Wednesday, November 13, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

LỄ GIA NHẬP ĐẢNG

(TIN BẮC CALIFORNIA)

 

Ngày 02 tháng 11, 2013 vừa qua, Khu Bộ Bắc California đă tổ chức lễ gia nhập cho quư Đ/chí tân đảng viên, quư đ/chí này đă có quá tŕnh t́m hiểu điều lệ Đảng , tham dự các sinh hoạt của Đảng, chấp nhận chủ trương và mục tiêu đấu tranh của Đại Việt Quốc Dân Đảng.

 

Đồng chí Đệ I Phó Chủ Tịch và Đệ III Phó Chủ Tịch đă được đ/chí Chủ Tịch Đảng ủy nhiệm chủ tŕ lễ tuyên thệ cùng với một số đồng chí cơ sở khác.

 

Những đ/chí gia nhập Đảng kỳ này là những Đ/chí trẻ đă tốt nghiệp MS, Ph.D tại Hoa Kỳ, đây là những cán bộ lănh đạo Đảng trong công cuộc đấu tranh và xây dựng sắp tới.

 

Mọi người có mặt đều hân hoan chào mừng, tin tưởng trong t́nh đoàn kết, quyết thắng.

 

Sau đây một số h́nh ảnh ghi lại trong buổi lễ trên.