Monday, March 12, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Bầu Cử Ban Lănh Đạo Khu Bộ Nam California

Để củng cố và phát triển Đảng ngày càng mạnh mẽ và hữu hiệu . Khu Bộ ĐVQDĐ Nam California đă tiến hành bầu ban Lănh Đạo Khu Bộ ngày 31-7-2011.

Sau khi được thông báo , quư đ/chí Lănh đạo các Cơ sở, Chi bộ, Đặc Khu đă có mặt.

Sau lời chào mừng của Đ/chí Phạm Quang, người lănh đạo Khu bộ các năm vừa qua tường tŕnh các thành quả hoạt động , t́nh h́nh chính trị quốc nội, hải ngoại..

Kế tiếp là phần bầu cử, Đ/chí Huy Khang hướng dẫn các thủ tục bầu cử và bầu chọn ban tổ chức bầu cử. Có hai (2) đ/chí  được Đại Hội Khu Bộ đề cử là đ/chí Tôn Đại Thắng và đ/chí Trần Đại Nghĩa.

Sau cuộc bầu cử kín, dân chủ, đ/chí Tôn Đại Thắng đă được đa số phiếu tín nhiệm vào chức vụ Khu bộ Trưởng Khu Bộ Nam California.

Phát biểu trong dịp này đ/chí Tôn Đại Thắng hứa làm tṛn trách nhiệm được Đảng trao phó. Sau đó là buổi liên hoan thắm thiết t́nh đ/chí , đoàn kết và thân ái.

Nhân dịp này ban Lănh Đạo Đảng ca ngợi và cảm ơn hai đ/chí Tố nga và Lê Phương đă lo liệu tốt mọi việc cho sinh hoạt này.

Dưới đây là một số h́nh ảnh do Phóng viên Hồng Hạnh tường tŕnh: