Friday, March 29, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

TIN ĐẶC KHU ĐẢNG TRƯỞNG

Thi hành quyết nghị Hưng Đảng trong Đại hội Lần thứ bảy vừa qua. Đặc Khu Đảng Trưởng đă làm lễ tuyên thệ vào đảng cho Đ/chí Hoành Sơn . Đ/chí Hoành Sơn là một chuyên viên kinh tế tài chánh , đă tốt nghiệp Kỹ sư và hậu đại học tại Hoa kỳ . Đ/chí sau một thời gian học tập và t́m hiểu về chủ trương đường lối , mục đích cũng như Chủ Thuyết Dân tộc Sinh Tồn, đ/chí đă quyết tâm cùng đứng dưới cờ ĐVQDĐ để cùng chiến đấu cho một Việt Nam Tụ Do Dân Chủ và Phú Cường . Đ/chí Chủ Tịch Đảng và một số Đ/chí lănh đạo Đảng đă chủ tŕ trong buổi lễ quan trọng này . Sau đây Phương Thảo ghi lại một số h́nh ảnh của buổi lễ trên.