Wednesday, December 07, 2011                     trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

Đại Hội Đảng 1998

Do nhu cầu đấu tranh tại Quốc nội, ĐVQDĐ đă quyết định tổ chức Đại Hội Đảng trước nhiệm kỳ. Đại hội Đảng kỳ này lấy tên là Đại hội bất thường năm 1998. Để tiến hành Đại hội, trước đó Ban Chấp Hành Trung Ương đă có những phiên họp trù bị cũng như những thông báo cần thiết đến từng cơ sở Đảng để chuẩn bị cử Đại Biểu tham dự. Ở Đại Hội Đảng 1995 tại Nam California là Đại Hội Đảng đầu tiên tại Hải Ngoại, lần này Đảng đă quyết định chọn Bắc California làm địa điểm tổ chức. Đảng bộ Bắc California là một trong những cơ sở vững chắc gồm nhiều Đảng viên nhiều kinh nghiệm, khả năng và nhiệt t́nh bảo đảm cho việc tổ chức thành công Đại Hội Đảng. Đại Hội được tổ chức trong 03 ngày 26, 27 và 28 tháng 11, năm 1998. Đại Hội đă qui tụ hơn 100 đại biểu gồm Úc Châu, Âu Châu, Canada và tất cả cơ sở Đảng tại những Tiểu Bang ở Hoa kỳ.

Sau đây là nội dung h́nh ảnh, diễn văn và  tường thuật các báo liên quan đến Đại Hội Đảng và Ngày Đại Việt 1998. 

TIỀN ĐẠI HỘI

    

ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG 1998

 

H̀NH ẢNH NGÀY ĐẠI VIỆT 1998

CƯƠNG LĨNH 1998

Đại việt Quốc Dân Đảng được thành lập trên cơ sở lư thuyết của Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn do Đảng trưởng Trương Tử Anh đề xướng từ năm 1939 nhằm chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, xây dựng một quốc gia tự do, dân chủ, phú cường.

Trải hơn nửa thế kỷ phải đương cự ba mặt giáp công từ thực dân, đế quốc và cộng sản, bao nhiêu thế hệ đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng đă hy sinh xương máu để bảo toàn ư chí tự quyết, tự tồn, không hề suy thoái trước mọi biến cải của thời thế, luôn sẳn sang kế sách hành động để đạt mục tiêu tối thượng của Đảng.

Trước hiện t́nh quốc tế cũng như quốc nội, Đại Việt Quốc Dân Đảng,

Nhận định:

1 -  Hệ thống Cộng Sản Quốc Tế đă hoàn toàn suy sụp, các khối quyền lực khác đă được kết hợp nhưng không mang h́nh thức liên minh quân sự mà là h́nh thức lien minh kinh tế.

2 -  Các khối đó chủ trương ḥa b́nh thế giới nhưng vẫn chưa giải quyết hết được các bất đồng chủng tộc giữa nhiều quốc gia hậu tiến.

3 -  Nội t́nh các nước Cộng Sản c̣n lại, trong đó có Cộng Sản Việt Nam chỉ là một chế độ độc tài đảng trị, nô lệ hóa quốc dân.

4 -  Hiện t́nh chính trị thế giới rất thuận lợi cho công cuộc tranh đấu dành tự do, dân chủ và phú cường cho Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, sự vùng dậy của nhân dân trong nước vẩn là nỗ lực chính.

Lập Trường và Chủ Trương:

-       Đại Việt Quốc Dân Đảng kiên định lập trường đấu tranh cho sự sống c̣n của dân tộc.

-       Đại Việt Quốc Dân Đảng chủ trương xây dựng một chính thể dân chủ pháp trị, một nền kinh tế phồn thịnh, một xă hội văn minh, một nền văn hóa dân tộc, một nền quốc pḥng hùng mạnh.

-       Chấp nhận cuộc đấu tranh lien tục và trường kỳ v́ dân tộc, Đại Việt Quốc Dân Đảng minh định kế sách đấu tranh cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc như sau:

Cứu quốc:

Kế sách cứu quốc không ngoài mục tiêu giải trừ chế độ Cộng Sản Việt Nam bằng những phương thức như sau:

1 - Huy động thực lực quốc nội, kết hợp mọi trào lưu đấu tranh  của toàn dân để tham gia cách mạng, vùng dậy giải phóng dân tộc.

2 – Quyết tâm xây dựng đội ngũ vụng mạnh, phối hợp các lực lượng đấu tranh của toàn dân, để hoàn thành mục tiêu chung.

3 – Vận động các thế lực quốc tế yễm trợ công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và phú cường.

Kiến quốc:

Công cuộc kiến quốc vừa khẩn cấp vừa trọng đại, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, xă hội và an ninh.

1 - Đại Việt Quốc Dân Đảng cùng toàn dân xây dựng một chính thể đa nguyên, dân chủ pháp trị.

2 - Đại Việt Quốc Dân Đảng cương quyết phục hồi và tái thiết một nền kinh tế thị trường.

3 - Về văn hóa xă hội: Phục hồi và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Đặt trọng tâm thực thi một nền giáo dục đồng đều cho mọi giới. Triệt để bài trừ mọi tệ đoan xă hội. Y tế vệ sinh có điều hợp và phổ biến.

4 - Đại Việt Quốc Dân Đảng khích lệ, đào luyện hệ thống an ninh nhân dân và xây dựng một nền quốc pḥng vững mạnh đủ để bảo vệ lănh thổ.

Đại Việt Quốc Dân Đảng chủ trương giao hảo với mọi quốc gia trên thê giới trong tinh thần b́nh đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong tinh thần “hổ tương sinh tồn”.

Tôn thờ lư tưởng phục vụ tổ quốc, bảo tồn lănh thổ, bảo vệ quyền sống toàn dân, Đại Việt Quốc Dân Đảng cương quyết cùng toàn dân thực hiện Cương Lĩnh này để sớm giải thoát ách độc tài đảng trị cùng kiên lập một quốc gia hoàn toàn tự do, dân chủ, phú cường.

 Làm tại San Jose, ngày 28 tháng 11 năm 1998

******************************************************

DIỄN VĂN CỦA CHỦ TỊCH ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

Nhân Ngày Đại Việt, tưởng niệm các chiến sĩ Đại Việt và kỷ niệm 59 năm ngày thành lập  ĐVQDĐ 1939 – 1998.

Kính thưa:

-       Quư Đại Diện Tôn Giáo

-       Quư Đại Diện Các Chính Đảng

-       Quư Đại Diện Các Tổ Chức, Đoàn Thể

-       Quư Cơ Quan Truyền Thông

-       Toàn thể quan khách

Thay mặt Đại Việt Quốc Dân Đảng, tôi xin chân thành cảm tạ quư vị có mặt ngày hôm nay. Sự hiện diện của quư vị là một khích lệ cho chúng tôi và toàn thể đảng viên Đại Việt.

Thưa Quư vị,

Đă gần 60 năm qua, những thanh niên đầy nhiệt huyết theo chân Đảng Trưởng  Trương Tử Anh vận động, kết hợp và thành lập Đảng buổi ban đầu hiện không c̣n được mấy người. Nhiều thế hệ đảng viên Đại Việt vẫn tiếp nối, kiên tŕ theo con đường mà Đảng Trưởng đề ra. Ngày nào dân tộc Việt Nam chưa thật sự được tự do, dân chủ. Ngày ấy, Đại Việt Quốc Dân Đảng từng thế hệ nối tiếp vẫn tiếp tục sứ mệnh của ḿnh.

Thưa Quư vị,

Trong ba ngày Đại Hội vừa qua, trên một trăm đại diện của toàn thể đảng viên khắp nơi qui tụ về đây, đă sôi nổi thảo luận, nêu cao quyết tâm kiện toàn, phát huy đội ngũ. Nêu cao quyết tâm cùng toàn dân tiến lên giải trừ chế độ Cộng Sản Việt Nam. Khi nào Cộng Sản c̣n hiện diện trên quê hương. Ngày ấy, Đại Việt Quốc Dân Đảng già trẻ một ḷng, không ngại hy sinh, không nề gian khổ, cùng toàn dân tiến lên với sứ mạng thiêng liêng: giải trừ chế độ Cộng Sản, xây dựng lại quê hương.

Thưa Quư vị,

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Hiện diện hôm nay, tất cả quư vị đều là những người có ḷng, đang tranh đấu cho quê hương. Quư vị không đang ở trong đoàn thể này, th́ cũng ở trong đoàn thể khác. Nếu không đóng góp vào công cuộc chung của quốc gia, dân tộc trong lănh vực này, th́ cũng trong lănh vực khác. Tất cả chúng ta đang cùng hướng về một hướng chung. Nhất định một ngày nào đó sức mạnh chung của chúng ta sẽ hội tụ thành sức mạnh thời đại, sức mạnh toàn dân vùng lên cho ngày mai tươi sáng của quê hương, dân tộc.

Trong ngày kỷ niệm những anh hung liệt sĩ của Đảng hôm nay, trước hồn thiêng song núi, trước anh linh của những đồng chí thân thương đă hiến ḿnh v́ Đảng vụ, v́ Tổ quốc, tôi xin được nguyện cầu chư linh phù hộ cho toàn thể quư vị, nguyện cầu cho tất cả các đoàn thể, tổ chức, đảng phái quốc gia mau chóng hội đủ những yếu tố cần thiết để cùng nhau tiến lên, đưa dân tộc ta sớm thoát khỏi cảnh lầm than, tăm tối.

Trên đường tranh đấu cho quốc gia, dân tộc toàn thể đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng quyết sát cánh cùng quư vị và lúc nào cũng mong ước quư vị góp ư, yễm trợ để chúng ta cùng nhau sớm hoàn thành sứ mạng của người con dân nước Việt.

Một lần nữa, thay mặt toàn thể đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quư vị.

Trân trọng kính chào quư vị.

SAN JOSE, ngày 29 tháng 11 năm 1998

ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

CHỦ TỊCH

NGUYỄN TÔN HOÀN

********************************************************************

NGÀY ĐẠI VIỆT  1998

                        *   -  Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng

      *   -  Tưởng niệm các chiến sĩ Đại Việt đă hy sinh v́ đảng vụ

  (bài viết của Thùy Yên, đăng trên Việt Nam Thời Báo ngày 01/12/98)

1 – Một nước Đại Việt bé nhỏ ở phương Đông mà vẻ vang bao trang sử hiển hách. Một Đại Việt có nền văn hóa tối cổ, quốc hồn mạnh mẽ, bao phen thăng trầm mà vẫn duy tŕ được bản sắc dân tộc. “Những cảnh vinh nhục nối tiếp nhau biến hiện trên dải đất Đại Việt này đă hun đúc dân ta thành một dân tộc già dặn, bền bỉ, đủ sức đối chọi với mọi cảnh ngộ”. (Tuyên Ngôn Đại Việt Quốc Dân Đảng).

Với tâm thức suy tư đó, Ngày Đại Việt đă được long trọng tổ chức tại pḥng họp khách sạn Holiday Inn, thành phố Milpitas, miền Bắc California Hoa Kỳ. Khoảng 200 quan khách tham dự từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa, ngày Chủ Nhựt 29 tháng 11 năm 1998, vào cuối tiết thu gió lạnh. Không khí Ngày Đại Việt trang nghiêm và rất cảm động. Sự xúc động khiến cho các diễn giả nghẹn lời, khựng lại và cử tọa rơi lệ.

Trước đó, một Đại Hội Bất Thường Toàn Đảng được tổ chức trong ba ngày 26, 27, 28 tháng 11, nhằm kiện toàn cơ chế lănh đạo đảng, đồng thời kỷ niệm 59 năm thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng. Đại Hội quy tụ trên 100 đại biểu từ khắp nơi về tham dự gồm: Các Liên Khu Bộ Âu Châu, Úc Châu, Canada, các Khu Bộ, Đặc Khu các tiểu bang Hoa Kỳ.

2 – Nghi thức buổi lễ diễn rất trang nghiêm với Quốc ca và Đảng ca “Việt Nam Minh Châu Trời Đông”, được Ca Đoàn Teresa tŕnh bày điêu luyện. Hội trường thinh lặng xúc động. Đây là Phút Mặc Niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đă hy sinh v́ đảng vụ và quốc gia dân tộc.  Lễ dân hương rất cảm động trước bàn thờ Đảng Trưởng, với khung ảnh người thanh niên trí thức Trương Tử Anh, với đôi mắt sang ngời niềm tin gởi gấm thế hệ đi sau.

Ủy viên Trung Ương Đảng, ông Huy Khang điều hợp chương tŕnh mạch lạc, nhịp nhàng, giới thiệu thành phần quan khách, đại diện các chính đảng, đoàn thể. Ông Trần Quư Niết, Trưởng Ban Tổ Chức đă ngỏ lời chào mừng và cảm tạ quan khách, Ông nói: “mùa lễ Tạ Ơn cũng là dịp để toàn thể đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng tưởng niệm Đảng Trưởng, các cấp đảng viên và gia đ́nh đă hy sinh v́ đảng vụ trong suốt 59 năm qua”.

Đại diện Đoàn Thanh Niên Hùng Việt lên diễn đàn giới thiệu tiểu sử Đảng Trưởng Trương Tử Anh:

- Trương Tử Anh, c̣n được gọi là Anh Cả Phương, đă sáng lập và lănh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng cho đến khi bị mất tích vào tháng 12 năm 1946, Trương Tử Anh công bố hệ thống tư tưởng triết học và chính trị có tên gọi là Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn. Năm 1939, Trương Tử Anh công bố Tuyên Ngôn thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng và được suy cử làm Đảng Trưởng.

Trước khi dứt lời, đại diện Đoàn Thanh Niên Hùng Việt nói: “Đại Việt Quốc Dân Đảng hơn 59 năm thành lập và   liên tục chiến đấu cho quyền lợi quốc gia và dân tộc, biết bao thế hệ đảng viên đàn anh đă anh dũng hy sinh cho chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn. Là những người trẻ, những đảng viên trẻ như chúng tôi, chúng tôi nguyện noi gương và tiếp tục sứ mạng đấu tranh cho nước Việt Nam được tự do, dân chủ, phú cường thật sự”.

3 – Ông Triệu Thanh Sơn, đại diện Cố Vấn Đoàn đă tŕnh bày về quá tŕnh hoạt động của Đảng. Đại Việt Quốc Dân Đảng chọn chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm nền tảng lư thuyết cho công cuộc tranh đấu cách mạng, cổ vũ chủ trương liên kết để hoạt động hữu hiệu. Quốc Gia Liên Minh được thành lập, gồm Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Xă, Đại Việt Duy Dân và Đại Việt Dân Chính.

Trong tháng 10 năm 1945, Mặt Trận Quốc Dân Đảng được thành lập, gồm có Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Dân Chính và các đoàn thể quốc gia khác.

Trong thập niên 40 và 50, Đại Việt Quốc Dân Đảng đă phát động phong trào toàn dân bất hợp tác với Việt Minh Cộng Sản. Để mở rộng địa bàn hoạt động cho các lực lượng kháng chiến, đảng Đại Việt đă thành lập nhiều căn cứ quân sự nổi danh như chiến khu Kép (Bắc Giang), chiến khu và trường Vơ Bị Lạc Triệu ở Bắc Việt, chiến khu và Bộ Đội An Điền ở Nam Việt, đặc biệt là trường Lục Quân Yên Báy. Các hoạt động quân sự nhằm đương đầu với Thực Dân và Việt Minh Cộng Sản. Ngoài ra, Đại Việt Quốc Dân Đảng c̣n thành lập các trung tâm chính trị ở hải ngoại để giao dịch với các cường quốc Anh , Pháp, Mỹ và Trung Hoa Dân Quốc.

Năm 1949, Chính phủ Quốc Gia Việt Nam đầu tiên được thành lập, do Quốc Trưởng Bảo Đại làm Thủ Tướng, có sự tham gia của Đại Việt Quốc Dân Đảng với Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn làm Bộ Trưởng Thanh Niên.

Đất nước trăm phần nguy kịch. C̣n nguyên chế độ Cộng Sản. Chưa giải quyết xong hai vấn đề của 59 năm trước là giải phóng đất nước và cải tạo xă hội. Cho nên theo ông Triệu Thanh Sơn th́ Ngày Đại Việt hôm nay đánh dấu một khúc quanh quan trọng của Đại Việt Quốc Dân Đảng là vẫn phấn đấu v́ dân, v́ nước, quyết “lột xác” trong bối cảnh hoạt động mới, “không c̣n lănh tụ chế” nữa, và “đi vào con đường mới”.

4 – Trong bài diễn từ ngắn gọn và đầy ư nghĩa của Chủ Tịch Đảng, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn kêu gọi đoàn kết để làm thành sức mạnh tổng hợp. Ông nói đến nhu cầu hợp nhất, sát cánh với các đoàn thể quốc gia để đấu tranh hữu hiệu. Đặc biệt, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn đă nhắc lại nhiều lần về tinh thần đoàn kết giữa các đoàn thể đấu tranh và nhấn mạnh rằng: “ḥa giải ḥa hợp với Cộng Sản là phản bội Dân Tộc”. Theo tinh thần Bản Tuyên Ngôn 1939: “ Quốc Dân Đại Việt, lúc này là lúc phải đoàn kết chặt chẽ, phải chiến đấu hăng hái. Chiến đấu cho đến bao giờ cảnh tượng hoàn toàn độc lập xuất hiện trên giang sơn Hồng Lạc”.

Bác sĩ Lư Ngọc Dưỡng, Tân Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng long trọng công bố kết quả sau ba ngày Đại Hội, giới thiệu cơ cấu tổ chức, với thành phần lănh đạo mới được Đại Hội bầu ra qua thể thức bỏ phiếu kín, gồm:

-       Chủ Tịch Đảng: Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn

-       Phó Chủ Tịch Đảng: Giáo sư Phạm Đăng Cảnh

-       Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương: Bác sĩ Lư Ngọc Dưỡng

-       Chủ Tịch Ban Giám Sát Trung Ương: Ông Vũ Văn Phấn

Cương Lĩnh Đại Việt Quốc Dân Đảng, khẳng định chủ trương “chống lại mọi âm mưu ḥa hợp, ḥa giải với Cộng Sản Việt Nam”, “hợp tác với tất cả các chính đảng quốc gia, các tổ chức, đoàn thể quốc gia trong mục tiêu yễm trợ các cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước và ngoài nước, để giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam” và “vận động dư luận quốc tế yễm trợ cho cuộc tranh đấu này”.

Để xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường, Đại Việt Quốc Dân Đảng chủ trương: “ chính quyền phải lấy việc mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân làm tôn chỉ, không chấp nhận độc quyền chính trị và mọi h́nh thức độc tài, kinh tế thị trường có điều hợp, bảo vệ nhân phẩm, lấy con người và gia đ́nh làm gốc, xây dựng một nền giáo dục dựa trên căn bản đạo đức, nhân bản và dân tộc, đại chúng khai phóng và khoa học”.

5 – Ngày Đại Việt, một sinh hoạt chính trị hiếm hoi, đầy ư nghĩa, đă được tổ chức thành công mỹ măn. Sau tiệc trà thân mật, các đại biểu và quan khách bồi hồi chia tay, mỗi người được tặng một chiếc ly lưu niệm có in hàng chữ “ NGÀY ĐẠI VIỆT, Tưởng Niệm Các Chiến Sĩ Đại Việt, Kỷ Niệm 59 Năm Ngày Thành Lập 1939 – 1998”

Các Đại Biểu Đại Việt Quốc Dân Đảng đă chia tay nhau ra về với tâm nguyện bền chí đấu tranh cứu nước, vượt khó, mưu sự sinh tồn cho dân tộc. “Hai tiếng Đại Việt nêu cao cái ư chí tự cường, tự lập và cái hùng khí muốn cho quốc gia mạnh lên và phồn thịnh măi măi”. (Tuyên Ngôn 1939 của Đại Việt Quốc Dân Đảng)