Saturday, June 22, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Hoạt Động của Khu Đảng Bộ Arizona nhân ngày 30-4-2013

Ḥa với cộng đồng Tỵ nạn Cộng sản tại Arizona,  Khu Đảng Bộ đă do đ/chí Lâm Thảo Nguyên lănh đạo đă huy động quư đồng chí trực thuộc tham gia các công tác đấu tranh tại địa phương. Đặc biệt nhân ngày quốc hận 30-4-2013, Đảng bộ đă cùng đồng bào diễn hành, sinh hoạt văn nghệ tham dự tưởng niệm với tinh thần quyết thắng.

Đựợc biết Khu Đảng Bộ Arizona là một cơ sở Đảng xuất sắc về mọi mặt và đă được vinh danh trong Đại hội Đảng 2013 vừa qua.

Dưới đây là một số h́nh ảnh của Khu đảng bộ Arizona: