Wednesday, December 07, 2011                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG 2009

Thấm thoát 4 năm qua mau kể từ đại hội Đảng năm 2005. Bốn năm qua là một nỗ lực lớn của toàn Đảng. Thực hiện quyết nghị đại hội Đảng 2005, tất cả mọi cấp, mọi cơ sở đă thể hiện quyết tâm Hưng Đảng. Từng công tác , từng công tác đề ra đă thực hiện có thành quả cao. Nhiều đảng viên, nhiều cơ sở đă đạt nhiều thành tích thắng lợi. Tóm tắt , tất cả thành quả đă được tường tŕnh trong đại hội 2009 đă đánh dấu một tiến bộ lớn, chiến lược đúng của Đảng là:

1.     Tiếp tục củng cố, phát triển Đảng.

2.     Đẩy mạnh công tác quốc nội

3.     Công tác, hợp lực với những đoàn thể , tổ chức đấu tranh có cùng mục tiêu...

Thông tin về tổ chức Đại hội Đảng năm 2009 được phổ biến đến từng cơ sở Đảng đều khắp Úc châu, Âu Châu, Canada và toàn Hoa Kỳ. Ban Chấp Hành Trung Ương duyệt quyết kế hoạch lần chót. Theo chương tŕnh tổ chức ngoài việc tổ chức Đại Hội Đảng 2009 sau đó là lễ tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ĐVQDĐ và ra mắt Hội Đồng Lănh Đạo Trung Ương. Có chứng kiến tận mắt những đ/chí Tố Nga, Mai Phương, Đại Nghĩa, Đại Thắng, Quốc Hưng, Lê Phương, Thái Ḥa, Đông Đoàn, Huy Khang, Tuấn Kiệt, Nguyên Thanh, Thanh Sơn vv... mới thấy được sự thể hiện của tấm ḷng gắn bó thiết tha sâu đậm với Đảng.

Từ nhận thức đúng, hành động đúng, kiên tŕ, vượt khó của niệm thức tâm rộng, nghĩa sâu, chí bền, dạ sáng, một Việt nam Minh Châu Trời Đông ngời sáng, một Tổ quốc Việt Nam Dân Chủ, Tự Do, Phú Cường chắc chắn phải đến trong một ngày gần đây.

Yêu thương gửi đến từng đ/chí ngàn hoa hồng thắm ngát sắc hương đă về tham dự đại hội. Tay chung tay, ḷng chung ḷng quyết đấu tranh cho lẽ Sinh Tồn Ṇi Việt

Phái viên Phương Thảo tường tŕnh từ Đại Hội Đảng năm 2009

LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

VÀ RA MẮT TÂN HỘI ĐỒNG LĂNH ĐẠO ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

(2009-2013)

 

PHÁT BIỂU TRƯỚC ĐẠI HỘI

 

PHÁT BIỂU CỦA CÁC CHÍNH ĐẢNG &  QUAN KHÁCH

 

 

CÁC BÁO ĐĂNG TẢI VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG