên Hội Đồng Chỉ Đạo.

-       Tu Chính Đảng Quy 98

-       Bầu Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Đảng: - Đồng chí Nhân và Đồng chí Quốc Vinh

-       Bầu Chủ Tịch Ban Giám Sát Trung Ương: - Đồng chí Trần Trọng Đạt

-    Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương: - Đồng chí Bùi Anh Ca

-       Cử nhiệm Ủy Viên Thường Trực Trung Ương

-       Cử nhiệm Ủy Viên Trung Ương Đảng

 

Tiệc thân mật mừng Đại Hội thành công do Khu Bộ Nam California khoản đải đă tạo thêm ư nghiă cho kỳ Đại Hội Toàn Đảng năm 2002.

 

Lễ Ra Mắt Hội Đồng Lănh Đạo Trung Ương với khỏan 300 quan khách tham dự đă nói lên thành quả mà Đại Hội đă đạt được. Đại diện chính quyền của hai thành phố Garden Grove và Santa Ana đă cử người đến tham dự và trao bằng tưởng lục cho Đại Việt Quốc Dân Đảng đă thể hiệm mối quan tâm của chính quyền địa phương đối với công cuốc đấu tranh của người Việt hải ngoại nói chung và của Đại Việt Quốc Dân Đảng nói riêng.

 

Sau đây là một số h́nh ảnh ghi lại trong Đại Hội Toàn Đảng năm 2002: