Saturday, March 23, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

SINH HOẠT VỚI KHU BỘ BẮC CALI

Mục đích để cơ sở toàn Đảng quán triệt ư nghĩa về Đại Hội Đảng dự trù tổ chức vào thượng tuần tháng 12 - 2012. Một phái đoàn thuộc Ban Chấp Hành  Trung Ương gồm quư Đ/chí Chủ Tịch, Phụ Tá Chủ Tịch và Tổng Thư Kư đă đến sinh hoạt với Khu Đảng Bộ ĐVQDĐ vào các ngày 20, 21 và 22 tháng 07, 2012.

Đến Miền Bắc Cali, các Đ/chí đă bắt tay ngay vào sinh hoạt. Đ/chí Khu Bộ Trưởng Bắc Cali chào mừng quí Đ/chí Ban Chấp Hành T/Ư đồng thời báo cáo mọi hoạt động, sinh hoạt của Đảng Bộ.

Thay mặt cho BCH/TƯ đồng chí Chủ Tịch đă ca ngợi tinh thần đoàn kết và những thành quả hoạt động của KB Bắc California đă đạt được.

Sau tiệc vui , trước khi từ giă các đồng chí đă chụp ảnh lưu niệm, siết chặt tay nhau thề quyết  tâm Hưng Đảng Cứu Nước.