Saturday, August 02, 2014                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

Hoạt Động của Khu Đảng Bộ Arizona chống Trung Cộng

Dưới sự lănh đạo của đ/chí Lâm Thảo Nguyên, Khu Bộ Trưởng Arizona cùng quí đ/chí trực thuộc đă tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương , đăc biệt trong công cuộc ḥa nhập với đồng bào biểu t́nh chống bọn Việt cộng bán nước, chống bọn Trung cộng xâm lược. Toàn thể quư đ/chí đă giương cao ngọn cờ ĐVQDĐ cùng với cờ Tổ Quốc trong ngày 17-5-2014.

Hội Đồng Lănh Đạo Trung Ương Đại Việt Quốc Dân Đảng nhiệt liệt ca ngợi Khu Bộ Arizona, một trong những Khu Bộ tiên tiến xuất sắc nhất của Đảng.

Sau đây là một số h́nh ảnh được gửi từ Arizona

https://www.youtube.com/watch?v=czA6EmfdSL4&list=UUCMdtkFzHs3RrXW6jzNfcFA&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=MfG9_RfbEmI&index=14&list=UUCMdtkFzHs3RrXW6jzNfcFA

https://www.youtube.com/watch?v=Buux6RKb-IU&index=12&list=UUCMdtkFzHs3RrXW6jzNfcFA