Friday, March 22, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

ĐẢNG VỤ TẠI TIỂU BANG TEXAS

Thực hiện quyết nghị của Đại hội Đảng về việc Hưng Đảng. Thượng tuần tháng 3 vừa qua , một phái đoàn của Hội Đồng Lănh Đạo Trung Ương do Đ/chí Chủ Tịch Đảng, Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Kư và ba ủy viên chuyên trách đă đến thăm Khu bộ Đại Việt Quốc Dân Đảng Tiểu bang Texas , Hoa Kỳ .

Tại đây , Đ/chí Khu Bộ Trưởng Nhất Sơn và Ban Chấp Hành Khu bộ đă tường tŕnh lên Đ/chí Chủ Tịch Đảng về mọi sinh hoạt , hoạt động của Đảng thời gian qua. Đ/chí Chủ tịch Đảng đă nhiệt liệt ca ngợi về những thành quả đạt được đồng thời bàn định với Khu Bộ về những hướng hoạt động thích ứng cho nhu cầu đấu tranh sắp tới tại hải ngoại cũng như quốc nội.

Nhân dịp này , Khu Bộ cũng cho tiến hành lễ tuyên thệ gia nhập Đại Việt Quốc Dân Đảng của một số anh chị em tại địa phương . Đ/chí Chủ Tịch đă giải thích tường tận về mục đích  của Đảng , Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn và t́nh h́nh chính trị tại quê nhà trước khi các đ/chí chính thức gia nhập Đảng.

Trong không khí trang nghiêm , từng Đ/chí đă giơ tay cao tuyên thệ với lời thề sắt son  cùng toàn Đảng, toàn dân chiến đấu cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường. Sau đó , một buổi tiệc thân mật đă được tổ chức với hơn 30 đồng chí tham dự trong tinh thần đoàn kết và quyết thắng.

Hai ngày ngắn ngủi qua mau, phái đoàn Hội Đồng Lănh Đạo Đảng từ giă anh chị em Houston để đến Thành phố Dallas cho các đảng vụ đă đề ra trong chuyến đi. Cũng như ở Houston quư đ/chí địa phương chào mừng nồng nhiệt phái đoàn . Đ/chí Chủ Tịch Đảng đă kêu gọi quư đ/chí địa phương nỗ lực hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện các công tác Đảng đă đề ra.

Sau những ngày thăm viếng làm việc, phái đoàn lănh đạo phải quyến luyến chia tay cùng anh chị em địa phương Dallas. Từng cái ôm chầm chặt trong t́nh đ/chí, từng cái bắt tay không muốn rời. Tất cả hẹn ngày mai cùng về Việt Nam.

Sau đây ghi lại một vài h́nh ảnh của chuyến đi Texas.

Phái viên Nhất Phương tường tŕnh từ Texas.