Saturday, March 23, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

TIN ĐẶC KHU ĐẢNG TRƯỞNG

 Để chuẩn bị cho Đại Hội Đảng vào thượng tuần tháng 12/2012, Đặc Khu Đảng Trưởng đă tổ chức lễ tuyên thệ gia nhập Đảng cho các đồng chí Lâm Vĩnh, Bảo Quốc và Nguyễn Đức Lập. Được biết ba tân đồng chí đă qua quá tŕnh t́m hiểu, học tập, rèn luyện đúng theo qui định của Đảng và đă được đồng chí Lê Phong thay mặt cho Ban Chấp Hành Trung Ương cử hành lễ gia nhập.

 Sau đây là vài h́nh ảnh của buổi lễ trên.