Friday, March 22, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

BẢN LÊN TIẾNG CỦA ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

ỦNG HỘ VỀ "LỜI TUYÊN BỐ CỦA CÁC CÔNG DÂN TỰ DO"

Xác định rằng:

- Hồ chí Minh, thừa sai của Cộng sản đệ tam quốc tế và tập đoàn Việt gian đă cướp và tước đoạt quyền sống , quyền làm người của Quốc Dân Việt Nam suốt 68 năm qua (1945-2013).

- Đảng Cộng sản là quốc nạn, chúng đă gây ra chiến tranh, giết hại, bắt bớ, tù đày, đă gây không biết bao là tội ác đối với dân tộc Việt Nam.

- Đảng Cộng sản là tập đoàn buôn dân, bán nước, phản quốc.

- Cái gọi là các bản hiến pháp 1946 - 1959- 1980- 1992 của chúng chỉ là bánh vẽ , gian ngoa, bịp bợm, phản dân chủ, phản tiến bộ... Việc chúng cho thực hiện góp ư kiến "sửa đổi hiến pháp 1992" là tiếp tục gian trá, lừa bịp Quốc Dân nhằm thực hiện âm mưu kéo dài sự cai trị độc tài, phản dân chủ, thủ tiêu tự do, khiến toàn dân Việt nam trong lẫn ngoài nước đủ mọi thành phần: học sinh, sinh viên, thanh niên, b́nh dân, trí thức, các tôn giáo và ngay cả đảng viên đảng cộng sản đều phẫn nộ và phản đối.

Căn cứ các xác định trên, ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG long trọng tuyên bố:

Thứ nhất: ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG ca ngợi, ngưỡng phục và nhiệt liệt ủng hộ năm (05) điểm về " LỜI TUYÊN BỐ CỦA CÁC CÔNG DÂN TỰ DO "

Thứ hai: ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG thiết tha kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước tích cực bày tỏ thái độ, hành động bằng cách minh danh tham gia đông đảo, mạnh mẽ vào "lời tuyên bố..." nêu trên.

Thứ ba: ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG quyết  sát cánh cùng Quốc Dân chiến đấu phế bỏ chế độ độc tài Cộng Sản man rợ, phản tiến bộ, tước đoạt, thủ tiêu quyền làm người, quyền công dân để xây dựng một nước Việt Nam thực sự Tự Do- Dân Chủ và  Phú Cường.